Vavila POPOVICI: Unirea Principatelor Române

Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima română,
Să-nvârtim hora frăției
Pe pământul României!”

 – Vasile Alecsandri

 

   În fiecare an, în ziua de 24 ianuarie, sărbătorim Unirea Principatelor Române – „Mica Unire”, care a avut loc la jumătatea secolului XIX-lea prin unirea statelor Moldova și Țara Românească. Unirea a avut la bază apropierea culturală și economică între cele două țări, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Cu prilejul acestei sărbători ne amintim și de cei care au pus umărul la realizarea Unirii.

   Ideea Unirii Moldovei şi a Ţării Româneşti, avansată încă din secolul al XVIII-lea a devenit, după războiul Crimeii (1853 – 1856), o temă de prim plan a dezbaterii politice, atât în cele două Principate, cât şi pe plan internaţional. Situaţia externă se arăta favorabilă; înfrângerea Rusiei şi hegemonia politică a Franței ofereau un context prielnic punerii în practică a proiectului, cu atât mai mult cu cât împăratul Napoleon al III-lea, dorea un bastion răsăritean favorabil politicii sale, care să contrabalanseze expansiunea rusească. Deciziile adoptate prin Tratatul de pace de la Paris (1856) prevedeau intrarea Principatelor Române sub garanţia colectivă a puterilor europene, revizuirea legilor fundamentale, alegerea Adunărilor ad-hoc care să exprime atitudinea românilor în privinţa unirii, integrarea în graniţele Moldovei a trei judeţe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail), trimiterea în Principate a unei Comisii Europene cu misiunea de a propune „bazele viitoarei lor organizări”. La 22 septembrie 1857 s-a adunat Divanul Ad-hoc al Moldovei – favorabil unirii, iar la 30 septembrie cel al Țării Românești, şi prin documentele redactate au pus bazele fuzionării celor două principate. De fapt, Adunările ad-hoc aveau caracter consultativ şi erau alcătuite din reprezentanţi ai bisericii, marii boierimi, burgheziei, ţărănimii clăcaşe, cu scopul de a face propuneri referitoare la realizarea Unirii Principatelor Române. Între ţăranii fruntaşi care au luat parte, împreună cu boierii, cu episcopii şi cu mitropolitul ţării la Divanul ad-hoc din Moldova, în 1857, era şi vrânceanul Ion Roată, om cinstit şi cuviincios, cum sunt mai toţi ţăranii români de pretutindeni. Desfiinţarea hotarului de la Focşani (Vrancea) echivala cu Unirea celor două Principate şi crea premisele punerii temeliei statului naţional unitar român.

   În ziua de 5 februarie 1859, când Domnitorul Cuza a fost oaspetele oraşului Focşani, mii de oameni i-au ieşit în cale, în drumul dinspre Mărăşeşti, pe unde Cuza venea de la Iaşi. Se consemnează că în cinstea Domnitorului s-au ridicat, pe şosea, pe uliţele pe unde trebuia să treacă, arcuri de triumf împodobite cu verdeaţă şi înfăşurate în pânză tricoloră; tarafuri de lăutari, cântau Hora Unirii, valuri de flori se revărsau în calea Domnitorului, care cobora din diligenţă. Despărţit în două – Focşanii Moldovei şi Focşanii Munteniei – de un braţ al Milcovului, oraşul întruchipa, în acea vreme, situaţia celor două ţări vecine şi surori. Ajungând la hotar, unde era al doilea arc de triumf, Domnitorul s-a oprit, şi a chemat la el pe cei doi soldaţi care făceau de strajă la hotar: un moldovean şi un muntean. Le-a spus că sunt fraţi şi i-a pus să se îmbrăţişeze. Apoi a dat poruncă ca fiecare să meargă la cazarma lui şi să comunice comandanților că de azi înainte şi pe vecii vecilor, Domnitorul Principatelor Unite a ridicat gărzile de la hotarul dintre români, la Focşani. Însoţit de mai marii oraşului şi de mulţimea de oameni, Cuza a mers până în centru, la Podul de Piatră, unde au dansat cu toţii Hora Unirii.

   Poetul focşănean Dimitrie Dăscălescu, scria cu acest prilej poezia „O zi frumoasă”, aşa cum a rămas în inimile românilor ziua de 5 ianuarie: „Azi, Românul dovedeşte/ Că-n sfârşit s-a deşteptat,/ Și că-n faptă vredniceşte/ Libertatea ce-a visat.” Aici, în Moldova, a fost ales în unanimitate, la 5-17 ianuarie 1859, liderul unionist Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul „Partidei Naţionale”. Deoarece în textul Convenţiei nu se stipula că domnii aleşi în cele două Principate să fie persoane separate, conducătorii luptei naţionale au decis ca alesul Moldovei să fie desemnat şi în Ţara Românească.

   Adunarea electivă a Ţării Româneşti era dominată de conservatori, care deţineau 46 din cele 72 mandate. În această situaţie, liberalii radicali au iniţiat, prin intermediul tribunilor, o vie agitaţie în rândul populaţiei Capitalei şi al ţăranilor din împrejurimi. Zeci de mii de oameni s-au aflat în preajma Adunării. Unul dintre tribuni nota că poporul era gata „să năvălească în Cameră şi să o silească să proclame ca ales pe alesul Moldovei”. Așa s-a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, această alegere fiind acceptată în unanimitate. Era un pas important către definitivarea Unirii Principatelor Romane, înfăptuirii statului naţional român unitar. Impusă sub o puternică presiune populară, alegerea ca domn al Ţării Româneşti a lui Alexandru Ioan Cuza și-a găsit confirmarea deplină la marea manifestare prilejuită de sosirea alesului naţiunii în capitala munteană. Problema următoare era recunoaşterea internaţională a alegerilor. Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de Poartă şi de Austria drept o încălcare a Convenţiei de la Paris. Situaţia creată în cele două Principate a determinat Conferinţele internaţionale de la Paris, din 26 martie – 7 aprilie și 25 august – 6 septembrie. La cea de a doua Conferință, sub presiunea evenimentelor internaționale – războiul dintre Franța și Sardinia împotriva Austriei fiind pe cale să înceapă – marile puteri europene au fost nevoite să accepte unirea înfăptuită de români. Cuza a fost recunoscut ca domn al Principatelor, recunoașterea sa fiind limitată numai pe durata vieții acestuia.

   Devenit domnitor, Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea Unirii de către puterea suzerană şi puterile garante şi apoi pentru desăvârşirea Unirii Principatelor Romane pe calea înfăptuirii unităţii constituţionale şi administrative, care s-a realizat în ianuarie 1862, când Moldova şi Ţara Românească au format un stat unitar, adoptând oficial, în 1862, numele de România, cu capitala la București, cu o singură adunare şi un singur guvern.

