Constantin MARIN: O revistă perenă – Izvoare Codrene şi Chiorene

„Izvoare Codrene şi Chiorene” – Revistă de cultură, literatură, artă, religie, tradiţii – Nr. 15, 2019

Spre mijlocul anului 2010, apărea, din iniţiativa poetului Vasile Dan Marchiş – unul dintre exponenţii de frunte ai grupării culturale „Izvoare Codrene” – primul număr al revistei cu acelaşi nume. Cum se întâmplă de obicei, scepticii au lansat opinia conform căreia revista „nu va avea prea multe zile de trăit”. Însă, Dumnezeu a vrut să contrazică această „profeţie mincinoasă”, iar revista apărea, an de ani, mai viguroasă, cu un conţinut din ce în ce mai diversificat.

Când lucrurile se leagă, altfel spus când „îşi dau mâna” oamenii de cultură, autorităţile locale şi oamenii de afaceri se creează condiţiile ideale pentru creşterea unui „vlăstar” literar, necesar zonei maramureşene, despre care facem vorbire.

În cel mai recent număr al acestei reviste este prezentată opinia părintelui Radu Botiş, despre volumul omagial 100 de ani de la Marea Unire. 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie. Sunt menţionaţi arhiepiscopul Maramureşului, vrednicul de pomenire şi amintire Justinian Chira, episcopul Emilian Birdaş, George Pop de Băseşti, luptătorul anticomunist Vasile Blidar, scriitorul Petre Dulfu, folcloristul Emil Gavriş, doctorul Florian Ulmeanu, părintele Vasile Lucaciu, „alături de marea pleiadă a atâtor făuritori de unire şi întregitori de neam, cu generozitate cuprinşi în această carte-document”.

În continuare, o poezie a părintelui Radu Botiş, evocă atmosfera acestei „Mecca” a românilor: „Mai dalbă, Alba reîntregirii: În Alba ţării, sub cetate/ Sălăşluiesc, demult, eroi/ Răpuşi, cu dorul de dreptate/ Uitaţi, adesea, şi de noi.// Se-aud, sub crucile creştine,/ Cum lacrimile curg şuvoi,/ Până la cer răzbat suspine,/ Cu jind, la pacea de apoi.// La Alba Iulia, altarul/ Mai poartă-n Catedrală semn,/ Iar peste ţară, preasfânt, harul,/ Scoboară la poporul demn.// Mai dalbă, Alba reîntregirii/ Răscoală-n noi chemarea sa,/ Cu pretutindenea, martirii/ Unirea sfântă va dura”.

Profesoara Olimpia Mureşan face o sinteză a cărţii „Dascăli din Ţara Codrului”, semnată de Viorel Pop şi Traian Rus. Aflăm, în felul acesta, de „amprenta” lăsată de optzeci şi şase de „dascăli şi dăscăliţe codrene, cu chipuri vii şi memorabile”, ale acestei zone.

Se comentează cartea, apărută în anul 1999, semnată de Angela Monica Jucan „Optimismul bacovian”, care analizează şapte poeme bacoviene (Plumb, Lacustră, Amurg violet, Decembre, Negru, Rar, Tablou de iarnă). Noaptea, ploaia, golul, moartea, plânsul, nevroza, sentimentul de monotonie exasperantă, toate amintind de creaţia lui E. A. Poe, Baudelaire si Verlaine, devin la Bacovia, în viziunea Angelei Monica Jucan, „golul plin”. Este probabil, „celălalt” unghi al simetriei””, asa cum spune chiar autoarea, pe care îl regăsim în simbol, la Paul Verlaine, în poemul „Apus de sori”: „Stranii înţelesuri,/ Curg din depărtări,/ Parcă sori din zări/ Coborâţi la șesuri.”

De la Vasile Bele, autorul materialului intitulat Claca şi clăcaşii din Chiuzbaia, aflăm de existenţa unui „botocan”: cel care avea mai multe pământuri de lucrat, despre claca, din satul românesc. Prof. Ioan Andreica ne prezintă Antologia de cultură, literatură şi artă „Slove lămurite în bătaia peniţei”.

Acest număr cuprinde o mulţime de informaţii, referitoare la evenimente cu conţinut cultural, din spaţiul maramureşean,şi nu numai, fapt pentru care redacţia merită toate aprecierile şi recunoştinţa noastră, a cititorilor.

––––––––-

Constantin MARIN

15 aprilie 2019

Ploiești

Constantin MARIN: Recenzie la cartea părintelui Radu Botiș, „CA TĂMÂIA ÎNAINTEA TA”

Trebuie menţionat, de la bun început, că această carte este plăcut mirositoare (spiritual vorbind), prin patru aspecte, primele două fiind legate de grafică: în primul rând, imaginea de pe coperta I duce gândul spre un vitraliu de biserică; în al doilea, fiecare pagină este însoţită de o vignetă, element tipografic care sporeşte gradul de interes cu care se citeşte întreaga carte. În al treilea rând, textul este tradus – integral, în ordinea paginilor, desigur – în limba engleză, probabil la sugestia cuiva din cadrul editurii. Şi în cel din urmă, prin mesajul integral al cărţii.

