AL. FLORIN ȚENE: EMINESCU – MARELE NOROC AL LITERATURII ROMÂNE

Motto:

„Crist a învins cu litera de aur a adevărului şi a iubirei,

Ştefan cu spada cea de flăcări a dreptului.

Unul a fost libertatea, celălalt apărătorul evangheliei ei.”

(Mihai Eminescu)

Când se cercetează cu acribie opera unui poet ca Eminescu se caută înţelesuri, sensuri, forme, ambianţe, se încearcă de fapt parafe alături de cel ce semnase simplu, dar dramatic la viaţa sa, creatorul. În situaţia noastră actuală când poetul este analizat cu admiraţie, ori cu îndoială, ajungându-se până la denigrare, mă duce cu gândul la ce spunea autorul „Sărmanul(ui) Dionis”: „Ce-au fost românii pe când eu n-am fost, ce vor fi ei când eu n-oi mai fi?”

Aprecierea, respectul, adoraţia, admiraţia sau contrarele lor caută cu ustensile pe măsura celui ce începe arheologia poetică eminesciană. Superlativul ar fi atins în condiţiile, şi numai atunci, când cel ce studiază şi analizează vestigiile scoase la suprafaţă are mai mult decât ochiul atent, este de bună credinţă, decât ştiinţa unei astfel de arheologii, când însăşi cercetătorul re-creează. Căci  aceasta ni se pare a fi specificul: se reconstituie un suflet de poet ce nu poate fi despărţit de viaţa sa şi mediul social-politic în care şi-a desfăşurat activitatea, inclusiv nivelul la care a ajuns dezvoltarea limbii române. Se re-creează un Eminescu recunoscut, trebuie, în aceste condiţii să ni-l amintim prin ce a lăsat în urma sa , inclusiv şi prin mărturiile contemporanilor săi.

În lumea încărcată de simboluri ale antichităţii helene, Luceafărul simboliza călăuza călătorilor spre lăcaşurile zeilor.În căutarea Luceafărului poetul îşi străbate în felul său viaţa.Ceea ce ne dezvăluie nouă este prin forţa sa de a stăpâni Pegasul la modul sublime, de a şti să-l facă să poposească, pentru contemplaţia a ceea ce zăreşte, sau dimpotrivă, de a-l îndemna să galopeze năpraznic într-u vârtej de lumi interioare ale eului. Astfel îşi realizează Eminescu partea sa de magie. Cătălina visa la  Luceafăr:  „Lângă fereastră, unde-n colţ/ Luceafărul aşteaptă”. Acest poem eminescian este inspirit de un basm publicat de folcloristul R. Kunish, al cărui fond de idei se bazează pe antagonismul dintre superioritatea creatorului de geniu şi lumea mărginită. Coborârea la realitatea pământeană se face sincopat, de la înălţimea Geniului la la iubirea  pământeană dintre Cătălin şi Cătălina. Şi dacă, magic, Eminescu creează o magie tainică şi locuri pe măsură, ele au trăsăturile realului care îl înconjoară şi pe care îl străbate. Nu se întâmplă să avem feerice nopţi. Ele există în realitate, Eminescu le transferă doar din epoca sa în Artă: „Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin;/ Dintr-un colţ pe-o sofă roşă eu în faţa lui privesc,/ Pân-ce mintea îmi adoarme, pân-ce genele-mi clipesc?/ Lumânarea-i stinsă-n casă… somnu-i cald, molatic, lin.” (Noaptea).

Eminescu ajunge mai aproape de sine, atunci cănd se evocă precum: „Dar nu vine… Singuratic/ În zadar suspin şi sufăr/ Lângă lacul cel albastru/ Încărcat cu flori de nufăr.” (Lacul). Poezia eminesciană este, înainte de toate, un climat al Spiritului şi apoi un climat al Cuvântului, al Inteligenţei şi Visării, prin Cuvânt.

Începând cu ridicarea bustului Eminescu din Botoşani, în anul 1890, a bustului poetului din Dumbrăveni, jud. Botoşani, în 1902, a apariţiei cărţii „Omagiu lui Mihail Eminescu“, la Galaţi, cu prilejul a 20 de ani de la moartea sa, cu o prefaţă de A.D. Xenopol, urmată de manifestări culturale dedicate Poetului, de-alungul timpului au fost ridicate statui Poetului Naţional în aproape toate oraşele mari din ţară. Şi de atunci în fiecare an la 15 ianuarie şi 15 iunie comunităţile localităţilor noastre îl comemorează, depunând flori la statuile lui, organizându-se simpozioane pe teme din opera sa. Oare aceste pelerinaje de două ori pe an la statuile lui nu sunt o formă de pioşenie faţă de o personalitate ce merită să o numit Sfântul Literaturii Române!? Eminescu în acest răstimp a devenit în memoria noastră culturală un brand. Atât prin geniala sa operă dar şi prin destinul său martiric, cum ar spune Adrian Dinu Rachieru. Iar dacă, în zilele noastre Poetul a devenit, pentru unii, o problemă, afirm şi eu precum D. Vatamaniuc: „E foarte bine că avem o problemă Eminescu”. Acesta să fie motivul că Eminescu a devenit Poet Naţional pe bază emoţională? Mă gândesc că la un românism cu o recunoscută băşcălie a desconsiderării de sine, Eminescu poate să capete, cum spunea Eugen Ionescu, în 1932, un „rol de figurant în cultură”. Sunt destule încercări de deconstrucţie a mitului  eminescian, însă nu a fost găsit un înlocuitor. A încercat N. Manolescu să-l impună pe Mircea Cărtărescu dar, vorba lui N. Georgescu, tot demersul a rămas „o formă fără fond.”

Vor mai fi multe încercări de demolare a statuii lui Eminescu, însă opera lui este şi va rămâne un spaţiu al ritmului. Este o respiraţie creatoare prin limba română. Iar literatura noastră expiră şi inspiră prin acest mare poet. Şi, când vorbim de geniul lui Eminescu şi opera lui ca aspiraţie către Absolut, vorbim de fapt despre efortul, pe durata existenţei umane, de a integra cât mai perfect cu putinţă ritmul lor esenţial într-un ritm universal sau, de a se ridica, prin particular, la puterea de adevăr a generalului.

Literatura Română a avut mare noroc cu acest poet născut la Ipoteşti. Ritmul celui ce creează rămâne în opera sa. Un ritm devenit culoare, contur, sunet. „Numai când ritmul devine singurul şi unicul mod de a exprima gândul, numai atunci există poezie. Orice operă de artă nu este decât un singur şi acelaşi ritm” spunea Holderlin în convorbirile sale cu Sinclair. Iar valoarea filosofică a operei eminesciene constă în efortul său de a investi umanul cu eternal, pieritorul cu nepieritorul, relativul cu absolutul. Şi astfel, oricât ar părea, Eminescu nu poate să fie abstras din timpul său şi din spaţiul său. Judecata operelor sale trebuie făcută în acest context. Valoarea operei eminesciene nu constă atât în ce şi cât a putut să cuprindă în sine din absolute, ci în tensiunea spirituală cu care s-a dorit acest lucru, în ceea ce numim zbaterea poetului , arderea sa lăuntrică. Pentru că tensiunea spirituală naşte întrebări, iar acestea vis-a-vis de existenţă sunt hrana necesară cunoaşterii. Opera eminesciană este o împlinire pentru el şi pentru Literatura Română şi este cu atât mai mare, cu cât constituie o împlinire ulterioară.

În opera lui Mihai Eminescu, prezentul este implicat. Ea depinde de gradul în care prezentul şi viitorul este implicat, ca opera eminesciană să aparţină ea însăşi viitorului. Eminescu nu a fost un singuratec, dar el este un singular în literatura noastră. Originalitatea operei eminesciene constă într-o ştiinţă a mijloacelor artistice şi o conştiinţă creatoare. De aici provine tot zbuciumul său, toată lupta sa pentru lărgirea marginilor cunoaşterii, toată acea răsucire centralizată a eului său, lansând în Univers frânturi de creaţie şi existenţă. Este zbuciumul profund pe care îl destăinuia Eminescu: „În orice om o lume îşi face încercarea/ Bătrânul demiurgos se opreşte-n van;/ În orice minte lumea îşi pune întrebarea/ Din nou:de unde vine şi unde merge floarea/ Dorinţelor obscure sădite în noian” (Împărat şi Proletar)

Existenţa eminesciană este o existenţă întru Poezie. Dar să nu uităm că Poetul a fost şi un jurnalist de excepţie. A abordat ,în articolele publicate, mai ales în „Timpul”, mai toate temele ce frământa sociatatea românească în timpul său. A publicat articole  filosofice, economice, sociale, politice, etc. Marele poet a publicat zeci de articole în apărarea Bisericii Ortodoxe Române.

Î.P.S. spunea în acest sens: „Marele nostru poet a fost un creştin authentic, ceea ce rezultă din viaţa, ca şi din opera sa. Poeziile, proza şi publicistica sa sunt o mărturie în acest sens. Se poate însă vorbi şi despre relaţia lui Eminescu cu teologia? Când zic teologie mă refer la ştiinţa teologiei, adică la un interes pe care l-ar fi arătat Eminescu cercetărilor teologice. La acest capitol opera lui literară nu ne poate ajuta, în schimb ne îmbie mărturii aproape neaşteptate manuscrisele constând din mii de pagini, unele investigate, altele cercetate şi comentate, altele încă necunoscute”. (EMINESCU-Ortodoxia, Editura EIKON, 2003).

În 1871, în august, a fost organizată Marea Sărbătoare de la Putna, la care a participat şi Eminescu împreună cu Slavici şi unde Xenopol a ţinut o importantă cuvântare. Această serbare era prilejuită cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii de către Ştefan. Serbarea trebuia să se ţină în 1870 dar din cauza războiului franco-german a fost amânată cu un an. Scrisoarea către D. Brătianu din 3/15 august 1871 este un document însemnat pentru cunoaşterea stadiului la care ajunsese Eminescu în dezvoltarea sa sufletească şi intelectuală. În perioada organizării serbării de la Putna Ion Slavici îi spunea că mulţi se vor pune de-a curmezişul acţiunii. Însă Eminescu îi răspundea: „Dă fără milă în ei!” Cu această ocazie poetul a publicat un articol în Timpul în care spunea, printre altele, că Ştefan apărătorul Moldovei şi al creştinătăţi este un sfânt al Bisericii noastre strămoşeşti. Prin noiembrie în acelaşi an un ziarist anonim scrie în publicaţia liberală Democratul, atacându-l pe Poet, spunând că „Domnul Eminescu ne-a obijnuit cu nebuniile sale publicate în Timpul. Cu ocaziunea sărbătorilor de la monastirea Putna acest domn a îndrăznit să-l numească sfânt pe Ştefan cel ce la mânie a tăiat capete.” După atâţia ani, care dintre cei doi, Eminescu şi ziaristul de la Democratul, şi-a exprimat nebunia? După cum se vede Mihai Eminescu, în această situaţie, a avut dreptate. Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă Română. Sunt sigur că propunerea noastră ca Eminescu să fie canonizat, peste ani, v-a fi acceptată de Biserica Ortodoxă.

Prin opera şi viaţa sa Eminescu a avut, totuşi, o „…răsplată jertfei sale: cunoaşterea. Acum el va afla ca îngerul – simbol al desăvârşirii, al purităţii – nu este în iubită, ci tot în el; că el nu avea nevoie să se înalţe prin ea, ci ea, fiinţă de lut, ar fi trebuit să năzuiască spre culmile spiritului pe care-l stăpânea el”. (Zoe Dumitrescu-Buşulenga) Sistemul gândirii poetice disimulează realitatea, câtă vreme gândirea poetizantă numeşte o realitate.