   După realizarea Unirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza împreună cu colaboratorul său cel mai apropiat, ministru și apoi prim-ministru Mihail Kogălniceanu, au iniţiat importante reforme interne, cele mai importante fiind: secularizarea averilor mânăstireşti (1863), reforma agrară (1864) și reforma învăţământului (1864), care au fixat un cadru modern de dezvoltare al ţării. Şirul de reforme iniţiate de Cuza şi venirea mai apoi pe tronul Principatelor Unite a domnitorului Carol I, au consolidat actul de la 1859.

   Din 1866, potrivit Constituției promulgate la 1 iulie, Principatele Unite au început să se numească oficial România. Cuza însă, în anul 1866, a fost obligat să abdice; o coaliţie a partidelor vremii, denumită şi „Monstruoasa coaliție” a hotărât aceasta din cauza orientărilor politice diferite ale membrilor săi, care au reacţionat astfel faţă de manifestările autoritare ale domnitorului. Complotiştii au reuşit să-şi realizeze planurile atrăgând de partea lor o fracţiune a armatei, l-au constrâns pe domnitor să abdice într-o noapte a lunii februarie 1866. La aceasta a contribuit însuşi Cuza, care nu numai că nu a luat măsuri în privinţa factorilor reacţionari, ci, într-un discurs, s-a arătat dispus să renunţe la tron în favoarea unui principe străin (fapt susţinut şi de o scrisoare adresată unui diplomat străin).

   A fost exilat și a trăit la Viena și Florența. A murit în 1873 la Heidelberg (Germania), dar a fost adus în țară și înmormântat la castelul familiei sale de la Ruginoasa (județul Iași), apoi înhumat la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași.

   În fiecare an, în luna ianuarie, sărbătorim Unirea, „Mica Unire” cum i se mai spune, dar fără de care nu s-ar fi putut săvârși faptele mari de mai târziu. Unul dintre cei care a pus umărul la realizarea acestei uniri a fost Ion Roată, intrat în istorie ca o legendă, cunoscut şi sub numele de „Moş Ion Roată”, un ţăran român, deputat în Divanul Ad-hoc, susţinător înflăcărat al Unirii Principatelor Moldova și Valahia şi al reformei agrare din Principatele Unite Române. Se spune că semna prin punerea degetului muiat în cerneală, fiind neștiutor de carte, oficial semnând cu parafa primită în Divanul ad-hoc, dar era înzestrat nativ cu o minte ageră și o judecată dreaptă, fiind cunoscut ca un om cinstit, „cu gâdilici la limbă”, adică spunea adevărul fără menajamente, neavând „ascunzători în suflet”, după cum îl caracteriza Ion Creangă. Pentru spiritul său de dreptate, Ion Roată a fost considerat de către țărani ca fiind puternic, cel mai dârz și mai competent reprezentant al lor, care să le poată apăra interesele. A avut, se spune, o apariție meteorică pe scena istorică a țării.

   Eminescu la cei douăzeci de ani ai săi, deci în 1870, aflându-se la Viena, împreună cu o delegație de studenți l-au vizitat de Anul Nou pe Cuza care trăia în exil la Viena în acel moment, în districtul Dobling, pentru a-i demonstra astfel „solidaritatea, ataşamentul ideologic şi admiraţia”. Poziţia adoptată de Mihai Eminescu faţă de Cuza l-a determinat pe marele eminescolog Dimitrie Vatamaniuc să afirme: „Cultul lui Eminescu pentru Alexandru Ioan Cuza se explică prin importanţa ce-o acordă reformelor sale, realizate într-un timp scurt şi fără sprijin dinafară” şi prin faptul că poetul este necruţător cu participanţii la complotul detronării.

   Hora Unirii are o semnificație sfântă pentru noi românii. Citind cartea „Ultimul tren spre Romania” a lui Anatolie Paniș, m-a impresionat figura lui Constantin Stere, remarcabil om de cultură (jurist, profesor, gazetar, scriitor, om politic) care a trăit între anii 1865 și 1936. Acest scriitor, în alt moment al istoriei țării, a cerut unirea cu România, spunând: „Frații mei basarabeni, a sosit clipa marii noastre izbăviri! Suntem la un pas de a ne desăvârși libertatea! Acum ori niciodată…” El a citit delegațiilor ruși și ucraineni, hotărârea țăranilor din județul Hotin: „Ținând seama că timp de 14 veacuri Basarabia a fost ținut al României, că a făcut parte din același neam… cerem astăzi în mod solemn în fața lumii întregi, Unirea Basarabiei cu România.”

   Autorul povestește cum în 1918 Basarabia s-a alăturat României nu prin război, ci prin conștientă vrere, cum s-a înfiripat cea mai formidabilă horă din toate câte s-au cunoscut, cuprinzând în mijlocul ei o piață și mai apoi străzile de jur împrejur ale Chișinăului, hora care a ținut o noapte, cum două zile mai târziu, mai povestește, deputații basarabeni erau alături în parlamentul și guvernul României, alături de rege și regină, hora cuprinzând de data aceasta întreaga piață de la Iași.

     Hora este un dans popular cunoscut în Balcani, în România. Pentru cine nu știe, hora se dansează pe muzică cu un ritm specific, într-un cerc închis, dansatorii ținându-se de mână, făcând trei pași înainte și unul înapoi. Se dansează la aniversări, diferite festivaluri și în spațiile rurale; tradiția la noi, la români era, ca în fiecare sfârșit de săptămână, țăranii din sate să se îmbrace în costume naționale și să danseze acest dans, bucurându-se de comuniune.

   Să amintim că „Hora Unirii”, poezia scrisă de Vasile Alecsandri, a fost publicată pentru prima dată în 1856, în revista Steaua a lui Mihail Kogălniceanu, că muzica a fost compusă de Alexandru Flechtenmacher și că în ziua de 24 ianuarie când s-au unit Moldova cu Țara Românească, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, s-a dansat și s-a cântat această Horă a Unirii.

     Ion Creangă a descris frumos pledoaria pentru unire, într-un dialog: „…Și Roată se duce și vrea să ridice bolovanul, dar nu poate. – Ia, du-te și dumneata moș Vasile, și dumneata… În sfârșit, se duc ei vreo trei-patru țărani, urnesc bolovanul din loc, îl ridică pe umeri și-l aduc lângă boier. – Ei, oameni buni, vedeți? S-a dus moș Ion și n-a putut face treaba singur; dar când v-ați mai dus câțiva într-ajutor, treaba s-a făcut cu ușurință, greutatea n-a mai fost aceeași. Povestea cântecului: Unde-i unul nu-i putere,/ La nevoi și la durere;/ Unde-s mulți puterea crește/ Și dușmanul nu sporește. Așa și cu Unirea, oameni buni…”

Continue reading „Vavila POPOVICI: Unirea Principatelor Române”

Vasilica GRIGORAȘ: PRIETENIE ȘI RECUNOȘTINȚĂ

Grădina Botanică, Napier

 

Două Doamne… Nu prea părem, dar vă garantez că n-am greșit. Și spun astfel, pentru că dacă nu spun eu, cine să spună? Sunt eu și prietena mea de-o viață, Valentina Teclici la peste 60 de ani. Nu vă vine a crede și vă întrebați: ce căutăm într-un pom? Aa…, nu vă gândiți la expresia românească „a fi în pom”, adică a te afla într-o situație dificilă, precară… Nici vorbă! Este doar o imagine superbă de aducere aminte a unor timpuri trăite cu bucuria și exuberanța tinereții.

