Monica ILAȘ: Poesis

se vor întâlni

  

 Un cer cu armură despică drumul

înspre stâncile gri – f ă r ă   p o r ț i .

Lacrimile erei de pe obrazul stelelor

se vor șterge odată cu

î n d o i e l i l e   n o a s t r e.

 

Nu suntem cei care vor

purta  f ă c l i i l e   s o n o r e  în mână.

Vom licări până când întrebările

se vor  î n s e n i n a  în trupuri.

 

În primul buzunar al timpului

am fost raze și fluturi printre nuferii topiți

sub genele de rouă ale mării.

 

Ne adăposteam sub zborul pescărușilor

care silabiseau zările

și ne lăsam purtați din întâmplare,

privind cum destrămarea șoaptelor

ne deslușea printre  p i c ă t u r i l e

 a l b a s t r e    d e   c e a r ă.

 

 A m   f o s t   eroarea  care…

 

întâmplare

  

Peste diminețile tainic închise,

între rafturile goale de frunze,

trotuarele cu rădăcini

și-au pliat colțurile alămite

 î n    p u s t i u .

 

Nu vrem să ni se mai folosească

numele de liliac alb,

nici chipul să ni-l pierdem

printre semnele vechi

de fiecare dată când ni se dublează

cuvântul înaripat pe umerii largi

ai scoicilor.

 

Ne abatem străvezii de la glasurile

misterelor neîndulcite cu ceaiul

după-amiaza și lăsăm dincolo de cuvinte

 b ă n c i l e   a b s e n t e.

 

Haþiturile întâmplării de fosfor

pierd punțile  p e r e c h e

în oglinzile vinovate de singurătate

și tainele nisipului pătrund

 î n   z o r i i   d e p ă r t ă r i l o r

 

Ochii pietrelor vegheză picăturile

din gândurile aburite,

iar respirația fină a bolților

câștigă printre rafturile goale

o   s t â n c ă .

 

 

noapte

 

Cu umerii goliți – noaptea

ne-a îndemnat să intrăm

prin  ușile  deschise

  a l e    p l o i i…

 

Ne-a promis că trotuarele

ne vor

însoți pașii fără pereche

spre coroana luminii

care va răsări dincolo de cuvinte.

 

Am  numărat  ochii  stelelor

ca să putem îngenunchia

de fiecare dată, când

vor cădea, din cer, ecouri absolute

p e n t r u   n o i !

 ——————————————————–

Monica ILAȘ

Italia

28 mai 2019

Continue reading „Monica ILAȘ: Poesis”

Monica ILAȘ: Lirice

înfiorarea naşterii             

 

Urmăream durerile secundei

căzând peste sevele gândului

adus de zeii închipuiţi ai erelor

iar stelele fixe înconjurau

ca nişte forme înmiresmate

înfiorarea naşterii .

 

Mumia curcubeului îţi bântuia

culorile…

 

De sub piramida gândului

se apropiau ţipetele misterioase

ale ultimei oaze de uimire.

 

Singurul adevăr despre contur

licărea în ţipătul munţilor.

Peste strămoşul sunetului

– blestemul sângelui ferecat

în amintiri – se adunau

sunetele limpezi ale corăbiilor

închipuite !

 

Ascultam bătăile secolului

trădând la fel ca şi ieri gândurile albe

şi înfiorarea naşterii …

 

dimineaţă de mai

           

Ieri am căutat  înserarea

printre stropii care ne ştiau răsăritul.

 

Eram la fel de miraţi ca atunci

când de sub bolţile grele

luna ne-a contemplat umbrele

pentru încă un anotimp imaginar.

 

Continue reading „Monica ILAȘ: Lirice”

Monica ILAȘ: Poesis

o pagină nescrisă                  

 

Străluminarea suavă a ultimei silabe

prin înaltul ei transparent – ne apără,

încă de la început,

de freamătul vertical al toamnei –

desprins din respiraţia de ger

a stâncilor nemuritoare…

 

Nu vom afla înainte de întuneric

dacă judecata zeului trist ne va înalţa

peste suliţele înalte ale catedralelor

sau va însoţi miracolul sferei

– după descoperirea erorilor –

trecându-ne prin pagina nescrisă.

 

Nu vom afla nicicând

dacă suntem închipuirile străvezii,

peste care înţelepciunea stelelor

şi-a coborât valul tămăduitor,

fermecând ritmurile secundelor,

cu prelungiri de mătase !

 

În cunoaştere tainică, ne vor fi dăruite

ţărmurile mărilor nordice

şi toate semnele născocite

de gândurile lumii şi şoaptele biruitoare…

 

…Iar atunci vom vibra colorat

– incendiindu-ne văzduhul –

până când nu vom mai fi !

 

înfiorarea naşterii                 

 

Urmăream durerile secundei

căzând peste sevele gândului

adus de zeii închipuiţi ai erelor

iar stelele fixe înconjurau

ca nişte forme înmiresmate

înfiorarea naşterii .

 

Mumia curcubeului îţi bântuia

culorile…

 

De sub piramida gândului

se apropiau ţipetele misterioase

ale ultimei oaze de uimire.

 

Continue reading „Monica ILAȘ: Poesis”

Monica ILAȘ: Poeme

Eroarea plânsului altora

 

Cuvintele zidite, din foşnetele calde

ale cuptoarelor de ger,

ascund, sub cosmosul tulburat

de peisajul cu patimi albastre

absenţele însângerate de dor

ale păsărilor – petale închipuite

ale umbrelor căzute peste lume.

 

Nu putem răspunde gândurilor bolnave

dacă valurile viselor ne vor purta

în eroarea plânsului altora

şi fără culoare ne vom încorona

-sub greutatea străbună a cerului,

cu cele mai alese sfere zodiacale.