Memoria eminesciană se alătură Marelui Cor ce intonează Imnul dedicat Marii Uniri, acţiune politică visată de Eminescu într-o scrisoare către Iosif Vulcan din Oradea, când a primit primi bani pentru colaborarea la revista “Familia”.

Opera lui Eminescu este o chemare lansată, o invitaţie disimulată, o invitaţie disimulată, spre Întrebare, spre nelinişte. Răspunsurile sunt un acum, cu sensul spre ceea ce va fi. Implicarea viitorului dă impresia pentru poet de a fi deja un stăpân virtual al unui timp viitor. Sensul spre Eternitate se împlineşte astfel. Opera poetică şi publicistica eminesciană trezeşte latenţe spirituale. Ea se identifică uneori cu speranţa, căci speranţa este şi ea o tensiune spirituală spre viitor. Opera lui Eminescu este o reaşezare de lumi. El este un ritm aparte în poezia modernă. El este propria sa poezie. Căci el este, veşnic, Poetul.

Al. Florin ȚENE

Ionuț ȚENE: Pe când un Institut Mihai Eminescu în ţara noastră şi în străinătate?

Ziua Culturii Naţionale a fost fixată prin Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 pentru data de 15 ianuarie, ca un semn de omagiu faţă de poetul naţional Mihai Eminescu. Pe 15 ianuarie 1850 se năştea autorul poemului „Luceafărul”. De aceea am fost mirat când un consilier de la Cotroceni a întocmit defectuos mesajul preşedintelui Klaus Iohannis în care nu se aminteşte numele lui Mihai Eminescu, ci doar despre „noul val” din cinematografie, destul de subţire moral şi cultural, şi despre scriitorii care promovează valorile „europene”. Mesajul e de un limbaj de lemn în stil ideologic sau propagandistic demn de anii 1950. În timp ce marile naţiuni îşi promovează poeţii naţionali, la noi se încearcă ocultarea poetului Mihai Eminescu de către funcţionari sau scriitori mărunţi care nu înţeleg opera genială a acestuia. Pentru detractori, Eminescu este doar „cadavru din debara”, pentru această sintagmă aceştia au fost promovaţi în funcţii de stat. În timp ce Germania are un Institut Goethe, cu filiale în toată lumea, în care se pormovează opera marelui poet romantic german şi cultura acestei mari puteri europene, la noi culturnicii se ruşinează de Eminescu, pentru că nu au organul şi capacitatea intelectuală privind înţelegerea valorii acestui geniu românesc. Încă din secolul XIX, Prusia a instituit ofical cercetarea ab initio şi completă a operei lui Goethe, iar azi poetul german e un brand de ţară în toată lumea. La fel şi cu Institutul Schiller, în schimb instituţiile statului român nu au capacitatea de a promova peste hotare pe Mihai Eminescu. Există doar la Chişinău un Institut Eminescu.

Nu întâmplător, în anii 1970/1980, Constantin Noica a promovat publicarea operelor complete ale lui Mihai Eminescu şi obţinerea de către bibloteci a copiilor manuscriselor poetului naţional pentru a fi studiate de toată lumea. Constantin Noica a înţeles genialitatea poetului nostru naţional şi mesajul lui peste timpuri fiind un brand de ţară. Cercetătorii au descoperit că Mihai Eminescu a avut şi o carieră de diplomat. Eminescu a fost angajat al Ministerului Afacerilor Externe în perioada anilor 1872-1874, în funcția de translator și secretar la Agenția Diplomatică a României la Berlin.

Mihai Eminescu a fost şi un precursor al teoriei relativităţii.“Ştiaţi că în poeziile lui Eminescu se găsesc indicii ale teoriei relativităţii? Că sunt sugestii ale unor concepte din mecanica cuantică? Că manuscrisele lui Eminescu conţin celebra formulă a lui Einstein E=mc2, cu zeci de ani înainte ca ea să fie descoperită?” Așa își începe cercetătorul Cristian Presură vloggul dedicat lui Mihai Eminescu și publicat anul acesta, pe 15 ianuarie, la 170 de ani de la nașterea poetului. Cristian Presură explică pe înțelesul tuturor apariția în poeziile lui Eminescu a unor indicii ale teoriei relativităţii, cu zeci de ani înaintea descoperirilor făcute de Einstein: Cunoscutul fizician spune, în explicația video publicată pe vlogg-ul său – Fizica cu Cristian Presură: “Mulţi cred că teoria lui Einstein se regăseşte în poezia eminesciană ‘La Steaua’.

La steaua care-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.

Frumos, adevărat şi simplu. Totuşi, îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar versurile de mai sus nu au legătură cu relativitatea lui Einstein, ci doar cu viteza finită a luminii. Aceasta, însă, era cunoscută şi măsurată cu 150 de ani înaintea lui Eminescu, de fizicianul danez Ole Romer”. Sigur calitatea unui geniu este de a prevedea anumite teorii. Mihai Eminescu a fost un precursor al multor idei complexe, care au apărut după trecerea sa la cele veşnice. De aceea, cred că este de datoria statului român, a guvernului înfiinţarea unui Institut „Mihai Eminescu” în România, cu sucursale în străinătate care să se ocupe de cercetarea operei poetului şi de promovarea poetului naţional în străinătate. Mihai Eminescu poate fi un brand de ţară foarte achiesat de lumea culturală din România şi din lume. Ştia bine Noica de ce l-a numit „omul deplin al culturii române” pe Mihai Eminescu. În acest nou institut să se studieze opera genialului poet și conexiunile cu marea cultură. În locul Institutului Cultural Român avem nevoie de un Institut ”Mihai Eminescu”, care să ne reprezinte cultura și civilizația în străinătate. Să nu fie o sinecură pentru securiști și politruci, ci o pepinieră de scriitori și oameni de cultură români.

Ionuţ Ţene

Alexandra MIHALACHE: Glossa veșniciei

Numele-ţi sfinţit de stele

A eternizat cuvântul,

Mările te-aduc şi ele

Azi, înseninând pământul.

Dacă cerul lăcrimează

Şi te-mbracă-n veşnicie,

Tu de-a pururi ne veghează

Lăcrimând cu poezie.

.

Noaptea curge-ntre ruine

Şi îţi cântă o baladă,

Inimile sunt străine,

Cine rana să le-o vadă?

Tu cunoşti a lumii boală,

Vindeci patimile grele,

Mai răsune sub cerneală

Numele-ţi sfinţit de stele.

.

Dacă plopii se înclină

Ori te strigă depărtarea,

Toţi poeţii se închină

Şi îţi lasă neuitarea.

Fila vremii te jeleşte

Şi o mângâie doar vântul,

Doar iubirea-ţi ce doineste

A eternizat cuvântul.

.

Lacul încărcat cu nuferi

Care-ţi dezmierda privirea

Te alină când mai suferi

Tresărind cu amintirea.

Iată teiul dă în floare

Scuturând dorinţi rebele,

Cu a cerului culoare

Mările te-aduc şi ele.

.

Cum în valul mării geme

Un ecou de neputinţă,

Raza lunii se mai teme

Să coboare-n suferinţă.

Numai floarea cea albastră

Şi-a ţesut din dor veşmântul,

Vindecă durerea noastră

Azi, înseninând pământul.

.

Auzit-am într-o rugă

Glasul codrilor cum cântă,

Iar când noaptea o să fugă

Va cădea lumina sfântă.

Doar în braţele durerii

Omenirea mai oftează,

Tu alungă teama serii

Dacă cerul lăcrimează.

.

Un izvor sărută timpul

Şi alintă taina morţii,

Tu renaşti în anotimpul

Care-ngenunchiază sorţii.

Când vuiește nepătrunsul

Mai avem o datorie,

Tu ne lasă-n ploi răspunsul

Şi te-mbracă-n veşnicie.

.

Glia ta soarbe lumină

Din a bolţilor ferestre,

Însă-a vremilor rugină

Se aşterne peste creste.

Nu mai ştim ce-i absolutul,

Într-un cerc se înnoptează,

Închegând necunoscutul

Tu de-a pururi ne veghează.

.

Şi renaște prin iubire

Aşa cum a fost odată,

Noi orbiţi de-a ta sclipire

Vom da mării vraja toată.

Doar în zborul de luceferi

Respirând o elegie

Vom simţi că suntem teferi

Lăcrimând cu poezie.

.

Lăcrimând cu poezie

Tu de-a pururi ne veghează

Şi te-mbracă-n veşnicie

Dacă cerul lăcrimează.

Azi, înseninând pământul,

Mările te-aduc şi ele,

A eternizat cuvântul

Numele-ţi sfintit de stele.

Alexandra Mihalache

Desen grafic realizat de artistul Mihai Cătrună.

Camelia CRISTEA: Eminescu nemuritor

Într-o liniște profundă

Cum i-a fost dorința sfântă

Stă la margine de mare

Eminescu și ascultă:

.

Glasul codrilor și valul

Care trece prea grăbit,

Și privește cum copilul

Prin păduri s-a ratăcit…

.

Doar zburdalnic, mititica

Își mai netezește părul,

Să alunge depărtarea

În care se-ascunde dorul.

.

Când sub trestia cea lină

Stau pe foile de mure…

Își tot spun povești cu patos…

El, sărutul vrea să-i fure.

.

Iar când noaptea lin coboară

Și se sprijină pe lună,

Floarea albastră nu mai moare,

Eminescu o încunună.

.

Chiar de-n zbor trecut-au anii,

Poezia lui e vie

Ca o flacără nestinsă

Ce se scrie-n veșnicie.

Ferestre deschise, Editura Singur 2015

Camelia Cristea

Al. Florin ȚENE: EMINESCU, CA VEŞNICIA CERULUI

DOR DE EMINESCU

Au curs atâtea verbe pe pagini de poveste

Cum curge Oltul de veacuri prin Carpaţi

Şi dorul si-a cioplit cuvintele pe creste

Cum iubirea trece  de la părinţi în fraţi.

.

De atâta dor zăpezile cer poeme în brazde

Şi cuvintele lui se fac stele pe cer de ape,

Paginile, în clipe ancestrale, ne sunt gazde,

Şi, pe neştiute vin din veşnicie să se-adape.

.

Îmi este dor de Eminescu pe înserate

Când îi citesc versul pe genunchi de iubită,

Construiesc din metafore cu migală palate

Şi alături de el cad iarăşi în ispită…

EMINESCU

Eminescu, cetatea limbii române

cu toate turnurile Carpaţilor

modelate de balade

în care îşi au adăpost

Decebalus per Scorilor, Mircea cel Bătrân,

toţi bărbaţii înmuguriţi pe acest pământ.

.

Eminescu planetă luminoasă

în jurul căruia gravitează astrele cuvintelor

laminate de înţelepciunea poporului

scrise pe hrisovul brazdelor cu plugul.

.

Eminescu cetate cu toate punţile lăsate

să intre armata îndrăgostiţilor

cu pletele argintate de stele

şi braţele pline cu roadele cîmpiilor

întinse în inima noastră.

.

Eminescu paşi de aur ce se aud trecând

din istorie în limba noastră

şi luând forma cuvintelor

ce ne leagă

precum iubirea, precum aerul

de acest pământ dulce

ca limba română

precum Eminescu.

.

CA AERUL ŞI SEVA, EMINESCU…

Îi aud paşii venind dinspre lumină

Şi foşnetul stelelor în părul LUI

Când plopii fără soţ îl aşteaptă să vină

La fereastra unde dorul s-a aprins în gutui.

.