         Știu că sunteți curioși să aflați despre ce este vorba, așa că nu vă mai țin cu sufletul la gură și vă spun că în inima și intimitatea imaginii stau câteva amintiri dragi din perioada studenției noastre când eram

îndrăgostite nebuneşte

de buchea cărţii

și cu o poftă verde

inspiram cuvântul

din paraclisul luminii.

Am spus ce se află în subsidiarul imaginii, dar nu și ce reprezintă cu adevărat, când și unde suntem. Foarte convinsă că vă voi surprinde, asta și doresc. Tocmai în Grădina botanică (Botanical Garden Napier), unul din minunatele parcuri din Noua Zeelandă, țară la mii de kilometri de România, unde în anul 2013 am făcut o vizită de trei luni prietenei mele (trăitor în Țara Norului Lung și Alb din anul 2002).

Ceea ce voi relata în continuare este un fragment despre ziua de 11 martie 2013. Din momentul în care am ajuns în Grădina Botanică am început explorarea vizuală, auditivă şi olfactivă a grădinii. Iarba strălucea ca smaraldul în licărul soarelui de după amiază. Ca suprafaţă, grădina nu este prea mare, însă este bogată în vegetaţie nativă, dar şi în plantaţii importate din alte locuri ale Terrei. Arbori şi arbuşti de toată frumuseţea. Florile parcă se întreceau în cromatică şi mirosuri, unele mai fine, delicate, altele mai intense.

Grădina găzduieşte şi câteva locuri pentru păsări, cuşti pentru papagali şi canari dintr-o specie din Australia, cuşti pentru porumbei… Pe lângă acestea, trăiesc sub cerul liber şi alte păsărele, iar trilurile lor sunt adevărate arii acompaniate de corul de grauri al grădinii, într-o armonie perfectă.

Prinse precum înaripatele

în coroana unui copac

timpul ninge

inimile noastre

cu-amintiri de neuitat.

         Din loc în loc, în câteva ochiuri de apă, lacuri cristaline, se oglindesc flora şi fauna grădinii. În unul dintre ele, la numai câţiva centimetri de la suprafaţă, într-o apă clară ca lumina zilei ieşiseră la promenadă o mulţime de peşti, mai mari şi mai mici, de toate culorile, predominând cei portocalii. Pe faţa lacului se plimbau agale, leneşe raţele cu un penaj de o rară frumeseţe. Din când în când făceau câte-o scufundare, un adevărat salt subacvatic, totul părea un balet al lebedelor. Şi ca spectacolul să fie şi mai atractiv, deasupra lacului zburau porumbei albi, iar din zborul lor se aşezau pe malul lacului, între oameni, plimbându-se împreună, ca vechi şi buni prieteni.

Călători prin viaţă

deprindem

exerciţiul prin care

urechile inimii aud

vocea prieteniei.

         Frumuseţea Grădinii botanice este sporită de o cascadă din apa căreia s-a format un pârâu. Pentru că relieful grădinii are multe denivelări și obstacole, meandrele acestuia formează adevărate trepte pe care coboară apa şi bălţi în care poposeşte pentru o vreme.

A urmat şedinţa foto pe alei, spaţii verzi, sub copaci şi în copaci. Da, da! Am spus corect, chiar şi în copaci. Admirând copacii, ne-am uitat una la alta şi parcă ne-am ghicit gândurile. Am zâmbit şi am zis: „Urcăm?” Am dat amândouă din cap în acel timp. „Da, cu plăcere!”, apoi ne-am căţărat împreună în mai mulţi copaci şi, chiar aş putea spune că, încă destul de sprintene!!! Dacă nu ne credeţi, încercaţi şi voi!

Priveam pe furiş

cerul din noi

şi ne ploua

gânduri prefăcute

în flori de cireş.

Ne-am simţit atât de libere, aveam sentimentul că plutim, că zburăm asemenea păsărilor pe care le-am speriat urcându-ne. Ne-am căutat locuri comode şi chiar am stat la taifas, aducându-ne aminte de vremurile studenţiei noastre, când o vizitam la Huşi. Petreceam timp de calitate în familia şi casa Valentinei, iar asemenea escapade prin vârful pomilor fructiferi erau sportul nostru preferat. Am depănat mai multe amintiri şi ne-am surprins pe noi înşine câte ne-au revenit în minte şi-n suflet după atâţia ani. Doamne, tare de mult au fost toate astea, dar iată că suntem din nou împreună, mulţumită Domnului şi frumuseţii sufletului prietenei mele dragi. Slăvit, fii Doamne!

Soarele ca o minge roşie de foc a zburdat întreaga zi desfătând cu razele sale întreaga natură. Alunecă spre vârful celui mai înalt copac din parc, apoi l-am văzut sărind zglobiu din arbore în arbore, rostogolindu-se lenevos până şi-a găsit aşternutul pentru odihna-i binemeritată în infinitul oceanului. Aici îşi răcoreşte discret razele fierbinţi, ascultă povestea de seară cu păţanii de tot felul, citită de valurile molcome şi adoarme ca un prunc.  Ne-am îndreptat şi noi spre casă trecând printr-un adevărat tărâm de basm, în care, dincolo de case și grădini pe dreapta şi pe stânga se vedea Pacificul în toată măreţia lui. Locul este un vârf peninsular al Napier-ului, o limbă de uscat scăldat de albastrul apelor oceanului.

Prin această călătorie, în timpul cât am stat împreună am înțeles că

atunci când

în zorii vieții dăm

lumină viselor

amurgul ne colorează

                                                    împlinirile.              

iar „Prietenii adevăraţi sunt ca stelele… Nu îi vezi mereu dar ştii că sunt acolo.” spune un autor necunoscut. Și chiar așa este. Destinul ne-a întins o cursă și trăim la mari depărtări una de cealaltă. Eu, în România, Valentina în Noua Zeelandă, însă

punând faţă-n faţă

trecutul și prezentul

am putut zidi

temelia viitorului

unei prietenii pe viață,

conștiente că „Prietenia îndoiește bucuriile și înjumătățește necazurile.” (Francis Bacon) Ne-am convins de acest lucru și

din caratele

prieteniei noastre

am adăugat cu răbdare

pagini de neuitat

într-o poveste adevărată.

Am trăit la antipozi aproape 100 de zile luminoase și senine precum cerul, strălucitoare asemenea scoicilor paua, valoroase și prețioase precum perlele de stridii, dulci ca mierea de manuka, fine și călduroase precum lâna merinos, pline de iubire ca fructul pasiunii, adânci în trăiri precum oceanul, melodioase şi armonioase așijderea trilurilor de păsărele.