 

Ne vom opri

să numărăm ecourile sufletelor

de gheaţă ale frunţilor cugetătoare !

 

Cuvintele ne vor desluşi contururile

– mistere ale clipei viitoare

şi mai senini decât niciodată

vom încerca să adunăm haotic

fiecare umbră părăsită

de zborul păsărilor prădătoare…

în unda tristă a toamnei imaginare !

 

sublimul din zar        

 

Ascultam gândul marelui zar

cum îmi sculptează nuanţele purtate

înspre naşterea sudului.

 

Continue reading „Monica ILAȘ: Poeme”

Monica ILAȘ: Sunete lirice (versuri)

Toamna cuvintelor

 

Imitam dureroasa emoţie

a zării biciuite de genele nopţii.

 

Sunetul–inocent, blestem străvechi,

înfrăţit cu deprimatul sentiment

adăposteşte pierderea amiezilor ,

într-o frescă cu chipul rătăcit

al toamnei imaginare…

 

Împreună –

dincolo de misterul spiralei bântuite

de ochii stelelor

răsărim albi în cuvinte

şi ne întristăm regăsindu-ne născuţi

printre mugurii punţilor dureroase

în faţa cărora îngenunchem, desăvârşind

– peste câmpiile luminoase –

rugăciunile cerului desfrunzit…

 

Doar noaptea ne îndeamnă să păstrăm

– bolnavi de darul promis –

dureroasa emoţie care-şi caută începutul

printre silabele cu trupuri de zei…

 

frânturile unui gând

           

Desluşim memoria ceasului victorios !

 

Primăvara –  fresca luminoasă

a spaţiului cu urme de ploaie albastră

păzeşte grijile măcinate ale ultimelor motive

rostite vertical de respiraţia bolţilor

în strălucirea polară a cosmosului…

 

Fiecare trecem prin miezul întrebării

despre lume,

decorăm cu cioburi de stele

bradul sărbătorilor solemne şi triste

navigând în admiraţia portocalie

a curcubeului din lacuri

şi închipuindu-ne începutul

la fel ca şi ieri…

 

Continue reading „Monica ILAȘ: Sunete lirice (versuri)”

Monica Ilaș: Poesis

degete verzi

 

         P i r a m i d a   g â n d u l u i –

prin văzduhul sonor –

ne poartă, începând cu mâine,

sub ropotele calde ale  l u n i i,

 dincolo de sufletul de piatră

 a l   t e m p l u l u i …

 

Nu vom ști, din vreme,

daca zeii dinspre poluri

ne vor supune popoarele

d e   g â n d u r i,

ca pe niște  viori, peste care

moartea pașeste sub corzi

 d e s c â n t a t e

în răbdarea sunetelor

  c u   d e g e t e   v e r z i …

 

Vom afla că suntem țărmul

dinspre continentul înserării

și ne vom lăsa striviți de mirare,

până când zăpezile palmelor

  îi vor incendia văzduhul

   î n a l t e i    t ă c e r i   !

                                               

 

u n e o r i

 

 

 A  încărunțit   m i r a r e a

de pe umerii frunzelor

odată cu zâmbetul curcubeului

d i n   l a c u r i.

Curând  se vor scurge secolele

din clepsidre

și vom putea să culegem

țipetele verzi ale ierbii

îngrozite de văpaia cercurilor.

 

Nu ne vom mai împărți printre colțurile

norilor zornăitori

și masca neîncăpătoare a  v o c a l e i

nu ne va mai răsfira ca pe niște sulițe

înspre semnul de exclamare

 d e   l a    u r m ă…

 

Stropii de mirare căzuți peste noi

se vor ascunde pe sub tălpile calde

 a l e   p ă m â n t u l u i.

Atunci vom fi curați, precum

sufletul gerului și mai reci

decât  o c h i i   s t e l e l o r

care ne vor răstălmăci visele

și vom arde în bruma albastră

de la  p o a l e l e   i z v o a r e l o r…

 

s p i r a l a

 

Priveam prin ferestrele  v i o l e t e

a posibilei existențe

timpul mereu schimbat

unde lucrurile devorau cuvintele mele.

 

Zăpezile ardeau   d u r e r i l e   neînțelese.

 

Degetele atingeau gheața

de lângă conturul întrebării,

deopotrivă aer, deopotrivă lumină.

Îmi cădea privirea

peste strămoșul sunetului

devenind idol, ori fluture,

ori patima străveche

b â n t u i t ă   d e   z e i.

 

Nimic nu era   a p r o a p e   de mine,

iar amintirile pluteau înconjurate

de propriul lor blestem.

 

Întunericul se vedea departe

 – o spirala neîncăpătoare 

    pentru marginea cuvintelor diafane.

 

Se ridica din mijloc pe o bolta

n e ș t  i u t ă  și  n e v ă z u t ă –

tăcerea de mult părăsită.

 

Priveam prin ferestrele violete

 cum se mișcă

             s f e r i c    s p a ți u l …

——————————–

Monica Ilaș

Italia

28 mai,  2018

Monica Ilaș: Poesis

mi1-150x150s e   î n t â m p l ă

 

Voi sta alături de gândul tău

în  g e r u l   i m p e r i a l.

 

Pierde-mă – ecou  de sticla –

și sculptează-mi – ca pe o zveltă

coloana dorica –  b a t a i a  inimii.

Încoroneaza-mă, odată cu

 e r o a r e a  plânsului altora

sub greutatea străbună a cerului;

 

nu stârni sufletul fluturilor Continue reading „Monica Ilaș: Poesis”