Coborâd dinspre Carpaţi îI aud uneori

Cu fruntea împodobită de gânduri

Pe cărări de-argint şi flori

De tei presărate rânduri, rânduri.

.

Îi aud glasul venind dinspre trecut

Dulce ca mierea cuvintelor străbune

Când este veacul şoaptă de-nceput

Şi luna vibrează iubirea pe strune.

.

Doinesc tulnice pe poteci de munte

În balade prelungind chemarea

Aşternută peste veacuri punte

Pe care să vină odată cu zarea.

.

Din poeme se desprinde, spre el venim,

Ca aerul şi seva ce-n arbori suie,

În fiecare dintre noi îl regăsim

Cioplit în inimi veşnică statuie.

.

DOR

Îmi este dor de câmpul înflorat pe cămăşi de in

De roata horei jucată la fântână

De fetele ce-aduc din vii în doniuţe pelin

Când îşi mână ciobanul oile la stână.

De palma aspră ce-nfige plugu-adânc

Întorcând brazda recoltei viitoare,

Mi-e dor de ţăranul cu plosca la oblânc

Umplută cu apa rece rece la izvoare.

Îmi este dor de pasul lui apăsat pe hotar

Când cumpăneşte ploaia în privire

De braţele vânjoase ce pun în car

Rodul crescut din marea iubire.

Mi-e dor de cumpăna ce coboară din cer

În ciutură apa rece şi curată,

De roţile încinse cu verghetele de fier

Pe uliţa satului de ploaie arată.

De vorba ţăranului, înţeleaptă, mi-e dor,

Spusă cu asprimea mierei de labine.

Pădurea în care n-a intrat topor

Aşteaptă anotimpul, care, nu mai vine!

––––––––-

Al Florin ŢENE

Corina Anca SIMION: În căutarea adevărului între mit urban și realitatea istorică

„Să fim cu toţii o familie legată prin afecţiuni şi sinceritate, să ostenim împreună şi să nu fim mulţumiţi decât atunci când vedem oglindită mulţumirea în feţele celor ce au ostenit pentru întemeierea acestui aşezământ şi poartă grijă de el.” (Ioan Slavici, 6 octombrie 1894)

Nu ştiu alţii de au trăit, învăţat sau lucrat la Măgurele – Ilfov cum sunt (ca să îl parafrazez pe Creangă) dar eu, prin natura destinului meu, am intrat în Familia pe care Slavici a dorit-o legată prin afecţiuni şi sinceritate de aceste locuri şi oamenii lor.

 

Verişoara primară a tatălui mamei mele, Eugenia Petrescu, a trăit şi învăţat la Şcoala Normală Nr. 2 de Fete de la Măgurele, numită anterior Institutul Ioan Oteteleşanu al Academiei Române. A făcut parte din ultima generaţie care parcurs tot ciclul şcolar şi a absolvit integral aici, înainte de “dizolvarea” ei în 1947 şi mutarea pentru încă câţiva ani la Bucureşti, la Şcoala de Fete Nr. 2, respectiv Liceul Carmen Sylva.

 

Aşa că am crescut de mică cu povestea Institutului de la Măgurele, a familiei Oteteleşanu, a Castelului şi Parcului; e un fel de a spune că este precum prima limbă în care începi să vorbeşti şi gândeşti, ca mersul pe bicicletă, înotul sau patinatul; nu le uiţi şi “te mişti natural”. Şi iată că de vreo 50 de ani mă tot “mişc natural”, nu pentru că am căutat-o înadins, nu pentru că am fost obligată de ceva sau de cineva, ci pentru că mi-am înţeles şi acceptat această parte din destin, cu asumarea conştientă a unei responsabilităţi. Faţă de Ţară, trecut, oamenii care m-au crescut şi cizelat – fie părinţi, rude, profesori, colegi de Institut. Precum şi faţă de toţi cei pe care i-am cunoscut în această “aventură” pe care am trăit-o din plin, am savurat-o conştient în fiecare moment al ei şi vreau să o destăinui şi transmit mai departe pentru că “Dacă nu eşti creator de ştiinţă, cel puţin trebuie să te străduieşti să fii”, după cum spunea savantul român C.D. Neniţescu.

 

„Străduindu-mă să fiu creator de ştiinţă” (iată de 30 de ani la Măgurele) conform recomandării înaintaşului meu în breasla chimiştilor, am ajuns în timp la convergenţa celor două laturi importante ale personalităţii şi activităţii mele profesionale: ştiinţele exacte şi ştiinţele umaniste. Mi-am dezvoltat palmaresul profesional prin abordarea unor subiecte din domeniul ştiinţelor umaniste, dar mi-am folosit rigoarea impusă de ştiinţele exacte atunci când am colaborat cu istoricii, arheologii, experţii şi specialiştii Ministerului Culturii, artiştii. Multe am văzut, auzit, înţeles; multă lume am cunoscut, multe locuri nebănuite am călcat, mai ales în ultimii 15 ani; şi iată că la “acest popas pe drum” încerc din nou să caut adevărul între tradiţiile locale, legende şi mituri urbane (unele vechi de sute de ani) şi realitatea istorică a evenimentelor petrecute, din care o parte a ajuns la mine, multă va rămâne încă sau pe veci neştiută.

–––––––––––

Dr. ing. Corina Anca SIMION

7 Ianuarie 2021

***

Arheometria, domeniu în care vrând-nevrând am început să activez de vreo 10 ani, îmbină metodele din ştiinţele exacte cu cele din ştiinţele umaniste, fie că este vorba despre istorie, arheologie sau artă. Lucrând efectiv pe cazuri şi studii de caz, cu timpul mi-am pus o întrebare pe care am extins-o şi asupra subiectelor legate de Istoria oamenilor şi locurilor în conexiune cu Măgurele: oare dacă aceşti oameni din trecut ar putea afla şi înţelege ce facem şi la ce concluzii ajungem, oare ce părere şi-ar face?! Ar fi liniştiţi sau neliniştiţi asupra căutării adevărului; ne-ar aproba sau dezaproba pentru faptul cum le răscolim vieţile; ar fi sau nu ar fi miraţi de cum interpretăm noi “trecutul care este o altă ţară”, după cum spunea Helen Hunt, sau s-ar amuza copios?! De multe ori, uităm că “pe atunci lucrurile se făceau altfel”, într-un mod pe care probabil niciodată nu îl vom pătrunde cu-adevărat…

De aceea, revenind la Istoriile de la Măgurele, pe măsură ce am trecut de la tradiţii locale, legende şi mituri, la informaţiile din surse documentate şi izvoare / documente istorice, pot spune că la început am fost mirată, neîncrezătoare, chiar şocată, dar pe măsură ce realităţile istorice se conturau, am început să le impun pe acestea, în detrimentul celorlalte. Da, aş putea spune că realităţile istorice sunt chiar mai captivante decât miturile urbane, dar la final am ajuns la concluzia că nu este înţelept să intru într-o “Cruciadă” de tip “Myth Busters”, ci să le accept pe amândouă pentru că ele convieţuiesc “de când lumea”.

Şi iată 3 “subiecte predilecte” pentru această categorie, legate de Istoriile de la Măgurele, cu realităţile lor alternative: 1. Moşia de la Măgurele a fost a Cantacuzinilor, de la care a cumpărat-o boierul Ioan / Iancu Oteteleşanu; 2. Moşia de la Măgurele a fost câştigată la un joc de cărţi; 3. Eminescu şi Măgurele. Pentru ele, în timp, am reuşit să strâng ceva informaţii din toate categoriile de surse amintite; pentru altele, încă aştept culegerea mai multor date.

Le voi aborda pe rând, folosind relatări provenite fie de la martori oculari, fie de la martori indirecţi, fie din documentele istorice de arhivă, fie de la cei care au combinat primele trei categorii în încercarea de a stabili Adevărul. Acesta este însă întotdeauna “la mijloc”, iar pentru a stabili esenţa lui este bine să separi “sursele” şi să nu îţi impui punctele de vedere sau interpretările în ceeace tu, la rândul tău, transmiţi mai departe…

Ca “prieteni imaginari” la drum îi invoc pe Ioan Oteteleşanu şi Elena Oteteleşanu născută Filipescu şi urmaşii lor, pe Ioan Kalinderu şi Elena Kalinderu, pe Ioan Slavici şi Eleonora Slavici – Tănăsescu şi urmaşii lor, pe profesoarele şi elevele care şi-au desfăşurat activitatea la aşezământul de la Măgurele până la 1947 şi urmaşii lor, pe foştii şi actualii salariaţi ai Institutelor de pe Platforma de Fizică de la Măgurele. Îi am ca “sfătuitori” pe Ioan Obretin pentru familiile boierilor Oteteleşani / Otetelişani, pe Mihai Marcu pentru istoria şi oamenii din Măgurele, pe Petre Roman şi Amelia Dorcioman pentru strădaniile lor istoriografice şi arheologice legate de aceste locuri şi pe experţii şi specialiştii Ministerului Culturii. “Tovarăşi de drum” îmi sunt toţi cei interesaţi de acest subiect şi care s-au străduit, pe măsura accesului la informaţii, a priceperii şi percepţiei lor “să ducă povestea mai departe”.

  1. Moşia de la Măgurele a fost a Cantacuzinilor, de la care a cumpărat-o boierul Ioan / Iancu Oteteleşanu

“Martori oculari” nu mai sunt demult printre noi dar, deşi ar părea ciudat ca eu, la nivelul anilor 2020, să spun că aş cita şi “martori direcţi”, prin asta înţelegând descendenţi ai Cantacuzinilor, destinul a făcut să îi întâlnesc pe vremea reuniunilor foştilor salariaţi ai IFA (Institutul de Fizică Atomică ce a continuat ideea de Institut la Măgurele după 1949 / 1956) în cadrul Asociaţiei “Asul de Treflă de pe malul Lacului”, în Cişmigiu. Aici am avut câteva discuţii interesante cu domnul Cuzino, soţul doamnei Silvia Cuzino. Dânsa a făcut parte din Colectivul de Metrologia Radiaţiilor care a funcţionat două decenii în clădirea Castelului de la Măgurele, numită pe vremea lor Pavilionul Oncescu. Ei au alcătuit nucleul acestei Asociaţii, ei se pot încadra în categoria celor care au combinat toate informaţiile la care au avut acces în aflarea Adevărului despre Istoriile de la Măgurele… şi tot ei au fost cei care, printre mulţi alţii, au continuat “să scrie Istorie la Măgurele”, de data aceasta a Platformei de Fizică.

Revenind la domnul Cuzino: avocat de renume, a ascultat curios şi m-a felicitat pentru felul cum “am instrumentat cazul” proceselor dintre Ioan Kalinderu, legatarul averii lui Iancu Oteteleşanu, Academia Română, şi boierii Oteteleşani / Otetelişani, pentru recuperarea averii acestuia şi în special a Domeniului de la Măgurele cu Castelul şi Parcul. La acea vreme, îmi căzuse în mână “întâmplător” Monografia lui Slavici (alt “martor direct”), scrisă la 1906, cu prilejul Jubileului 40 al aniversării Regelui Carol I.

Domnul Cuzino a ascultat şi el povestioarele mele spuse de “tanti Ogica” cum o numeam noi pe vara bunicului meu. La acea vreme nu sesizasem o discrepanţă mare între Monografia lui Slavici şi spusele mătuşii mele, pe care aş considera-o un “martor indirect”. Domnul Cuzino însă mi-a deschis o altă perspectivă atunci când mi-a spus că Domeniul de la Măgurele a aparţinut Cantacuzinilor, dânsul fiind unul dintre urmaşii lor. Şi m-a încurajat în acelaşi timp să continui investigaţiile.