Revenind acasă, seara, aşteptându-mi somnul, gândul mă poartă, iar şi iar spre Noua Zeelandă. Această călătorie este un izvor nesecat de frumuseţe, iubire, lumină, energie, vitalitate din care mă voi hrăni spiritual până la adâncă bătrâneţe, pe care o rog să vină cât mai târziu, să fie liniștită, blândă şi înţeleaptă pentru amândouă.

Excursia în Noua Zeelandă nu ar fi fost posibilă, cartea „Odă prieteniei: Jurnal de călătorie în Noua Zeelandă” nu ar fi apărut fără sprijinul Valentinei.  Generozitatea şi dragostea cu care m-a invitat, m-a ajutat să ajung în Noua Zeelandă şi să trăiesc o minunată şi unică experienţă de viaţă alături de ea și familia ei sunt calități pe cale dispariție în lumea de astăzi, de aceea cred că merită cu prisosință să fie cunoscute.

Aceasta este Valentina – prietena mea minunată. Unul din principiile vieții este că „Suntem născuți pentru a făptui.” (Montaigne). Înțelegând acest lucru a creat, înfăptuit, modelat și transformat totul în bine și are satisfacții nenumărate atât pe plan profesional, literar, cultural… Până în prezent și sunt convinsă că și în continuare, Valentina trăiește în spiritul a ceea ce a afirmat Baruch Spinoza: „puterea de a lucra crește puterea de a exista”. Inteligența și altruismul, munca și dăruirea îi sunt ca aerul pentru respirație și ca apa pentru hidratarea organismului. Cunoscută în comunitatea literară din România, dar și din Noua Zeelandă scrie și publică fără rezerve în cele două țări. O admir și sunt mândră de ea pentru ceea ce înseamnă ca poet, scriitor, editor, traducător, doctor în sociologie, dar o prețuiesc și o iubesc ca OM și PRIETEN. Dacă aș putea să-i acord o distincție, i-aș oferi din toată inima „MAGNA CUM LAUDE”.

Îmbrac redignota

 cuvântului și hrănesc

pana scrisului cu apă vie

sporind  izvoarele  PRIETENIEI

întru RECUNOȘTINȚĂ.

Vântul duce și-aduce boarea trăirilor și gândurilor noastre, le transformă în taină de noapte și de zi, așezându-le în chip minunat pe ștergarul prieteniei țesut cu flori nemuritoare.

Dragă Valentina, pentru PRIETENIA cu care m-ai onorat îți sunt profund recunoscătoare; îți mulțumesc din suflet, iar în prag aniversar înalț o rugă Domnului să te răsplătească înmiit pentru tot ceea ce mi-ai dăruit.

La mulți ani binecuvântați!

––––––––

Vasilica Grigoraș

20 ianuarie 2021

 

Eu şi Valentina, Izvoare termale, Whakarewarewa, Rotorua

 

                                 

Valentina Teclici: Hongi (versuri)

Hongi, respiraţia vieţii

 

Frunte lipită de frunte

nas apăsat pe nas.

Respir respiraţia ta,

respiri respiraţia mea

într-un moment unic

de apropiere, atingere,

înţelepciune şi iluminare

dăruit de zei.

 

Hongi e felul în care

maorii îşi dau bineţe,

preamărind cu umilintă

egalitatea noastră ca fiinţe

şi recunostinţa

faţă de darul divin,

respiraţia vieţii,

cu care începem

şi ne continuam

călătoria.

 

 

Galben balsam de vindecare

 

Am adus cu mine, la capătul lumii,

hora și sârba românească

să-și reverse neasemuirea

în vegetatia mănoasă,

sub cupola Sudului.

Când mi-e dor de copilărie,

tinerețe ori albastru

dansez cu pescărușii,

ierburile sărate, dezrădăcinate

ale trecutului și-ale oceanului.

dansez în nestire, până la epuizare,

galben balsam de vindecare.

 

Valurile, suratele

intră-n ritmul tarafului

din sufletul meu

şi dansăm împreună,

cu brațele încununate pe umeri

ca flacăii și fecioarele,

până bucuria înflorește

explozie roșie de pohutukaua

şi descifram înțelesul

câmpului țesut cu ierburi și flori

şi-al culorilor dansând de veacuri

în covoarele și costumele neamului.

 

 

Oglinda

 

Oglinda din perete arată

că vârsta sufletului

mi-e neschimbată.

Pasărea Paradisului

atinge Luna cu versul,

culorile dau în pârg

şi hrănesc Universul.

Continue reading „Valentina Teclici: Hongi (versuri)”

Alexandru CETĂȚEANU: Diva Virginia Zeani la 95 de ani spre 105!

 În anul 1925, pe 21 octombrie, se năştea în comuna Solovăstru (la 7 km de Reghin)  o fetiţă care a fost botezată… Virginia. Oare bănuia cineva că acea fetiţă de la țară va deveni cea mai mare și cea mai frumoasă soprană a Planetei? Aşa a fost să fie, şi pentru România, este o mândrie naţională. Mă consider un mare norocos că, acum vreo 20 de ani, am avut şansa să cunosc aşa personalitate de talie mondială şi chiar să ne împrietenim. Anul acesta, pandemia m-a împiedicat să mai merg în Florida la căldură şi la prietenii mei dragi – Virginia Zeani, Netuța Matasa, Ted Herrmann (dentist foarte cunoscut şi apreciat în Miami) și la Costel Răuță (om de știință la NASA și… condamnat la moarte în RSR), care  m-a invitat să locuiesc la el acasă, în Hallandale, pe malul lacului ce comunică spre Ocean.

Dragul meu prieten Costel a plecat spre Eternitate pe 12 iunie 2020.  Ce rău îmi pare că nu l-am mai revăzut! Am dezbătut împreună subiecte  foarte interesante  mulți ani, față în față, ultima oară în 2019 şi prin el şi cu generalul Mihai Pacepa. Dumnezeu să-l ţină printre arhanghelii sau serafimii Lui!  Am pierdut ocazia să o vizitez şi anul acesta pe draga mea prietenă Virginia, dar am vorbit la telefon de mai multe ori şi, bineînţeles, am sunat-o să-i spun cele cuvenite pe 21 octombrie. Iată cum s-a desfăşurat discuţia:

– La mulţi ani şi sănătate, de la Alex din Montreal, scumpă prietenă!

– Alex…, mă bucur să te aud. Dar de unde ştii că-i ziua mea?

– Vorbeşte lumea… am glumit eu. La mulţi ani, Virginia! Te îmbrăţişez cu drag, de aici, de la Montreal!

– Nouăzeci şi cinci de ani… frumoşi!

– Exact! 95 de ani pentru bucuria Planetei…

– Da, dragul meu, dragul meu… a fost o viaţă foarte interesantă, plină de studiu, plină de amor pentru Operă şi trebuie să spun că eu mi-am iubit publicul şi… am fost foarte mulţumită şi fericită. Acuma pot să şi mor liniştită…

– Să nu te gândeşti, să nici nu te gândeşti la aşa ceva…

– Nuuu, nu mă gândesc. Mă gândesc să ajung la 105…

– Exact…

– De la 95, e numai un pas până la 105… (şi a izbucnit în râs)

– Absolut. Absolut! Abia aştept să ajung în Florida să te văd, abia aştept…

– Bravo! Mi-ar face mare bucurie.

