Constantin MARIN: Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos de Pr. stavr. Radu Botiş

Lucrarea, apărută prin binecuvântarea dată de P.S. Iustin Sigheteanul, a văzut lumina tiparului la Editura Inspirescu (Satu Mare, 2013 şi a fost premiată la secţiunea Didactică, în cadrul ,,Cărţile Anului, Baia Mare, 2012. De asemenea, se precizează faptul că aceasta a apărut sub egida Asociaţiei Cultural-Creştin-Umanitară ,,Ars Vivat”.

În ,,Cuvânt înainte”, semnat de Pr. lect. univ. Dr. Gheorghe Şanta (de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca) se menţionează: ,,Cuvântul ca mesaj duhovnicesc îşi îndeplineşte sensul înalt numai atunci când slujeşte adevăratei realităţi, când are o putere ziditoare. Cuvântul zideşte din conştiinţa răspunderii faţă de semen, atunci când omul înţelege cuvântul ca pe o realitate dialogală. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, se împlineşte o terapie duhovnicească. Cuvântul Scripurii are puterea renaşterii spirituale a vieţii integrale, fiind instrument forte în educaţie”.

,,Prefaţa” este realizată de Asist. univ. Dr. Valerian Marian, care consideră că ,,Parabolele şi pildele Mântuitorului (…) se înscriu, prin excelenţă, în categoria acelor exprimări care, sub forma cuvintelor înţelese de oameni, trimit la o realitate infinit mai profundă, inexprimabilă, inepuizabilă, ca sens, şi depăşind orice înţeles”.

Părintele Radu Botiş şi-a ,,parcelat” cartea sa în Cinci capitole: I. Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos; II. Mântuitorul Iisus Hristos – Învăţătorul prin excelenţă; III. Mântuitorul Iisus Hristos – Pedagogul şi modelatorul fiinţei umane; IV. Mântuitorul Iisus Hristos, Cuvântul-model pentru exegetul de azi; V. Actualitatea catehetică a pildelor lui Iisus.

În ultima parte a cărţii, descoperim capitolul intitulat ,,Din suflet prin Cuvânt” – gânduri despre carte.

Din primul capitol al cărţii, suntem părtaşi la opinia şi atitudinea părintelui Radu Botiş, referitoare la Scriptură şi, implicit, la Cuvânt: ,,Lumea fizică, deşi nu este conştientă sau nu poate fi ea însăşi conştientă de iubirea lui Dumnezeu, este făcută, şi ea, ca mijloc al iubirii Lui faţă de oameni şi, ca atare, să se arate tot mai desluşit El, cu iubirea Lui prin ea sau ca oamenii să vadă în ea iubirea lui Dumnezeu, iradiind prin ea lumina dumnezeiască, de care se umplu, văzând-o coborâtă chiar în cele ale lumii fizice”. Cât priveşte ,,Lucrarea Învăţătoarească a lui Iisus”, autorul cărţii de faţă consideră că aceasta este ,,elastică şi variată, ţinând cont de vârsta, gradul de cultură, profesiunea şi preocupările ascultătorilor Săi”. Iar despre ,,Iisus Hristos – pedagogul şi modelatorul fiinţei umane”, părintele Radu Botiş consideră că ,,Activitatea publică pe care a desfăşurat-o, mai bine de trei ani, Fiul lui Dumnezeu, a fost suficientă pentru a desăvârşi Revelaţia”. În continuare, sunt desfăşurate în carte (în detaliu) principiile şi metodele pedagogice folosite de Mântuitorul: principiul psihologic; principiul intuiţiei; principiul practic-educativ; metoda dialogului; metoda analitică; metoda observaţiei; metoda exemplului personal. Păstrând modelul fundamental – Mântuitorul Iisus Hristos – autorul cărţii pe care o recenzăm aminteşte de: pilda semănătorului, a seminţelor bune şi a neghinei, parabola despre comoara ascunsă în ţarină, despre mărgăritar şi năvod, parabola nunţii fiului de împărat, pilda despre lucrătorii viei, pilda lucrătorilor celor răi, pilda cu împărţirea talanţilor, parabola smochinului neroditor, pilda samariteanului milostiv, pilda bogatului nemilostiv şi săracul Lazăr, pilda celui ce datora zece mii de talanţi, pilda despre oaia şi drahma cea pierdută, pilda fiului risipitor, evanghelia din duminica lui Zaheu, pilda vameşului şi a fariseului, pilda bogatului ce i-a rodit ţarina.