Nici Slavici în Monografie, nici mătuşa mea în povestirile orale sau scrise nu pomeniseră de Cantacuzini (deşi Slavici susţinea această versiune); căutând mai multe informaţii, de data aceasta pe internet, iată ce am găsit legat de acest subiect:

“Tot din însemnările lui Slavici am aflat cum a ajuns moşia Măgurele în stăpânirea familiei Oteteleşanu. Domniţa Ilinca, fiica lui Nicolae Pătraşcu Voievod, s-a măritat cu fiul lui Stroe Leurdeanu. Soţul ei a fost ucis in 1658 de Mihnea al III-lea şi după decesul Ilincăi, în 1668, Leon Vodă i-a luat moşiile şi le-a dat Elenei Cantacuzino. Cu timpul Cantacuzinii au împărţit moşia, o parte din aceasta fiind cumpărată de Ioan Oteteleşanu.” (Din pagina web a Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional DJCPN Ilfov, 2006, noiembrie 2009; Informatiipublice.ro, 2011)

„[…] Ioan Oteteleşanu cumpără de la Cantacuzini moşia ce se întindea din Dâmboviţa până-n Argeş […]” (Despre Biciclete şi ciclism; un Blog dedicat iubitorilor de mişcare pe două roţi, accesat în 2009)

“Conacul Oteteleşanu se află în oraşul Măgurele din judeţul Ilfov şi a aparţinut familiei Cantacuzino care a vândut mai târziu această proprietate. Ioan Oteteleşanu a fost ministru de finanţe al României în 1866. […]” (iarăşi o pagină de web a DJCPN Ilfov; 2010 Acasa Media)

“Conacul Oteteleşanu – Măgurele […] a aparţinut familiei Cantacuzino care a vândut clădirea fostului ministru de finanţe al României, Ioan Oteteleşanu […]” (iTrip.Ro, 2011)

Şi tot aşa, cu mici “variaţiuni pe aceeaşi temă”, internetul furniza această direcţie de investigaţie şi anume că Domeniul de la Măgurele a aparţinut familiei Cantacuzino. În principiu, dat fiind sursa Slavici şi DJCPN Ilfov este adevărat, aşa cum a reieşit din seria de Studii Istorico-Arhitecturale şi de amenajare peisageră asupra Ansamblului Oteteleşanu de la Măgurele, monument istoric clasat încă din prima jumătate a anilor ’50 ai secolului XX. Domnul Cuzino a avut principial dreptate, iar eu am onorat promisiunea faţă de dânsul, participând activ între 2007 – 2014 la alcătuirea şi avizarea acestor studii. Cu acest prilej, am avut oportunitatea să caut, să aflu şi să confim / infirm prin ochii specialiştilor şi experţilor Ministerului Culturii care au condus investigaţiile, realităţile istorice cunoscute de mine anterior. Astfel, pentru asocierea Cantacuzinilor cu Domeniul de la Măgurele, arhivele originale sau lucrările de specialitate au arătat că:

“După retragerea lui Mihai Viteazul, otomanii au pârjolit zona, inclusiv cea aferentă Parcului IFIN-HH (parte componentă a Ansamblului Oteteleşanu unde este plasat şi Conacul). Aşezarea de la Măgurele, deja atestată documentar prin hrisovul de la 1582, este pustiită, moşia distrusă şi localnicii alungaţi. Între 1595 – 1602, zona rămâne pustie, părăsită. După 1602 încep să se întoarcă locuitorii zonei, ţărani moşneni (rumâni liberi acum). Ei ocupă din nou zona de pe cele trei plase. Tradiţia menţionează că au ridicat o capelă de închinăciune pe locul unde a poposit tabăra lui Mihai Viteazul şi o culă pe locul sau în zona vechii curţi boiereşti. Trebuie remarcat că izvoarele arheologice nu menţionează nici o altă construcţie boierească pentru acea dată pe cele trei plase.

Mai târziu apar şi boierii. Este vorba despre cei înrudiţi cu neamurile doamnei Stanca şi ale lui Mihai Viteazul care au stăpânit locurile. Pământurile rămânând fără urmaşi din descendenţă directă, aceşti boieri, veri cu doamna Stanca (Radu Sluger, Nan postelnic, Pătraşco postelnic, Hrizan postelnic), precum şi alţi boieri împroprietăriţi de domnie vor fi cei care vor lua pământurile din zona oraşului  Măgurele în stăpânire până către jumătatea secolului XVII.

Alături de rudele indirecte şi boieri străini, apar şi rumâni care stăpânesc pământuri. Cu ei se va lupta pentru redobândirea moşiei, după 1641, domniţa Ilinca, nepoata doamnei Stanca, întoarsă din pribegie, în Ţara Românească la 1640. Ea a reuşit să reunifice şi redirijeze către un ţel comun moşiile fărâmiţate. Domniţa Ilinca începe între 1641 şi 1646 să recupereze moşiile doamnei Stanca, printre care şi cele trei plase de la Măgurele, în bloc, în timpul domniei lui Matei Basarab. Pe plasa din mijloc (Parcul IFIN-HH este o porţiune) ea găseşte vii cultivate pe dealuri şi un heleşteu amenajat, prima amenajare hortico-piscicolă din zonă, operă se pare a boierului Radu din Bucureşti ce cumpără plasa din mijloc de la Şerban vistiernicul, zonă recuperată de acesta, la rândul lui, de la un rumân al doamnei Stanca, reîntors după 1602 pe aceste locuri. Domniţa Ilinca se căsătoreşte la 1642 cu Evstratie al doilea vistier al ţării, aşa că zona intră după 1646 în neamul boierilor Leurdeanu Golescu. Boierul Evstratie este ucis în 1658 de către Mihnea al III-lea Voievod. Domniţa Ilinca, neavând copii, averea rămasă la moartea sa este luată de Domnie şi dată la 1668 verişoarei sale Elina, căsătorită tot în 1642 cu stolnicul Constantin Cantacuzino. Astfel, intră şi în familia Cantacuzinilor, fiind moştenită de fiul acestora, Şerban – Vodă Cantacuzino. În continuare trece la Matei Cantacuzino, fratele său şi la 1687 la Toma spătarul Cantacuzino, nepotul de frate al lui Şerban – Vodă Cantacuzino.

La 1705 devine din nou pământ domnesc, după fuga spătarului Toma din ţară, prin confiscare. La 1718, Ioan Voievod dă pământul boierului Iordache Creţulescu mare spătar. Cândva, după 1719, părţi din moşia de la Măgurele revin familiei Slătineanu încuscrită cu familia Leurdeanu (la mijlocul secolului XVIII-lea), pământurile întorcându-se astfel în parte la rude mai directe Doamnei  Stanca.

Peste o sută de ani, înainte de 1819, o porţiune din această moşie, probabil cea sudică, de pe locul actualului centru al oraşului Măgurele ajunge în posesia boierului Theodosie / Hristodor Vrana, conform Catagrafiei din acel an. Această porţiune ar cuprinde parte din cele trei plase ale doamnei Stanca şi s-a numit Măgurelele-lui-Vrana. Hristodor Vrana era macedonean (grec sau român) şi a murit înainte de 1827. Moşia sa a trecut la fiul său, Christache Vrana.“ (Repere Istorice Parc IFIN-HH, forma de prezentare a Studiilor istorice, 2020)

Dar, conform acestor Studii Istorice (2007 – 2014), am “recuperat” şi o parte din perioada din a doua jumătate secol XVIII – început secol XIX:

“1778 Ian. 14 – Badea Ştirbei marele Vornic al Ţării de Sus scrie lui Dumitrache medelnicerul asupra hotărniciei moşiei Măgurelele privind „împărţirea moşiei Măgurelele între 4 părtaşi ai dreptului de stăpânire”

                        1791 – Harta Valahiei ridicată de colonelul Specht arată la Măgurele o curte fortificată, compusă dintr-o incintă neregulată

            ante 1807 Sept. 18 – Moşia Măgurelele era proprietatea medelnicerului Costandin Brezoianul

            1807 Sept. 18 – Adeverinţa lui Costandin Brezoianul pentru vânzarea părţii sale din moşia Măgurelele către Hristodor Vrana, pentru 3500 taleri

            1807 Sept. 20 – Zapisul medelnicerului Costandin Brezoianul pentru vânzarea părţii sale din moşie

            1808 Ian. 27 – Anaforaua vornicului Manolache şi a lui Atanasie Staroste pentru cercetarea sineturilor moşiei Măgurelele ce voieşte a o vinde Costandin Brezoianul medelnicerul

            Între 1808 Ian. 27 şi 1808 Iul. 29 – Are loc încheierea actelor de vânzare – cumpărare a moşiei Măgurelele între Costandin Brezoianul medelnicerul şi Hristodor Vrana, pentru 3500 taleri.  Vrana era macedonean (grec sau român) şi a murit înainte de 1827. În 1819 stăpânea sfoara de moşie din Domeniul Măgurele, ceea ce aşezării i-a atras denumirea de „Măgurelele-lui-Vrana”.  După moartea lui, fiul său Christache Vrana a stăpânit moşia în dăvălmăşie cu fratele său, Iancu, ultimul fiind amintit între 1839 şi 1840. […]” (Studiu Istoric Conacul Oteteleşanu, 2010-2011).

            Prezentarea datelor din Studiile istorice a evitat în mod voit citarea surselor, acestea regăsindu-se în forma completă în toate materialele elaborate între 2007-2020. Investigaţii mai aprofundate, cu determinarea întregii continuităţi a  stăpânirilor, este un deziderat de viitor al echipei care le-a întocmit.

            Cu alte cuvinte, Domeniul de la Măgurele (în înţelesul pe care îl acordăm în acest text) a intrat în posesia Cantacuzinilor prin căsătoria Elinei, vara domniţei Ilinca, nepoatele Doamnei Stanca, cu stolnicul Constantin Cantacuzino, în 1642 şi a rămas vremelnic în posesia acestei familii până la fuga spătarului Toma Cantacuzino din ţară, fiind confiscat de Domnie la 1705. După cunoştinţa noastră, el nu se va mai reîntoarce la Cantacuzini, şi sigur nu de la ei l-a dobândit Iancu Oteteleşanu, aşa cum se va vedea mai jos.

  1. Moşia de la Măgurele a fost câştigată la un joc de cărţi

Toţi „martorii direcţi sau indirecţi” (cu excepţia descendenţilor actuali ai boierilor Otetelişani şi ai celor care au susţinut versiunea „moşia cumpărată de la Cantacuzini”) sunt de acord cu acest lucru, de-a lungul vremii apărând mai multe versiuni. Şi poate că ar fi fost şi mai multe dacă pachetul de cărţi de joc ar fi avut mai mult de 4 semne (trefla, pica, cupa sau caro)…

Dar pun într-o ordine cronologică, într-un „carusel” al imaginaţiei oamenilor de la acele vremuri şi de după, până în zilele noastre, aceste mituri urbane, fie că erau formulate de personalităţi recunoscute, fie de oameni fără nici pregătire pe acest domeniu de investigaţii. După cunoştinţele mele, încă nu s-a găsit nici o relatare a unor „martori oculari” la acest episod, iar realizatorii Studiilor istorice nu au putut găsi decât legături circumstanţiale între el şi „Prateria del Trifoglio” de pe Planul Curţii Ansamblului Oteteleşanu cca. 1865 sau de pe detaliile de arhitectură ale faţadelor Conacului numit Castel de Iancu Oteteleşanu (conform cu Franz Duschek – tatăl, Colecţia “Vues de Magoureli” (1863 – 1868), Colecţia Cabinetului de Stampe al Academiei Române).

Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaiei:

„[…] Iar la Măgurele, moşia Oteteleşenilor, într-o casă geamănă celei din Bucureşti, şi pe care o cântase Eminescu se înfiinţă un azil de orfane. Pe frontispiciul casei, Academia puse să se aşeze frumoasa deviză „Labor et Honor” în locul, ziceau răutăcioşii, unui as de pică săpat în acelaşi loc cu şaizeci de ani în urmă, drept semn de recunoştinţă şi în amintirea nopţii în care Iancu Oteteleşanu câştigase casa la cărţi.”

Ioan Slavici şi familia Slavici: în general nu au lăsat comentarii directe asupra acestui episod, fiind susţinătorii versiunii cumpărării moşiei de la Cantacuzini

Mateiu Caragiale, marginalii la Familiile boiereşti române:

„…. tricheur émérite – marele cartofor, a câştigat Măgurele pe un as de … de la un Vrana …”

Emanoil Hagi-Mosco, Bucureşti. Amintirile unui oraş:

            „[…] în timpul din urmă, spre sfârşitul veacului trecut (XVIII), moşia trecuse prin cumpărare în patrimoniul lui Christache Vrana. Acesta, mare jucător de cărţi, într-o seară la club, după un joc îndrăcit, rămas fără bani lichizi, şi-a jucat moşia la jocul zis Ghiurdun. Tovarăşul de joc, Iancu Oteteleşanu, proprietarul caselor şi al intinsei grădini ce îi purta numele, unde astăzi se înalţă Palatul Telefoanelor, a câştigat-o pe Asul de pică. De atunci, multă vreme, până în zilele noastre, pe frontonul clădirii transformată de Oteteleşanu în institut pentru fete nevoiaşe, a figurat un as de pică, simbol al norocului pentru unii, în acelaşi timp dovada rătăcirii la care poate duce patima jocului de cărţi.”

Dorina N. Rusu şi Dan Berindei, autorii colecţiei impresionante de volume despre Patrimoniul Academiei Române, Donatori şi Donaţii: nu comentează acest episod

Reportaj de Dana Fodor şi Răzvan Mateescu; 7Plus, 2006, ediţia Online:

“Asul de treflă din mînecă

Îndrăgostit de aceste locuri, prof. dr. Ion N. Mihăilescu, cercetător la IFA, s-a documentat de-a lungul anilor, vrînd să afle cât mai multe despre istoria moşiei de la Măgurele. Ba chiar şi-a vîndut locuinţa din Bucureşti şi s-a stabilit în imediata apropiere a Institutului. „Nu numai că aici este aerul mai curat, dar e şi multă linişte. Pe mine m-a fermecat dintotdeauna moşia Oteteleşenilor. Afară de asta sînt şi un pasionat al Bucureştiului de altădată. Pe vremuri, conacul era supranumit Asul de treflă. Am citit că moşia ar fi fost cîştigată de Oteteleşanu la o partidă de Poker cu un boier bulgar. Însă Ioan Slavici scrie că bogătaşul a cumpărat pămînturile acestea de la Cantacuzini.”

            Curios este că acest Reportaj, la următorul capitol afirmă:

            “Şcoala de Fete

[…] Cu timpul, Cantacuzinii au împărţit moşia şi o parte din aceasta a fost cumpărată de Ioan Oteteleşanu.”

Aceste câteva puncte de vedere coincid în linii mari cu miturile urbane de la Măgurele, până în zilele noastre…

Din relatările mătuşii mele, episodul a avut loc chiar la Măgurele, iar boierul a fost “ajutat” de soţia sa care vedea cărţile adversarului în oglindă, iar boierul a trişat cu un As de treflă scos din mânecă. Christache Vrana i-a blestemat şi de aceea mai târziu, la una dintre vizitele unicei lor fiice la Castel (lucrul infirmat de geneaologiile familiei – nota mea), aceasta a înnebunit şi a căzut moartă sub unul dintre copacii seculari de lângă turnul vestic al clădirii. De aceea, nemaiavând copii, “după moartea prematură a tinerei sale fiice, în amintirea ei, a înfiinţat aici o şcoală de fete”… trebuie să recunosc că mătuşă-mea mi-a relatat cea mai captivantă versiune, aflată probabil pe timpul cât era elevă la Măgurele. Mereu ascultam cu inima la gură poveştile, iar acest pasaj îmi dădea o stare de emoţie comparabilă cu povestea sinuciderii Cleopatrei sau a descoperii mormântului lui Tutankhamon. Profesoara Elena Buică, elevă cam în acelaşi timp cu mătuşa mea, nu a relatat acest episod în scrierile şi povestirile sale. Şi nici Aurora Ştef, elevă în primele generaţii care au învăţat la Măgurele… dar poate că povestea asta o ştiau cumva, legată de Asul de treflă – mai degrabă un mijloc de a atrage norocul tinerelor aspirante pentru desăvârşirea educaţiei lor la aşezământul de la Măgurele.

Cel mai probabil adevărul este pe la mijloc pentru că, din documentele de arhivă reise că lucrurile s-au petrecut cam aşa:

1838 – 40 – Moşia şi Curtea din Măgurele au fost vândute de către Fraţii Vrana căminarului Ioan (Iancu) Oteteli(-e)şanu.  Către 1838, ei au pus chezăşie moşia pentru sume de bani împrumutate succesiv de la Gheorghe Bibescu – amic cu Iancu Oteteleşanu. Devenind insolvabili, după august 1840 datoria este răscumpărată de către Ioan Oteteleşanu, tranzacţie perfectată în perioada 19 august – 5 noiembrie 1840, în urma căreia se face act de vânzare – cumpărare contra sumei de 9000 de galbeni.

Am putea spune că cei doi boieri olteni care au migrat spre Bucureşti după aplicarea Regulamentului Organic (după 1830) i-au executat pe fraţii Vrana “olteneşte”.

Descendenţii boierilor Oteteleşani / Otetelişani cunosc în amănunţime miturile urbane, dar şi cum s-a petrecut în realitate (deşi unghiurile de vedere şi buna-intenţie a participanţilor la acest eveniment istoric s-ar putea şi ele să difere faţă de adevărul istoric); sunt de acord că este un mit urban, dar nu comentează faptele.

Pentru cei care declară că sunt preocupaţi de acest episod, sfatul meu este ca să investească timp, efort şi chiar bani pentru a studia sursele istorice din arhive accesibile publicului, în măsura în care li se va permite accesul, dar şi a nivelului de pregătire pentru înţelegrea lor.

Astfel, Arhivele Naţionale ale României, Colecţia Arhive personale şi familiale (Repertoriul arhivistic, vol. 1 autor: Filofteia Rînziş) recomandă: 1. Fondul arhivistic Niculae Alexandrescu care cuprinde şi scrisori de la generalul H. Arion, Constantin Bilciurescu, Constantin Cuţarida, Iancu Golescu, prinţul Miloš Obrenović, Ioan Oteteleşanu, Alexandru Vilara. 2. Fondul Apostol Arsachi unde putem găsi documente privitoare la luarea în antrepriză, în asociere cu Alexandru Vilara, Gheorghe Oteteleşanu şi firma „Fraţii Ghermanii” a exploatării ocnelor de sare din Ţara Românească şi Moldova. Într-o altă grupă de documente au fost ordonate bilanţuri, socoteli, poliţe şi scrisori primite de la unii membri ai familiilor Costa-Foru, Lahovari, Mavrocordat, Oteteleşanu, Suţu, Văcăreşti şi de la George Bibescu, relative la afacerile lui Apostol Arsachi, la relaţiile comerciale cu Hagi Constantin Pop din Sibiu şi cu Ştefan Moscu. 3. Fondul Otetelşanu cu anii extremi: 1579-1888, 551 u.a., inventar nr. 1538, limbile: română, greacă, franceză şi germană.

Pentru cunoscuta familie Oteteleşanu (Otetelişanu), originară din Vâlcea, Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale deţine un număr important de documente ce au fost organizate în mai multe serii.

Primele două grupe de documente ale fondului se referă la moşiile familiei Oteteleşanu: Măgurele, Chiselet, Clinciu, Sinteşti, Floceşti din judeţul Ilfov, Brăgăreşti, judeţul Saac, Gârla, Valea-Anilor, Vlădaia, judeţul Mehedinţi, Otetelişu, Gergeni, Beneşti, Băbeni, judeţul Vâlcea ş.a., la case, locuri de case şi vii.

Menţionăm existenţa unor cărţi domneşti de la Mihnea Turcitul, Radu Mihnea, Alexandru Iliaş, Constantin Şerban, Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti, Alexandru Moruzi, Mihai Suţu şi Ioan Gheorghe Caradgea, a unor zapise, anaforale, hotărnicii şi hotărâri judecătoreşti, emise în legătură cu proprietăţile familiei.

În ultima grupă de documente a fost clasată corespondenţa primită de către Ioan Oteteleşanu, în perioada 1843-1888, de la diferite persoane: Iorgu Alexandrescu, Lascăr Catargi, A. şi C. Serghiad, S. Siomănescu, U. Ubicini.

De asemenea, au fost incluse în fond acte despre Epitropia Bisericii Sf. Ilie din Craiova, bilanţul vămilor Valahiei pe anul 1856 şi al Ţării Româneşti pe anul 1857.

  1. Eminescu şi Măgurele

Despre Eminescu, cel mai bine este să afli chiar de la Eminescu!

În acest sens, tot dacă ai cunoştinţele minimale necesare, timp şi răbdare te poţi duce la Biblioteca Academiei Române unde poţi studia Caietele lui Eminescu, publicate în ediţie Princeps de către Academia Română, şi expuse pentru lectură la sală. Domnul Puiu Bădescu, responsabilul Cabinetului de Stampe din perioada mea de studii în acel loc, mi-a spus că şi el, fiind un împătimit al poveştilor de la Măgurele şi al lui Eminescu, a răsfoit aceste Caiete, dar nu a găsit decât în vreo două – trei locuri referiri scurte ale poetului privind trecerile sale pe la Măgurele. Nu am mai discutat în ultima vreme dacă a terminat lectura şi dacă îşi menţine primele impresii.

Personal, îmi doresc să pot avea timpul necesar pe care să îl investesc în această lectură; evident, seria de documente a fost studiată şi răs-studiată, interpretată şi răs-interpretată de peste 100 de ani, însă depinde fiecare ce a dorit să afle de la „martorul ocular Eminescu”. Eu  îmi doresc să văd Măgurele cu oamenii şi istoriile lui prin ochii marelui poet, devenit membru post-mortem al Academiei Române la 1948.

Până atunci, dincolo de informaţiile scurte despre Eminescu la Măgurele, Scrisoarea IV, Somnoroase păsărele, izvorul şi chioşcul de lemn din Parc la care s-a alăturat după 1952 Bustul lui Eminescu, plimbările cu Slavici şi mult mai târziu acţiunile întreprinse pentru comemorarea lor, în special la fiecare 15 ianuarie (din păcate în ultimii 10 ani nu se mai organizează vizite la Statuie şi depunerea de flori), încerc să găsesc prin sursele disponibile la biblioteci şi pe Internet, informaţii în acest sens de la persoane cu o anumită pregătire în domeniu, şi pe care le redau ca pasaje mai jos.

Oglinda lui Eminescu

Petre Rãu – august, 2002

Aşa cum susţine Slavici, poemul Scrisoarea IV (1881) a fost inspirat de lacul de lângã castelul Oteteleşanu, la care ieşea poetul cu Maiorescu, Slavici şi alţii.

Măgurele, moşia cîştigată la poker de boierul Oteteleşanu.