– Mi-e tare dor, mi-e tare dor să te văd…

– Şi mie, mi-ar face o plăcere imensă… români scumpi ca voi (s-a referit şi la Netuţa Matasa, pentru că  am fost de multe ori împreună să o vizităm) sunt greu de găsit!

– Îţi doresc în continuare o seară plăcută şi… ţinem legătura.

– Sigur dragul meu, sigur că da. Noapte bună, somn uşor şi… vise plăcute!

– Mulţumesc Virginica! La fel! Te îmbrăţişez!

– La revedere!

– La revedere!

Ce prietena scumpă – şi câtă modestie la un asemenea om faimos! Virginia Zeani este o mare personalitate, o legendă vie, cunoscută de o planetă întreagă, în ciuda încercărilor mass-mediei oficiale (fake mass-media – cum bine o numeşte preşedintele Donald Trump) şi a unor „muzicologi renumiţi” de a fi făcută uitată! Cum adică, o româncă să fie mai valoroasă și un model demn de urmat pentru noile talente, mult mai bun decât cel al Mariei Callas? Hai să o „îngropăm”! Cu certitudine… și plecată spre alte lumi după 105 ani (cum îi dorim din suflet) va rămâne nemuritoare. DIXIT!

Cu puțin timp în urmă, cunoscutul designer montrealez Marc Marinescu-Constantin m-a sunat să-mi spună o ciudăţenie, pe care mi-a venit greu să o cred. Se afla într-un anticariat, unde răsfoia o carte „de 5 kilograme” numită „OPÉRA – Compositeurs – Œuvres – Interprètes” (tradusă din germană în franceză) şi nu găsea niciun cuvânt, bun sau rău, despre Virginia Zeani. L-am rugat să cumpere cartea şi acum, când scriu aceste rânduri, o am în faţa ochilor. Este grea ca un ceaslov, cântărind 3,655 kg (să fiu precis) și a fost publicată în anul 2000 în condiţii grafice excepţionale, jos pălăria!  Volumul a fost coordonat de un muzicolog maghiar, profesor la Liszt Academy, şef de catedră şi autor al mai multor cărţi, pe nume Andràs Batta. Se găsesc în carte peste 2500 de nume de interpreți, compozitori, dirijori etc. Le prezint pe cele românești:  Mezzosoprana Livia Budai – Batky (mai puțin româncă), soprana Ileana Cortubaș (!) şi la altă pagină  Ileana Cotrubaș (cum se scrie corect), soprana Angela Gheorghiu (de trei ori), Andrei Șerban, Pop Marian (bariton), Corneliu Murgu, soprana Elena Moșuc, George Enescu, Daniel Paul, Cristian Badea… dar nu este scris absolut nimic despre Virginia Zeani. Greu de crezut.  Mai este  prezent în carte şi baritonul Nicola Rossi Lemini (corect este Lemeni) soţul celebrei noastre compatrioate, dar… repet – nimic despre cea mai distinsă și fermecătoare soprană din toate timpurile (fapt pe care nimeni  nu-l poate contesta ), care a cântat pe toate marile scene ale lumii în 69 (!) de roluri, iar în Traviata (Violetta) de peste 640 (!) de ori, record mondial absolut.  Oare chiar s-a uitat că în Italia, țara muzicii,  era numită “L’Asolluta” și că a umplut sălile spectacolelor de operă 32 de ani?  Devenise atât de renumită, încât tatăl lui Pavarotti a rugat-o  să-i ajute băiatul, talentat dar „timid, ghinionist și frustrat”. Se știe că după ce l-a luat să cânte cu ea, abia atunci Luciano Pavarotti a devenit cunoscut și a luat avânt spre gloria mondială, de care se bucură și astăzi.

În anul 2006, cu ocazia evenimenteler muzicale de la Sibiu dedicate Virginiei Zeani, renumitul Andrea Bocelli a transmis iubitorilor de operă din toată lumea un clip, în care, acompaniidu-se  la pian,  i-a mulțumit artistic Maestrei, pentru lecțiile (master class) din 1993 de la Torino, pentru „curajul și entuziasmul” pe care i l-a transmis. A declarat că îi este atât de recunoscător și a fost atât de impresionat de marea  noastră româncă, încât i-a pus fiicei lui numele Virginia.

Dacă în privinţa vocii, se susţine că Maria Callas ar fi fost mai dotată decât Virginia Zeani (fapt care mie, după urechea mea muzicală, nu mi se pare adevărat), în privinţa frumuseţii, repet, nu există contestatari. Să nu uităm că din 1955, când a debutat la Opera din Roma, special pentru ea, diva absolută, s-au pus în scenă două spectacole importante, anume Alzira de Verdi și Othello de Rosini, niciodată montate în secolul al XX-lea până atunci. Se știe că tot anume pentru Virginia Zeani compozitorul Francisa Poulenc a creat o operă, fapt care nu mai necesită niciun comentariu. Soprana româncă a urcat pe marile scene ale lumii de la Metropolitan House din New York la Teatrul Balșoi din Moscova, de la Covent Garden din Londra la Opera din Berlin și la Teatro alla Scala din Milano. După un spectacol cu Traviata în Anglia, „The Manchester Guardian” comenta sub impresia copleșitoare a succesului pe care l-a repurtat Virginia Zeani: „Cântă precum Melba, joacă precum Sarah Bernhardt.” Nu este deloc întâmplător faptul că în 2011 Regele Mihai I al României i-a acordat Decorația Regală „NIHIL SINE DEO”. Atunci, inegalabilul critic muzical Costin Popa, care și-a dedicat viața detectării și consemnării în articole de presă a valorilor artei vocale românești afirmate în lumea largă, a scris cronica intitulată Virginia Zeani, fermecătoare alura hollywoodiană, unde amintește emoția cu care în 1965 o ascultase pe Virginia Zeani interpretând la Opera Română din București rolul Violetei din Traviata. Atunci el s-a  decis să nu mai asculte această operă mulți, mulți ani, ca să nu altereze impresia de neșters pe care i-a lăsat-o soprana. Iată cum apare în volumul „Opera divina” (Editura Pegasus Press, 2012 București) la p. 87-88 emoția lui neuitată de 46 de ani: „După ce look-ul imperial al divei, ținuta, eleganța gestului m-au impresionat profund, șocul auditiv a fost la fel de puternic. Un timbru fascinant, consistent colorat, cu armonice bogate, o înzestra pe eroină cu nemaiîntâlnită senzualitate expresivă.”. La reuniunea internațională a Cenaclului „Destine Literare” din octombrie 2020, când participanții au ascultat dialogul meu de felicitare aniversară cu diva prietenă, universitara Anca Sîrghie i-a semnalat la telefon această cronică muzicală necunoscută ei și i-a arătat volumul menționat mai sus cu fotografiile pe care Virginia le făcuse la București în mai 2011, stârnindu-i o reală emoție cu o asemenea amintire. Noi toți cei vreo 50 de participanți la reuniune am trăit o imensă încântare să-i auzim divei  de 95 de ani, cuvintele de mulțumire.