Continue reading „Constantin MARIN: Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos de Pr. stavr. Radu Botiş”

Radu BOTIŞ: Vestea Naşterii Sfinte

„Iată, fecioara va naşte fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu” (Matei 1, 23)

 

În această Evanghelie este prezentată genealogia Domnului Iisus Hristos, Cel care trebuia să se nască la timpul stabilit de Dumnezeu. Despre faptul acesta se face referire încă în Cartea Facerii (3, 15), iar mai apoi, prorocii Vechiului Testament au întărit ideea venirii unui Izbăvitor care să reabiliteze omenirea căzută în păcatul neascultării protopărinţilor noştri, Adam şi Eva. Seminţiile care s-au perindat de la Avraam până la Cel ce avea să se nască în peştera din Bethleem au purtat cu ele convingerea că împlinirea promisiunii unui Răscumpărător (făcută de Dumnezeu Tatăl) va aduce totodată şi posibilitatea de mântuire a omului.

Continue reading „Radu BOTIŞ: Vestea Naşterii Sfinte”

Radu BOTIȘ: Crăciun și Sfințenie’n Maramureș

Luminatã si plinã de încãrcãturã duhovniceascã, sãrbãtoarea Nasterii Domnului aduce în fiecare an sfânta bucurie a reîntâlnirii cu Pruncul Iisus Izbãvitorul si Mântuitorul. Chemare tainicã pentru fiecare dintre noi de a porni cu gând bun, fiecare, pe drumul magilor din rãsãrit, însotiti de steaua credintei cu dorinta de a-L reîntâlni pe Cel care, mereu iertãtor, a îndumnezeit lumea prin valoarea Nasterii si a Jertfei Sale.

Vestea Nasterii Mântuitorului a împlinit proorocia, a împlinit însãsi fãgãduinta lui Dumnezeu (Fac.3,15) de a ne reabilita din întinãciunea fãrãdelegilor în care a cãzut neamul omenesc prin pãcatul neascultãrii protopãrintilor (Adam si Eva) nostrii. Dumnezeu se face om pentru ca omul muritor si supus pãcatelor sã fie îndumnezeit.

Cuvântul ,,Crãciun” este înrudit cu termenul de origine latinã ,,creatio” (latina cultã), iatã întelesul, semnificatia-precum o creatie, Dumnezeu coborînd în lume cu scopul rezidirii acesteia aducând împãcarea cu Fiul Sãu Cel ce va ridica pãcatele lumii, începutul noii creatii prin Adam cel nou.

Plinã de parfum divin, minunata sãrbãtoare a Nasterii Domnului (Crãciunul) revine iar ca prilej de bucurie. Cei mici îsi lumineazã copilãria acestor zile deosebite semãnând bucurie prin vestea colindelor, recompensati fiind cu daruri crestineste dãruite. Maramuresul îmbracã sfânta hainã a acestor sãrbãtori poate mai deosebit ca niciunde în lume. Colindele, asemeni unor rugi înãltate spre ceruri deschid usile inimilor si a caselor de maramureseni vrednici, cu fricã si respect pentru Dumnezeu, bucurându-i deopotrivã.

Continue reading „Radu BOTIȘ: Crăciun și Sfințenie’n Maramureș”

Prof. Mircea Botiş & Pr. stavr. Radu Botiş: Rolul lui Vasile Lucaciu în adoptarea “noului activism”

23667346_342779459529342_1856158865_nSfârşitul secolului al-XIX-lea şi începutul secolului al-XX-lea, reprezintă pentru imperiul dualist austro-ungar, o accenture a contradicţiilor dintre naţiunile dominante, austriece şi ungare şi celelalte naţionalitaţi: români, sârbi, solvaci, ruteni, polonezi, cehi, lipsite de drepturi şi supuse unei crunte politici de deznaţionalizare. Împotriva acestei politici reacţionare s-a ridicat întregul popor din Translvania, luptând cu multă ardoare şi abnegaţie, pentru împlinirea dezideratelor naţionale. Preotul Vasile Lucaciu se află iaraşi Continue reading „Prof. Mircea Botiş & Pr. stavr. Radu Botiş: Rolul lui Vasile Lucaciu în adoptarea “noului activism””