7plus Contează ce citeşti – 28/07/2006, Numărul: 567, Anul II

Dana Fodor, Răzan Mateescu

În parcul moşiei se află şi chipul lui Mihai Eminescu, cioplit în piatră, opera sculptorului Mihai Onofrei, posesor al premiului de stat în 1952. Bustul a fost executat, folosindu-se fotografia poetului din februarie 1878, făcută de pictorul şi fotograful ceh Franz Duschek. Statuia e lîngă un chioşc din lemn, existent încă din 1863. Aici se odihneau Mihai Eminescu şi Ioan Slavici după plimbările lor la sfîrşit de săptămînă. Aici a scris Eminescu cele mai frumoase poezii ale lui.

Ia-ţi Bucureştii! – Oraşul condeierilor – OnlineNews.ro

11 august 2006

Sursa: Jurnalul Naţional

CHIRIAŞUL EMINESCU. Despre Eminescu se spune că a cunoscut Bucureştiul tot căutându-şi gazdă. Cei câţiva ani petrecuţi în Capitală au fost pentru poet o goană după locuinţe. Mai întâi pare-se că a stat pe Calea Mogoşoaiei, pe vremea când era sufleor la Teatrul cel Mare. Acesta este locul în care Eminescu a scris Geniu Pustiu (1866-1868). Apoi s-a mutat pe Strada Speranţei „într-o căscioară în stil ţărănesc, un fel de cuib liniştit pentru un om cu slăbiciuni de poet”, cum o descria Slavici. De pe Speranţei s-a mutat în apropiere, într-o mică chilie în curtea fostei Mânăstiri Caimata. În 1882 se hotărăşte să o aducă în Bucureşti pe Veronica Micle pentru a se căsători. Atunci şi-au găsit o cameră pe la Gara de Nord. Ruperea relaţiei l-a făcut însă să renunţe şi la această locuinţă. Serile mai mergea la pas pentru a intra în graţiile Cleopatrei Poenaru, care locuia pe Strada Cometei, botezată ulterior I.G. Duca, apoi Căderea Bastiliei. Unii cercetători ai operei eminesciene atribuie acestui episod al plimbărilor spre actuala vatră a ASE-ului conceperea poeziei „Pe lângă plopii fără soţ”. Cel mai des îşi făcea veacul la restaurantul lui C.I. Ionescu din Strada Covaci, „La idee”, cum i se spunea, devenit în secolul al XX-lea „La trei frunze de viţă”. În Calea Victoriei, la Cafeneaua Oteteleşanu sau la Capşa, era o prezenţă întâmplătoare. A sfârşit pe Strada Plantelor nr. 9, unde se afla Sanatoriul „Caritas”.

Mihai Eminescu

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

În 1877 se mută la Bucureşti, unde până în 1883 este redactor, apoi redactor-şef (în 1880) la ziarul Timpul. Desfăşoară o activitate publicistică excepţională, care-i ruinează însă sănătatea. Acum scrie marile lui poeme (seria Scrisorile, Luceafărul, etc.).

În iunie 1883, surmenat, poetul se îmbolnăveşte grav, fiind internat la spitalul doctorului Suţu, apoi la un institut de lângă Viena. În decembrie îi apare volumul Poezii, cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu Maiorescu (e singurul volum tipărit în timpul vieţii lui Eminescu).

Anii dintre 1883 şi 1889 sunt ani de boală, cu reveniri şi recăderi din ce în ce mai dese. Practic, nu scrie nimic sau foarte puţin. Mihai Eminescu se stinge din viaţă la 15 iunie 1889 (ora 3) în casa de sănătate a doctorului Suţu. Este înmormântat la Bucureşti, în cimitirul Bellu; sicriul e dus pe umeri de elevi de la Şcoala normală de institutori din Bucureşti.

1877 – octombrie – Fiind invitat să intre în redacţia ziarului Timpul, Eminescu părăseşte Iaşii în a doua jumătate a lunii şi vine la Bucureşti, unde se dedică gazetăriei.

1878 – Prestează o activitate ziaristică intensă. Abia dacă participă la şedinţele săptămânale de la Maiorescu şi de la Mite Kremnitz. Venirea lui Rossi în Bucureşti îi ocupă serile.

28 ianuarie – Sub titlul Reprezentaţiile Rossi publică în Timpul o scurtă cronică teatrală.

1 martie – Se publică în Convorbiri literare poeziile Povestea codrului, Povestea teiului, Singurătate şi Departe sunt de tine, trimise la numeroase insistenţe din partea lui Negruzzi.

16 aprilie – Publică în Timpul un foileton, Paştele, care îl impresionează pe Caragiale atât încât peste cincisprezece ani avea să-l reproducă în Moftul român (1893).

26 mai – Citeşte acasă la Maiorescu poezii, prezent fiind şi Alecsandri, sărbătoritul de la Montpellier pentru ginta latină.

iulie – Sfătuit de medic, îşi ia concediu de la ziar şi pleacă la Floreşti, Dolj la moşia lui Nicolae Mandrea. Aici traduce, din însărcinarea Ministerului Cultelor şi Învăţăturilor Publice, tomul întâi al scrierii Fragmente din istoria românilor de Eudoxiu Hurnuzaki, apărută de curând în nemţeşte.

1879 – Creşte pasiunea pentru Mite Kremnitz, căreia îi predă lecţii de limba română şi-i oferă în manuscris poezia Atât de fragedă. Faptul îl alarmează pe Maiorescu, după cum reiese dintr-o însemnare a criticului din ziua de 1 iunie: „Grea epocă Eminescu“. Se afundă din ce în ce mai mult în munca de gazetar. În redacţie are un rol preponderent, dar obositor. Satisface cererile repetate ale lui Negruzzi şi-i trimite la Iaşi poezii care se publică în Convorbiri literare.

6 august – Moare Ştefan Micle. Văduva lui Micle vine la Bucureşti şi-l roagă să intervină pentru urgentarea pensiei sale. Împreună fac planuri de căsătorie nerealizabile.

1880 – Într-o scrisoare către Henrieta, sora sa, se plânge că are mult de lucru şi că-i bolnav trupeşte, dar mai mult sufleteşte. Din partea familiei primeşte numai imputări, în special adresate de tatăl său. N-are nici timp, nici dispoziţie să-l felicite măcar pe Matei, care-i trimisese invitaţie de nuntă. Nu publică decât o poezie. Negruzzi îi scrie imputându-i că nu-i mai trimite nici o colaborare. Renunţă la căsătoria proiectată cu Veronica Micle. Mite Kremnitz afirmă că inima poetului s-a aprins de o nouă flacără. Maiorescu precizează că e vorba de o doamnă Poenaru-Lecca, care-l inspiră, probabil în poeziile pe care nu le publică, dar le citeşte la întâlnirile literare săptămânale.

1881 – Absorbit de activitatea ziaristică, găseşte totuşi timp şi revizuieşte nuvela Cezara, a cărei ultimă formă o încredinţează lui Maiorescu, între filele unei broşuri care conţinea balada lui Schiller, Mânuşa, tradusă în treisprezece limbi; în româneşte de Eminescu. Tot în acest an lucrează la desăvârşirea Luceafărului şi la diversele forme din Mai am un singur dor.

1 februarie – Se publică Scrisoarea I în Convorbiri literare.

18 martie – Îi scrie tatălui său bolnav, cerându-i iertare că nu poate veni să-l vadă. „Negustoria de gogoşi şi de braşoave” îl ţine strâns de „dugheană”. Se plânge că-i e „acru sufletul de cerneală şi de condei”. Totodată îi scrie şi lui Negruzzi, spunând că nu găseşte un minut liber spre a răspunde la scrisorile primite. Îl anunţă însă că prin Maiorescu i-a trimis Scrisoarea III, pe care a citit-o de mai multe ori la Junimea bucureşteană.

28 martie – Seara, Maiorescu o citeşte în sânul Junimii, la Iaşi.

1 aprilie – Se publică Scrisoarea II în Convorbiri literare.

1 mai – Se tipăreşte Scrisoarea III.

1 septembrie – Se încheie ciclul Scrisorilor cu publicarea în Convorbiri literare a poeziei Scrisoarea IV.

1882 – Nu publică nici o poezie în tot timpul anului. În schimb citeşte în mai multe rânduri „Luceafărul” în şedinţele Junimii de la Maiorescu. Mite Kremnitz i-l traduce în nemţeşte. Este semnalat adeseori în casă la Maiorescu.

1 ianuarie – La gazetă, Eminescu este flancat de un director şi un comitet redacţional care urmau să-i tempereze avântul său polemic. Reorganizarea redacţiei însă e inoperantă, fiindcă poetul continuă să scrie în stilul său propriu.

13 septembrie – În absenţa poetului, probabil, se citesc „iarăşi vecinic frumoasele poezii de Eminescu” în casa lui Maiorescu.

8 octombrie – Citeşte şi corectează „Luceafărul” împreună cu Maiorescu, pe care îl prezintă şlefuit la Junimea.

1883 – ianuarie – Eminescu este internat pentru o vreme în spital. În lipsa lui se citeşte la Maiorescu, în două rânduri, „Luceafărul” în limba germană.

23 martie – La şedinţa Junimii, Maiorescu semnalizează prezenţa lui Iosif Vulcan. Probabil cu această împrejurare, Eminescu i-a cedat textul următoarelor poezii care au apărut în Familia în cursul lunilor următoare. Pentru aceste poezii Eminescu a primit un mic onorar, singurul cu care a fost răsplătit în toată activitatea sa literară.

aprilie – Luceafărul, în româneşte, vede lumina tiparului în Almanahul societăţii studenţeşti România jună din Viena

4 iunie – Timpul anunţă plecarea la Iaşi a lui Eminescu, pentru a asista în calitate de corespondent al ziarului la serbarea dezvelirii statuii lui Ştefan cel Mare. Îşi regăseşte vechii prieteni, I. Creangă şi Miron Pompiliu. Cu aceastã ocazie citeşte junimiştilor din Iaşi, strânşi în casa lui Iacob Negruzzi, poezia Doină.

23 iunie – La Bucureşti, pe o căldură înăbuşitoare, Eminescu dă semne de alienaţie mintală.

28 iunie – Boala izbucneşte din plin. În aceeaşi zi este internat în sanatoriul doctorului Suţu.

1 iulie – Se tipăreşte în Convorbiri literare poezia Doină.

august – Convorbiri literare reproduce poezia Luceafărul din Almanahul de la Viena.

12 august – Maiorescu este vizitat de Gheorghe Eminovici şi de fratele poetului (locotenentul), care cer relaţii asupra bolnavului.

14 octombrie – Alecsandri citeşte la Ateneul Român piesa Fântâna Blanduziei. Fondurile strânse din vânzarea biletelor, în valoare de 2000 lei, sunt adăugate contribuţiei amicilor pentru plecarea lui Eminescu.

20 octombrie – Eminescu este trimis la Viena şi internat în sanatoriul de la Ober-Dobling, fiind însoţit pe drum de Chibici.

21 decembrie – Apare la Socec volumul cu poeziile lui Eminescu, având o scurtã prefaţă semnată de Titu Maiorescu, şi portretul autorului. Volumul cuprinde şi 26 de poezii inedite.

Ioana Bot şi Monica Columban, Mihai Eminescu, Scrisori. Exerciţii de lectură,

Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, 120p.

Scrisoarea IV este elaborată în diferite versiuni între 1879 – 1881, dar ea integrează şi fragmente redactate în perioada berlineză (1873 – 1874).