Iar în privinţa calităţilor morale şi a  aportului pe care l-a adus pentru opera mondială ( 24 de ani a fost începând din 1991 ca profesoară de canto – Distinguished Professor –  la faimoasa Jacobs School of Music de la Indiana University din Bloomington /SUA și master classes până  nu demult – cu tenorul Romeo Saleno în 2016, de exemplu), este departe –  nu se poate asemăna regretata Maria Callas (2 dec.1923-16 sept. 1977 – 53 de ani!), cu Virginia Zeani. Nici dacă ar fi trăit mai mult, nu cred că ar fi realizat mai multe în viață…dar nu este deloc sigur; Maria Callas era capricioasă și instabilă, iar vocea începuse să-i facă figuri.

De ce afirm aceasta? În avionul de la Beijing la Montreal, în noiembrie 2018, s-a întâmplat să văd un alt film despre marea Divă grecoaică-americană, realizat de actorul şi regizorul Tom Volf, lansat cu aproape un an înainte în Franța; se numeşte Maria By Callas. Nu m-a impresionat filmul şi nici bine cunoscuta viaţă aventuroasă, cam ciudată, a cântăreţei. Totuşi, cu o publicitate eficientă, filmul acesta a adus producătorului un venit brut de peste un milion de dolari.  I-am povestit Divei Virginia Zeani despre film şi nu voi uita niciodată răspunsul ei: „Alex, fiecare cu norocul lui. Nu a existat și nu există invidie între noi. Eu am 93 de ani și Maria a murit la 53 de ani. Am cunoscut-o bine, dar nu am fost prietene…”. Bine a zis – i-am dat perfectă dreptate prietenei mele. Nimeni nu s-a învrednicit până în prezent să realizeze un film cu viața uluitoare ca strălucire și rodnicie a Virginiei Zeani. Dar niciodată nu este prea târziu…

Știind că vorbesc des la telefon cu Virginia  Zeani, redactorul-şef al revistei „Destine Literare”, doamna Dana Opriță, mi-a trimis un fragment din articolul pe care i l-a cerut muzicologului Adriana Rogovschi. S-a gândit că, auzind aceste cuvinte, distinsa noastră compatrioată se va bucura să știe că nu este uitată. Era vorba despre rândurile în care se relata convorbirea cu doamna Anda Louise Bogza, prim soprană a Operei de Stat din Praga, episod detaliat în revista „Destine Literare“, numărul din noiembrie 2020 (www.destine-literare.com): „În urmă cu ceva timp vorbeam la telefon cu doamna Anda Louise Bogza, prim soprana a Operei de Stat din Praga. Domnia sa și-a amintit de participarea la una dintre edițiile importantului festival Maggio Muzicale Fiorentino: fusese invitată să susțină rolul TOSCA din opera cu același nume de Giacomo Puccini și, sosind la prima repetiție, a fost întâmpinată de ansamblul din Florența și maestrul Zubin Mehta, numit încă din 1985 dirijor principal al strălucitoarei manifestări. Pe dată cei doi, solistă și dirijor, și-au împărtășit impresiile legate de compatrioata Andei: soprana VIRGINIA ZEANI, cea care a interpretat rolul Toscăi pe toate meridianele lumii. Cu tonu-i curtenitor bine știut, maestrul Mehta și-a amintit de vocea acestei cântărețe desăvârșite, dar și de ochii ei ca două smaralde. Bineînțeles că Anda și-a exprimat întreaga sa admirație pentru această muziciană elevată în spirit și voce. La finalul convorbirii noastre telefonice, Anda Louise Bogza m-a rugat să îi transmit maestrei – prin intermediul revistei Destine Literare – urarea din inimă „La mulți ani!”. Am sunat-o pe Divă, i l-am citit și i-am transmis urări de sănătate și numai bine de la Adriana Rogovschi și de la dr. Dana Opriță. Așa a fost, am încântat-o și eu m-am bucurat de bucuria ei!

              Continue reading „Alexandru CETĂȚEANU: Diva Virginia Zeani la 95 de ani spre 105!”

Elena BUICĂ: Adrian Erbiceanu – volum aniversar

Cuvine-se o călduroasă urare, „LA MULȚI ANI CU SĂNĂTATE ȘI MULTE ÎMPLINIRI”, domnului ADRIAN ERBICEANU, pentru sărbătorirea, la 6 ianuarie,  a celor 80 de ani ai vieții închinați înaltelor valori morale ca om, iar, ca poet, creației sale de valoare deosebită, ce-l situează în rândul celor mai reprezentativi poeți contemporani ai țării noastre.

Chiar de la debutul editorial (2003), creația poetului Adrian Erbiceanu a fost remarcată, valoarea ei fiind evidențiată prin numeroase exegeze ale oamenilor de cultură și aprecieri ale cititorilor. Unele dintre acestea au fost adunate în volumul aniversar, intitulat „Limba română, poezia sufletului meu” (Editura „Mușatina”, Roman, editor: Emilia Țuțuianu). Reflecțiile din acest volum sunt edificatoare și simți nevoia să le confrunți cu propria zestre de credințe și valori. Referindu-mă la receptarea valorii creației sale încă de la volumul de debut, reproduc aprecierea lui Mihai Miron: „Ea (poezia, n.n.) vă va face mai buni, mai inteligenți, mai sensibili. Și iată, poezie se mai scrie. De calitate. Eu cred că vă poate scăpa iarna de frig și vara de caniculă. Simțurile dumneavoastră se vor racorda la altceva, la inefabilul artei, al conceptului superior, al spiritului. Și de acestea avem nevoie. Ca de lumină” („Proiecții pe hârtie”, în „Cronica Română”, 13 iunie 2003, fragment).

În realitatea dură pe care o trăim, apariția acestui volum, la aniversarea unui număr rotund de ani, este o fereastră pe care intră aer dătător de curaj în viață, confirmând unicitatea poetului: „Adrian Erbiceanu – visătorul, cel care se joacă de-a stelele cu gândul pur și durerea veșniciilor de-o clipă, frumos nebun al tinereții trecătoare, crezând până la ultima sa fibră în iubirile adevărate, în dragostea ca o binecuvântare, ca o rouă, ca o eternă așteptare ce înflorește într-o împlinire cât o explozie stelară” (Emil David, în „Postfață” la volumul „Confesiuni pentru două generații”).