Institutul de fete „Ioan Otteteleşanu“ din Măgurele

Radu Băjenaru

Cu ceva mai bine de o sută de ani în urmă, la cţâiva kilometri sud-vest de Bucureşti a funcţionat o instituţie de învăţământ care, prin scop, programa şcolară şi prin modul de organizare, reprezintă o experienţă unică în România. Este vorba de Institutul de fete din Măgurele aflat pe domeniul Otteteleşanu, undeva în spatele Institutului de Fizică Atomică de astăzi. Merită amintit, chiar şi în treacăt, că acest domeniu este totodată locul unde Ioan Slavici a locuit 14 ani şi unde Eminescu, la invitaţia prietenului Slavici, şi-a găsit adesea liniştea în ultima perioadă a vieţii sale.

Prin sita vremii ; Dragi aduceri – aminte

Observatorul 

Elena Buica/Pickering    9/9/2006

Un castel dăruit de Ioan Otteteleşeanu în comuna Măgurele lângă Bucureşti, a fost una dintre clădirile ideale pentru viitoarele învăţătoare. Elevele aveau într-un singur perimetru clădirea şcolii cu toate dotările, dormitoarele, cantina, terenuri de sport, parcuri şi şcoala de aplicaţie. De o parte a castelului era un imens parc cu arbori viguroşi, cu alei, chioşcuri frumoase, cu o ascunzătoare despre care tradiţia spunea că a adăpostit şi pe Mihai Viteazul, cu o splendidă peluză, şi un minunat lac alimentat de un izvor cu apă rece venind parcă din străfundul pământului printre pietre ornamentale. În cealaltă parte a castelului erau alei de trandafiri căţărători şi bazine cu peşti exotici, iar pe margine cu flori tropicale. Era o adevărată oază de frumuseţe care l-a inspirat pe Eminescu în “Scrisoarea IV”.

Scurte citate diverse din Rutele lui Eminescu

“excursiile în împrejurimile Bucureştiului cu Maiorescu la Herăstrău, Snagov, Ţigăneşti, Căldăruşani, Cernica, Măgurele, Buftea, Mogoşoaia, Pasărea, spre lunca Argeşului” (Victor Crăciun)

“La Măgurele, mic Tivoli românesc, unde se afla vestitul castel Oteteleşanu, pus pe un dâmb în faţa unui lac ce colectează apa câtorva izvoare domolite în fântâni şi mici cascade, excursioniştii poposeau până la miezul nopţii, întorcându-se pe lună, cu trăsurile” (G. Călinescu)

La 4 iunie 1883 călătoreşte cu trenul la Iaşi unde începeau serbările inaugurării statuii lui Ştefan cel Mare.

La 28 iunie este internat la sanatoriul Caritas din strada Plantelor din Bucureşti.

“La 1 noiembrie 1883, din fosta Gara Târgovişte, ce va deveni Gara de Nord, Eminescu porneşte spre Viena, însoţit de vechiul său prieten Chibici Revneanu – unde se va interna la Spitalul Ober-Dobling”  (Victor Crăciun şi Vasile Smărăndescu)

“La 26 februarie 1884 pleacă într-o călătorie în Italia, drumul trecând prin Vilach, Udine, Triest, la Veneţia. Popasul este scurt. Spre Milano a trecut prin Padova, Vicenza, Verona, Brescia şi apoi prin Pavia, Piacenza, Parma, Modena, Bologna, la Florenţa, unde a locuit la Pensiona Pera. Se întoarce prin Ferara şi din nou Padova şi după un nou consult la Viena reintră în ţară prin Varciorova. După câteva zile se stabileşte la Iaşi, locuind undeva în spatele Hotelului “România” (Victor Crăciun şi Vasile Smărăndescu)

Se angajează la Biblioteca Centrală din Iaşi şi profesor suplinitor la Şcoala Comercială.

“Se preumbla des prin oraş, din centru spre împrejurimi, ieşind din strada Lăpuşneanu spre Păcurari, la răspântia acestei străzi, care domina Râpa Galbenă, cu strada Cişmeaua Păcurari, unde se afla o stinghie de lemn… Acum locuia într-un fel de pod al unei şuri de piatră, ce se afla în curtea hanului lui Bacalu (atunci Hotel “România”, mai apoi “Pastia”). Era ceva făcut parcă pentru poet: o odaie de pod joasă şi largă, cu o singură uşă-fereastră, la care urcai pe o scară de lemn, repede şi exterioară. Un pat, o masă şi un scaun de brad, câteva cărţi şi jurnale pe jos erau uneltele casnice de totdeauna ale poetului… A fost dus de prieteni într-o nouă locuinţă, plătită din contribuţiile lor, o odăiţă la etajul al III-lea din casele Lepădatu de pe str. Lăpuşneanu. Se mai vorbeşte de o mansardă a caselor Iby-Succesori “ (G. Călinescu)

Continue reading „Corina Anca SIMION: În căutarea adevărului între mit urban și realitatea istorică”

Marin VOICAN-GHIOROIU: Glossă nouă

Motto:

Părinte drag și venerat!…

De când spre ceruri ai plecat,

Am rămas ca și-nainte –

Cu speranțe ne-mplinite.

 

 

Ce le pasă dacă ţie

Ţi s-a stins orice dorinţă…

La tâlhari, cu-a lor hoţie,

N-ai nici milă, nici credinţă..

Huzuresc împărăteşte…

Cu minciuna cât le ţine;

Alţi flecari, altă poveste…

Vreme trece, vreme vine.

 

De-aşa vremi avurăm parte,

Şi întruna-am îndurat…

Unii mor, s-au săturat,

Numai cel care-a furat…

Şi a dat abil din coate;

Se descurcă cine poate –

Ce-aţi crezut că s-a schimbat?

Toate-s vechi şi toate-s toate…

 

Fratele, care-ţi e bun,

Ani în şir, chiar mama ta,

Nu te vor! Cu toţi susţin

Doar tribuni de mahala…

Nu mai ştii pe cin’ să crezi!?.

Când trăieşti viaţă de câine;

De eşti treaz, parcă visezi –

Ce e rău şi ce e bine?…

 

Că pământul nu-l mai vrei,

Nici recolta s-o culegi;

Asculţi vorbe la mişei,

Te căzneşti şi nu-nţelegi

Să-ncropeşti un parastas…

Îţi ajung banii de moarte?

Doar atât ţi-a mai rămas;

Tu te-ntreabă şi socoate

 

Cin’ te apără de rele

Şi dreptate îţi mai face,

Ori te scapă de belele?

Ce e rău în toate astea,

Când poliţia te cheamă!…

E activă doar când tace;

Şi de te-o lovi năpasta…

Nu spera şi nu ai teamă.

 

Când aştepţi apa să intre

Iar în matcă, între maluri;

Unii spun că nu ai minte:

Marea naşte alte valuri!…

Stai! N-asculta, la fiecare:

Vorbre-n vânt cu apă rece;

Mulţi neghiobi pământul are,

Ce e val cu valul trece.

 

Ce-a putut ochiul să-ţi vadă,

Şi cât ai să-mi pătimeşti…

Ţi se pare-o promenadă?

Cine-o face, nu ghiceşti!…

Eşti uimit, ai vrea să strigi,

Te miri ca la panoramă…

Nu vorbi, ce-o să câştigi

De te-ntreabă, de te cheamă?

 

Vezi că lumea-i trecătoare…

Unii şi-au ieşit din minţi,

Iar minciuna-nşelătoare,

Te-ndeamnă de prag să uiţi,

Şi să dai cu capu-n grindă…

Nu un an, de trei ori zece,

Şi ce bine o să-ţi prindă!

Tu rămâi la toate rece.

 

Nu un an, de trei ori zece:

Te miri ca la panoramă;

Vorbe-n vânt cu apă rece;

Când poliţia te cheamă….

Îşi ajung banii de moarte?

Când trăieşti viaţă de câine…

Se descurcă cine poate –

Cu minciuna cât mai ţine.

––––––––––––

Marin VOICAN-GHIOROIU

București, 15 Ianuarie 2021

Ecaterina CHIFU: Eminesciana

MIHAI EMINESCU

 

MIHAI EMINESCU vine din nemărginirea timpurilor,

Inimă lui de aur străluceşte mereu în inima Românilor,

Hainele au culoarea cuvintelor şoptite-n lumina nopţilor,

Adunate mii şi mii în paginile frumoaselor sale cărţi,

Iubirea fierbinte semănând demult între Românii Fraţi.

 

Eminescu rămâne pe veci o cruce a destinului nostru,

Mereu însetat de a face dreptate tuturor Românilor,

Iubindu-şi  puternic ţara,  cea mai presus de sine,

Nicicând, nicicând obosit în a sa mare, profundă iubire.

Eminescu va fi totdeauna lumină-n sufletul Românilor,

Scrisă cu litere de foc în cartea de aur a neamului,

Cu  marea sa jertfă, va rămâne înscris în eternitate,

Unire în cuget, în simţiri, în inimi şi-n măreţele fapte.

 

 

NAŞTEREA LUCEAFĂRULUI

 

În scânteieri albastre „regina nopţii” vine,

Aprinde diamante prin zările senine,

Pe-ntinderile albe, revars-ale ei raze,

Zâne-ursitoare un nou-născut veghează:

 

– Să-i fie glasul dulce şi sufletul curat!

– Să aibă gândul mare de ales împărat!

– Să fie o lumină pentru al său popor!

– Să fie ars mereu de-un dor mistuitor!

 

– Să fie o speranţă pentru viitorime!

– Să fie un măiestru făuritor de rime!

– Să fie ca o stea, în „Dulcea Românie”!

– Să fie glas de vifor, în vremuri de mânie!

 

 

DOR DE EMINESCU

 

Dorul de Eminescu este atât de mare…

Dorul arzător de cel ce-a iubit şi-a trăit

Cu arderi ale sufletului în absolut,

Dorul de Eminescu nu are alinare…

 

Tremură codrul în frunze argintii,

Suspină azurul în ceruri sidefiii,

În aurul din aer este un dor infinit,

Soarele pe dealuri creşte-n asfinţit.

 

Un glas şopteşte în blânda-nserare:

„Mi-e dor de tine, mi-e dor de iubire,

Vino, iubite, vino, tu nu mai ştii oare

Că-în sufletul meu dragostea doare?

 

Cu atingeri de înger răsari lângă mine,

Să-mi dai lumina din ochii tăi mari!

Vino, iubite,  vino, căci aici, fără tine,

Totul îmi pare un groaznic coşmar!”

 

E-un dor de Eminescu în dulcea Românie….

Un  mare dor de-un prinţ al neamului român,

Cel ce a visat  o „Dacie Mare” prin unire

Şi a murit jertfelnic, pe-altarul străbum..

 

 

EMIN ŞI VERO

 

Trezeşte-te iubito şi dă-mi o sărutare,

Spune-mi că mă iubeşti, că totu-i doar visare!

Noi, n-am murit, iubito, plutim în alba zare,

Pe aripe de vise, dragi păsări călătoare…

 

De ce, iubită dragă,  ţi s-a stins suflarea?

În sufletul tău dulce aş fi trăit mereu…,

Iubito, alţii m-au omorât şi n-ai avut răbdarea

Să afli adevărul şi-ai şters zâmbetul tău…

 

Trezeşte-te iubito şi ia a mea răsuflare!

În braţele iubite aş fi adormit cu drag…

Am fi trecut prin veacuri cu a ta adorare,

Ce n-am găsit la alta pe-acest trist meleag…

 

Mi-e dor de-a ta făptură vibrând de iubire,

Mi-e dor de gura-ţi dulce şi ochii-ţi viorii,

Mi-e dor de al tău suflet şi de a ta gândire.

Din depărtări albastre, la mine tu să vii!

 

Trezeşte-te iubito şi dă-mi o sărutare,

Spune-mi că mă iubeşti, că totu-i doar visare!