De-a lungul volumului sunt remarcate măiestria, harul poetului de a subjuga instantaneu, fermecătoarea muzicalitate a discursului liric născut din dragostea autorului pentru limba română, intrată în destinul său, așa cum se vede încă din titlu: „Limba română, poezia sufletului meu”. De asemenea, sunt subliniate ideile spontane, surprinzătoare prin ineditul lor, care ne trimit la propria noastră zestre de suflet. Întâlnim adeseori sublinierea  preferinței pentru forma clasică, fiindcă aceasta se potrivește cel mai bine firii sale prin rigoare, ordine și disciplină, dar, mai ales, printr-o aleasă ținută, amintind de formația sa ca ofițer de elită. Am ales să ilustrez profunda sa reflexivitate printr-o poezie așezată pe coperta a IV-a a volumului, având ca temă scurgerea timpului, pentru că „se țin secundele de mână”, iar „anii rânduiți în zeci” (pentru  poetul Adrian Erbiceanu, zecile au ajuns la numărul 8). Pentru frumusețea ei, o reproduc  în întregime: „Ne strângem seară după seară, /Ca la o clacă, la taifas, Să prindem clipa solitară /Din timpul care ne-a rămas. //Se țin secundele de mână /Să nu se piardă-n jocul lor /Prin pătimita săptămână, /De timpul greu, vămuitor, /Ce schimbă săptămâna-n lună, /Și luna o preface an – /Drept găzduire și arvună /Pe tot ce-am risipit în van. // Dar cum nu-i nimeni să-nțeleagă /Că anii, rânduiți, în zeci, /Se-ntoarnă, să se reculeagă, / Pe tăinuitele poteci, /Înfășurați în văl de șoapte /Ne îndreptăm, fără a ști, /Spre-o zi ce este veșnic noapte /Și-o noapte ce-i de-a pururi zi!”

Deși anii trăiți de autor ne duc cu gândul la senectute, cea care ne face să batem pasul pe loc sau chiar să dăm înapoi, profunzimea și arta poeziilor sale arată că autorul se află în culmea creației, având  în spate o bogată experiență a vieții și a scrisului.

Continue reading „Elena BUICĂ: Adrian Erbiceanu – volum aniversar”

Emilia ȚUȚUIANU: Adrian Erbiceanu, condei al poeziei românești contemporane

Limba română, poezia sufletului meu – astfel voi începe prin a-l defini pe poetul român Adrian Erbiceanu, ambasador pe meleaguri canadiene al versului românesc, președinte al Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Quebéc – ASLRQ, asociație care menține treaz spiritul de simțire românească, pentru toți românii din diaspora.

Dacă pentru unii este „un șlefuitor de cuvinte”, pentru literatura română este un poet autentic, printre cei mai apreciați, un promotor al culturii românești, un păstrător al tradițiilor românești trecute prin simțirea sa lăuntrică de a se raporta la filosofia populară românească, așa precum reiese și din Tinerețe fără bătrânețe – povestire în versuri după un basm de Petre Ispirescu. Departe de locurile natale, poetul rămâne cu sufletul alături de pământul ce i-a modelat menirea și creează o punte peste ocean, pentru ca fibra noastră națională să nu piară.

Volumul de față, dedicat timpului scurs și generos folosit, cuprinde ofrande literare scrise despre cărțile sale, precum și cronici literare făcute creațiilor altor autori. Anii constituie liniile unui răboj între care se întinde, atât cât este de bogată și de luminoasă, viața fiecăruia. Răbojul nu pune hotar la toate, dar le înțelepțește în timp. Timpul, o imagine a eternității – cum ar spune Platon, dăruiește în fiecare clipă momente unice. Nu vârsta contează! Intensitatea trăirilor reflectată în faptele noastre este cea care edifică. Omul are două vârste: una cronologică și una a împlinirilor.

Ce simte astăzi Adrian Erbiceanu, la cele optzeci de primăveri? Frumusețea vieții, iubirea, bogăția strânsă în file de pateric? Citând din Rabindranath Tagore: „la orice vârstă, omul este o ființă care se hrănește cu povești. De aceea, avuția povestirilor, pe care au strâns-o oamenii pe tot globul, din casă în casă, din secol în secol, fie în vorbă, fie și în scris, a depășit celelalte avuții omenești”.

Vârsta cronologică a lui Adrian Erbiceanu o vedem din nota biografică prezentată la începutul acestui volum… și se pare că n-a fost un parcurs tocmai ușor. De multe ori trecând peste chemarea sufletului, cea mai mare parte a vieții o dedicăm pentru ceea ce este necesar supraviețuirii.

Așadar, pentru Adrian Erbiceanu, vârsta împlinirilor interioare a venit mai târziu. Viața pământească, atunci când cunoașterea noastră este imperfectă, este comparată cu copilăria, în timp ce perioada maturității este comparată cu aceea a vieții veșnice. Dar de n-ai avea dragoste, nu ești nimic. „Dragostea nu va pieri niciodată.” – 1 Corinteni 13.8-13

Adrian Erbiceanu s-a născut pe data de 6 ianuarie 1941, la Bucureşti. La bunicii din partea mamei, în oraşul Roman, îşi petrece cele mai frumoase momente ale copilăriei.

Conjuncturile vieţii îl determină să urmeze cursurile Liceului Militar Dimitrie Cantemir din localitatea Breaza; urmează apoi studii militare superioare în localităţile Sibiu şi Piteşti (1959-1962). Este repartizat, cu gradul de locotenent, în garnizoana Vânju Mare (1962). În urma evenimentelor din Cehoslovacia (1968), este relocat la Bucureşti. În anul 1970 absolvă cursurile Institutului Pedagogic din Bucureşti, Facultatea de Filologie, Limba şi literatura română.

Deţine funcţia de comandant de companie în garnizoana Mihai Bravu, până la sfârşitul anului 1974, când trece, la cerere, în rezervă. În anul 1979 decide să emigreze în Canada, stabilindu-se în Montréal, Canada.

Nimic nu se poate compara cu lumea și locul nașterii. Poetul Adrian Erbiceanu, trăitor în Canada, a rămas legat prin dragoste și rădăcini bine înfipte în destinul său, de generațiile de înaintaşi români. O lume de poveste în care se regăsește în fiecare clipă. Din ce rădăcină ne tragem seva noi oamenii? Din cunoaștere, fericire și iubire, cred eu.

Departe de țară, poetul s-a identificat cu personajul din Tinerețe fără bătrânețe, cel care își scrie dorul și durerea în versuri de un tulburător lirism.

„Vremea curge cât e vreme / Numai noi, săracii, parcă /

N-am avea de ce ne teme / Când cu vreme ne încarcă…”

Continue reading „Emilia ȚUȚUIANU: Adrian Erbiceanu, condei al poeziei românești contemporane”

Nicu GAVRILOVICI: Înserare (Poesis)

La mulți ani binecuvântați!

Deraieri din anotimp

 

Nu vrei să deraiem, (a câta oară)

Din toamna asta parcă de apoi?

O frunză mă colindă solitară

Cerându-mi să-i dau verdele ‘napoi.

 

De galben-ruginiu mi-e ploapa plină,

De brume argintii ‘mi-e părul nins,

Simțindu-mă de nostalgii învins

Pun vise în sertar, la naftalină.

 

Îmi este dor prea timpuriu de-o scamă

Căzută de pe-un frac de înger trist;

Claustrat în melodia unui twist

Plătesc aducerii aminte vamă.

 

În mine-i tot mai frig si tot mai seară,

De vii în noaptea asta nici nu stiu…

Voi rătăci în iarnă și pustiu

De nu vom deraia în primăvară.

 

Rebeliune

 

E toamnă iubito, mi-e sângele galben

Și ochii-mi sunt uși înspre tine,

Miroși a gutuie, miros a osândă

Și brațele noastre sunt pline.

 

E toamnă mocnită ținută-n căpestre

Cu îngeri zburând fantomatici

Nimic nu ne doare și totuși de-o vreme

Destinului suntem ostatici.

 

Fugi-vei la noapte în brațele mele,

Fugi-voi cu tine în lume,

E toamnă iubito, ni-e sângele galben

Iar șoaptele noastre sunt brume.

 

Și plouă cu stele și ninge cu frunze,

Stau vrăbii sub streșini mirate,

Culege-vom via apoi o să facem

O iarnă întreagă păcate.

 

Înserare

 

Cu un ciob de rază ziua-și taie vena,

Umbre estompate năvălind șuvoi;

Luna, printre stele, greu târându-și trena

Sună disperată unu-unu-doi.

 

Liliecii zboară ca din arc săgeata,

Greierii, la cobze, corzile le rup,

Negura-și întinde tainică, prelata,

Din concert, brotacii, nu se întrerup.

 

Câte-o stea, prea coaptă, se rostogolește,

Bufnițele oarbe vor s-o prindă-n cioc,

Lângă Ursa Mare tremurând, clipește

Un quasar albastru fără de noroc.

 

O privighetoare își revarsă trilul

Ca o apă lină peste-al nopții grind,

Fluturii de noapte dănțuiesc cadrilul

Până ce-n lumina torței se aprind,

 

Ielele magia-și seamănă, arvună

Nopții, ce se vinde pe treizeci de-arginți,

Ochii tăi, iubito, prevestind furtună,

Flăcări sunt în noapte, ce mă scot din minți…

 

Autor: Nicu GAVRILOVICI

Mihaela AIONESEI: Sub zodia poeziei

 

Ziduri

 

Zidurile nemiloase care mă strâng în brațe

zidurile acestea de ceață, de ape

sunt cele mai mari fericiri

primite vreodată,

 

la adăpostul lor ochii plânși

desăvârșesc lăuntrul

care poate avea

și totuși renunță la tot.

 

În focul tainei

inima ca o potcoavă de cal neîmblânzit

își încearcă norocul

dezvelind puțin câte puțin

din pielea pietrei

din îndărătnicia stâncii

din șirul de măști pe care-s nevoită să-l schimb zi de zi

după chipul și asemănarea tuturor.

 

Iubire – tu ai o singură vină

ești lacrimă de muritor.

 

sub zodia poeziei

 

nu e deloc ușoară lepădarea de sine

când strigătul sătul să înghită amărăciuni

se smulge cochiliei care-și vedea liniștită de drum

 

între un bolnav dezrădăcinat din răni

și o umbră domesticită de rugăciuni

se va naște ca o resemnare poetul

 

șansă sau neșansă e numele zodiei a fi

sub care va avea de ales între căderi și ambiții

mereu zgândărit de o iubire lipsă

 

Autor: Mihaela AIONESEI

 

La ceas aniversar, îi urăm poetei Mihaela Aionesei un sincer ,,La mulți ani”! Sănătate, inspirație și bucurii!  (Echipa revistei Logos și Agape)

Nicolae NISTOR: Lacrimi târzii

La ceas aniversar, vă urăm ,,La mulți ani liniștiți și fructuoși!”

***

 

 

Lacrimi târzii

 

și eu am lacrimi ca și tine

ascunse în perna nopții

și eu am vrut și am avut

călătorii ascunse

și eu am vise rătăcite

pe care le-am pierdut

năucitoarele iubiri

de nimeni neștiute

fentând destinul uneori

ca orice om cu suflet

am vârsta trupului secat

pierdut în anotimpuri

un munte greu de păcălit

îmi este existența

dar am trăit și am învins

năpasta și tristețea

și eu am lacrimi ca și tine

pe care să le vezi

sunt semnele de bucurie

pe care să le crezi

–––––––––––

Nicolae NISTOR

Lavinia Elena NICULICEA: Unirea și Dorul

A fi român înseamnă să te întorci mereu la rădăcini, să simţi nevoia de a fi acasă. Dorul e un cuvânt ce nu poate fi redat exact în alte limbi, iar ,,te iubesc” sună cel mai bine în româneşte. Aşa cum spune şi Tudor Muşatescu: ,,Dorul e român; dorinţele – internaţionale.”

A fi român înseamnă să-ţi păstrezi bucuria chiar dacă ai suferit atâţia ani condiţii vitrege, să ştii să dăruieşti când eşti sărac, să ai sufletul mare când casa e mică, să-ţi păstrezi speranţa când ani de negură s-au aşternut în ţară şi să ştii să fii puternic. Când spui România te gândeşti la ospitalitate, la oameni frumoşi, la locuri încântătoare, adevărate paradisuri unde te simţi binecuvântat, la mâncare bună, la tradiţii, la valori de necontestat care au trecut graniţele tării – Mihai Eminescu, Constantin Brâncuşi, George Enescu, Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci, Mircea Eliade –, la prietenie, la căldura umană, la acea sensibilitate aparte şi dragoste.

 

Unirea și Dorul

Când nu mai știi cine ești,

Oprește-te și întreabă munții.

Forța de neînvins în ei găsești,

Culege-le zăpada demnității.

 

Când nu mai știi cum să curgi,

Privește atent plimbărețul izvor

Și învăța prin dureri să alergi

Adâncindu-te în văile de dor…

 

Când tânjești după infinit,

Du-te și soarbe în gând marea,

Ridică-te pe-un val spre zenit

Și mângâie cerul precum pasărea.

 

Când nu mai știi cine ești,

Oprește-te și întreabă clipa

Vei afla că ești tot ce iubești

Ești zbor și, în același timp, aripa.

 

E ușor să vorbești despre viață,

Mult mai greu este să o trăiești.

Nu fă din ea fiere, ci speranță,

Prin fapte bune să te iscălești…

 

Basarabie și Dulce Bucovină!

Despărțite fără nicio vină

Și toți strămoșii care zac în humă

Vă așteaptă la sânul ei, Patria Mumă.

 

Cine ești tu? Cine sunt eu?

Muntele, izvorul, vântul, codrul,

De la primul cuvânt rostit de Dumnezeu.

Purtăm în sânge Unirea și Dorul.

 

Lavinia Elena Niculicea

(Poezia face parte din Antologia literară ,,Scriitori români uniți in cuget și simțiri la Centenarul Marii Unirii”)