Noi, n-am murit iubito, plutim în alba zare,

Pe aripe de vise, dragi păsări călătoare.

 

 

EMIN, DE CE NU VII?

 

– Codrul adoarme cu teii în floare,

Scuturându-se-n dulcea răcoare,

Cad în ropot ape repezi întruna,

Peste vârfuri de brazi alunecă luna…

 

Mai scânteie stele pe lacuri,

Mai scapără luna pe ramuri,

Mai tremură luceferi pe ape,

Se varsă aur şi-argint în noapte…

 

Izvorul tainic mai susură lin,

Plopii foşnesc pe cerul senin,

Fluturii albaştri plutesc peste flori,

Vântul serii răspândeşte fiori.

 

Feţii-frumoşi şi crăiese-n poveşti

Trec peste câmpuri albe sub stele…

Dar TU POETE, TU, unde eşti?

TU şi toate, toate dorurile tale?

 

De ce nu vii din depărtări albastre

S-aduci lumina sufletelor noastre?

De ce nu vii s-aduci speranţă,

Dulci înfloriri de-o altă viaţă?

 

Continue reading „Ecaterina CHIFU: Eminesciana”

Dumitru PREDA: De Ziua Culturii Naționale – 15 Ianuarie 2021

Aniversările marilor personalități şi ale evenimentelor care au marcat drumul multimilenar, străbătut cu curaj, credință, osârdie şi nenumărate sacrificii de neamul nostru, constituie o probă de trăinicie şi tărie, de voință întru păstrarea valorilor şi trăsăturilor care au definit identitatea proprie a ființei noastre naționale. Printre acestea se înscrie de un deceniu, urmare a inițiativei devotate a unor cărturari luminați şi patrioți, ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII ROMÂNEŞTI sărbătorită la început de fiecare an la 15 ianuarie, de ziua nașterii geniului spiritualității româneşti Mihai Eminescu.

Devenită Ziua Culturii Naționale prin legea adoptată de către Parlamentul României, la 7 decembrie 2010, ea trebuie să marcheze an de an afirmarea cu putere a solidarității românilor de pretutindeni, limba și cultura română constituind fundamentul legăturilor de suflet şi credință între fiii şi fiicele Neamului nostru.

Liga Culturală, înființată în toamna anului 1890 pentru apărarea drepturilor românilor la viaţă liberă, la unitate, dar și a memorandiștilor, reconstituită în zilele lui decembrie 1989 prin gândul şi lucrarea unor oameni minunați, animați de aceleași sentimente şi de datorie față de Țară şi Neam, în frunte cu regretatul profesor Dr Victor Crăciun, a construit alături şi împreună cu Biserica şi Academia Română, cu alte instituții de prestigiu, cu organizații şi asociații româneşti, un reper de referință şi un pod de strânse legături şi de îndemnuri pentru toți cei care simțim românește.

Iată motivul argumentat pentru care, în pragul acestei alese aniversări, am ținut să reamintim rolul deosebit jucat de Liga Culturală în înscrierea acestei ZILE în calendarul Marilor Sărbători Naționale, organizația noastră fiind unul dintre inițiatorii Legii Nr. 238.

Continue reading „Dumitru PREDA: De Ziua Culturii Naționale – 15 Ianuarie 2021”

Maria FILIPOIU: Mihai Eminescu – promotor al Unirii Principatelor

Simbolul culturii naționale – Mihai Eminescu – rămâne un reper fundamental în istorie, unire, tradiție, limbă și neam, cultura națională și universală, valori ce reprezintă poporul roman ca fiind creator de valori spirituale, prin opere de dimensiune cosmică, ce străbat veșnicia.

Ca poet național și mare jurnalist din istoria neamului, remarcabil prin profunzimea gândirii, Eminescu a depășit granițele patriei în care s-a născut, încă din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, fiind în același timp imaginea-simbol a zbuciumului pentru idealul unirii provinciilor istorice românești, care se aflau sub stăpânire străină. Identificat cu însuși sufletul poporului roman, din sânul căruia a ieșit ca un miracol spre a se înălța în cultura universală, poetul de geniu a cuprins în potențialul său creativ, spiritul critic și patriotic la toate problemele majore ale epocii în care a trăit – o perioadă istorică de mari frământări – când națiunile europene își conturau statalitatea.

„Eminescu este o conștiinţă de cultură completă.” – Constantin Noica

Ca spirit entuziast al veacului emancipărilor naționale, informat și cu o viziune largă asupra atmosferei generale europene, cu o luciditate fantastică și cunoscător foarte bun al situației dureroase a românilor din teritoriile românești ocupate, Eminescu nu putea să nu se angajeze în lupta pentru o națiune românească modernă, cum s-au implicat alți mari creatori contemporani progresiști din centrul și sud-estul european, pentru propășirea idealurilor naționale și eliberarea statelor de sub dominația imperiilor expansioniste.

În viziunea tânărului Eminescu – ca și în cea a ctitorului României moderne – Țara Românească nu era numai Regatul propriu-zis, ci cuprindea provinciile istorice locuite de români aflate sub ocupație străină, pe care le dorea unite politic și administrativ, având în vedere legătura indestructibilă de limbă, istorie, tradiție, cultură, remarcate în jurnalele peregrinărilor ca adolescent din „Ducatul Bucovinei” (Moldova), din Ardeal, Banat, Muntenia, folosind termenul de România în scrisoarea trimisă lui Iosif Vulcan, care îl publicase ca debutant în „Familia”numărul din 25 febr./ 9 martie 1866) cu poezia – „De-aş avea” .

Mult stimate domnule şi amice, mulţumesc pentru onorariul trimis – cel dintâi pentru lucrări literare pe care l-am primit vrodată-n viaţă. În România domneşte demagogia: şi în politică, şi în literatură; precum omul onest rămâne aici necunoscut în viaţa publică, astfel talentul adevărat e înecat de buruiana rea a mediocrităţilor, a acelei şcoale care crede a putea înlocui talentul prin impertinenţă şi prin admiraţie reciprocă. Iartă-mi, stimate amice, acest ton polemic, dar te asigur că a fost pentru mine o rară mângâiere de-a mă vedea remunerat dintr-un colţ atât de depărtat al României, din Oradea-Mare”. – Mihai Eminescu – Scrisoare către Iosif Vulcan

Același termen este folosit în sintagma „poporul mare, românesc”, apoi în poemul ce a înflăcărat inimile a zeci de generații de români „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” (textul original : „Ce-ți doresc eu ție, dulce România”) publicat la vârsta de doar 17 ani, dar care denotă maturitate și profunzime a gândirii și trăirii pentru un ideal național. Astfel, Eminescu vede România rotundă, la fel cum o văzuseră Kogălniceanu (la 1843), Dimitrie Cantemir și alți cărturari patrioți, ca întregul teritoriu în care se vorbește românește, „de la Nistru pân-la Tisa” – nemuritoarea Doină.

El și-a asumat misiunea de scriitor patriotic, așa cum au făcut marile personalități europene ale vremii, dedicate națiunilor pe care le reprezentau: „…nu ezita nicio clipă să vorbească despre visele sale măreţe privind soarta la aceea dată a Principatelor Române”. – Theodor Ștefanelli (coleg la Cernăuți)

Concludentă este și afirmația lui Ioan Slavici în „Eminescu-omul” (volumul “Amintiri”).

N-am cunoscut om stăpânit deopotrivă cu dânsul de gândul unităţii naţionale şi de pornirea de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc. Tânărul poet era un naționalist şi foarte pornit spre intoleranţă când venea vorba de naţia română şi România.” – Ioan Slavici

Întotdeauna, adolescentul Eminescu era animat de un singur gând: unirea românilor și eliberarea de sub stăpânirea austro-ungară. După înființarea (împreună cu alți tineri) a cercului „Orientul” (1 apr. 1869), care avea ca scop strângerea textelor referitoare la cultura și istoria națională, publică în „Federatiunea” din Pesta, articolele incendiare: Să facem un congres! În Unire e tăria și „Echilibrul”care pun în valoare maturitatea gândirii sale, faptul că era foarte bine informat, dovedind o bună cunoaștere a situației politice din Europa („Federațiunea”, nr. 34-366, din 10/22 apr. 1870; nr.38-370, din 22 apr./4 mai 1970; nr. 39-371 din 29 apr./11 mai 187).

Eminescu, om avântat, de o fire impulsivă, cu mintea luminoasă, cu sufletul plin de duioşie şi cu o extraordinară cultură generală, era nesecat în gândiri ademenitoare.” – Ioan Slavici

Evenimentele vremii arată că Mihai Eminescu a avut aceste convingeri unioniste, încă din din copilărie, fiind familiarizat cu dragostea faţă de românism, insuflată de către dascălii săi de la Cernăuți: Aron Pumnul și Nicolae Pătrașcu. În anul Unirii Principatelor – 24 Ianuarie 1859 – deși avea doar 9 ani, copilul Mihai Eminescu, în viziunea lui de mărire a ţării începea să i se trezească patriotismul.

„ În ajunul Unirei, tatăl său plecă la Iaşi, iar el, auzind de la ţăranii strânşi în faţa casei Popii Vasile că se va înfăptui a doua zi actul Unirei, se întoarse repede acasă strigând de bucurie: «-Ura! Trăiască Unirea! » Şi, fără să mai aştepte, începu de cu noapte să împodobească gardul şi pridvorul casei cu ramuri de brad verde şi ferestrele cu hârtie colorată. A doua zi, cântece și veselie pe toţi ţăranii din sat, care cu micul Eminescu printre ei jucau de cutremurau dealurile şi răsunau pădurile” – Nicolae Petraşcu.

Domnia lui Cuza şi reformele sale l-au găsit pe Mihai Eminescu în etapa formării școlare, manifestând o preţuire aparte faţă de domnitor. Personal, l-a vizitat pe făuritorul Unirii Principatelor – Alexandru Ioan Cuza – la Döbling în 1870 (când studia la Viena), vizită care îl va marca definitiv: „Vor trece veacuri şi nu va exista român căruia să nu-i crape obrazul de ruşine de câte ori va răsfoi istoria neamului său la pagina lui 11 februarie şi stigmatizarea acelei negre felonii va răsări pururea în memoria generaţiilor, precum în orice an răsare iarba lângă mormântul vândutului Domn.” – „Timpul”, 27 februarie 1882.

Pe 24 ianuarie 1882, Eminescu a înfiinţat societatea secretă „Carpaţii”, pentru unirea tuturor românilor, care a fost desființată brutal la 28 iunie 1883, pregătindu-i-se scoaterea din viaţa publică, sub acuzaţia că ar avea probleme psihice. De atunci a început calvarul vieții lui, cu spitalizări repetate în țară și străinătate. S-a stins din viață în ziua de 15 iunie 1889 (în casa de sănătate a doctorului Șuțu din strada Plantelor nr. 9), moartea lui fiind anunțată în Ziarul „Românul” în ziua următoare: „Eminescu nu mai este.” A fost înmormântat la Cimitirul „Belu” din București, devenit loc de pelerinaj pentru poeții din toate generațiile, dar și pentru cei care l-au iubit ca poet și jurnalist de marcă.

Astfel se stinse în al optulea lustru de viață, cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivit vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale”. – George Călinescu

Mihai Eminescu a devenit Simbolul Culturii Naționale, fără de care am fi mai săraci și neînsemnați.

Fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci.” – Tudor Vianu

Eminescu este identitatea culturală a poporului român.

Cinstiți memoria poetului, citindu-i opera!

Continue reading „Maria FILIPOIU: Mihai Eminescu – promotor al Unirii Principatelor”