Autorul, părintele Radu Botiş, preci­zează, în debutul volumului: „Aceste versuri şi gânduri ale mele din urmă­toarele pagini le închin, înainte de toate, Mântuitorului Iisus Hristos, al cărui umil slujitor încerc să fiu, la altarul jertfei mântuitoare – talantul primit nevoind să-l îngrop în pământ, roadele lui să ajungă la voi, fiecare, ca o clipă de mângâiere, ca un sentiment de înălţare şi împlinire sfântă a menirii fiecăruia, vremelnici, pe acest pământ – călători spre cer. (…)”.

Consideraţii şi încurajări despre parcursul literar al autorului acestei cărţi exprimă Pr. Vasile Hotea – Protopop al Chioa­rului, Augustin Cozmuţa – Re­dac­tor-şef al ziarului „Graiul Maramu­reşului”, Daniel Cornea – redactor de emisiuni religioase la Televiziunea Cinemar şi Emilian Arădeanul – episcop, vicar eparhial (trecut, între timp, în lumea drepţilor).

Se întreabă, părintele Radu Botiş: „Cât de limitat îşi mai poate concepe omul ateu locul veşniciei, pe care Iisus Hristos l-a promis tuturor săvârşitorilor binelui? Totuşi, în faţa morţii, neputincios, omul ateu devine asemenea tâlharului de pe cruce?”. Însă, pentru a stimula atenţia cititorului, observăm cum fluxul de poezii este întrerupt – din când în când – de scurte meditaţii, cu valoarea unor predici, precum cele intitulate „Gândind, mereu, mereu”, „El, Mântuitorul prea milostiv”, „Taina Crăciunului”, „Învierea Domnului Iubirii”.

Una dintre poeziile care merită integral citată este cea intitulată „Rugăciune”: „Doamne, în a dragostei rânduială, / Sub pavăza crucii agale suind, / La­crimii noastre caută vremi de beteală, / Prin astă lume străluminând. // Doam­ne, chipul din sfânta icoană / Ira­diază, caută vremi de împăcare, / Precum chemarea cea mai de seamă / Inimii noastre dragi, fiecare. // Doamne, la umbra plăcută a liniştii Tale, / Ca o închinare căutând împli­ni­rea, / Iartă-ne, încă, nefireasca umblare, / Pacea din Tine, în noi, fericirea”.

În acelaşi minunat context, ca o prelungire, se încadrează poezia „Lumina Cărţii Sfinte străluce peste vreme”: „Săraci, o, prea săraci am fi,  /De n-am avea o călăuză a noastră, / E prea puţin o pasăre măiastră – / Căci cu nimic nu poţi asemui / Această Carte reînviind istorii, / Balsam vindecător şi fără de pereche, / Mai nouă parcă, dar atât de veche, / Scriptura sfântă, urcuşul spre glorii. // Nimic din ce s-a scris ori se va scrie / Nu poate s-o întreacă, să-i fie la egal, / Citind-o, te cuprinde un dor înspre astral, / Şi-un sentiment ferice, plăcut, suav, te-mbie. // Lumina Cărţii Sfinte străluce peste vreme, / Îndeamnă orice suflet la calea sfinţeniei. / De-a pururi mesagerul, imboldul veşniciei, / Te-ncântă această Carte, venind ca să îndemne, / Curată fie-ţi viaţa, curată şi senină, / Adeseori trecută prin încercări, iscoade; / Căci trebuie, ca pomul, şi noi s-aducem roade, / Belşug de fapte bune, mereu să fim lumină. // Ce încredere, ce stare, idee şi speranţă, / Cuprinde şi emană izvorul Sfintei Biblii, / Purtând învăţătura hotărâtoare lumii, / Simbol de împlinire, extaz şi cutezanţă”.

Atmosfera din „Motiv de meditaţie (II)” este, simultan, apăsătoare, încăr­cată de dramatism, însă, spre final, lasă deschisă poarta speranţei: „Cu câtă înspăimântare ne aşteaptă sfârşitul, / La pragul marii treceri, cu frică meditând; / Lăsând în urma noastră atâta îndu­rerare, / Copii, mame, prieteni, lângă mormânt plângând. // Lăsăm lumeasca fire, cu pofte şi păcate –/ O viaţă unde totul cândva părea etern, / Văzându-le pe toate ca rămânând iertate, / Dar care, vai, costa-vor chiar chinul din infern. // În viaţa pământească eram prea ocupaţi. / În rugăciuni şi posturi nu mai puteam rămâne, / Credeam atâtea numai şi ne vedeam salvaţi. / Eram neghina care se ascundea prin grâne. / Suntem săraci în fapte şi-atâta de lumeşti. / Un gând nu ne încearcă: să medităm jertfirea. // Iisus îţi cere astăzi în ochi să Îl priveşti. / Şi darul este mare. E însuşi Mântuirea”.

Un peisaj de basm ni se desfăşoară în faţa ochilor, în poezia „Leru-i ler, Prunc Sfinte, dalbe flori”: „Miracol alb coboară dinspre cer. / Beteală împlinită, de lumină sfântă. / Colinde iar vin viaţa şi ne-o încântă. / Dalbe flori, Prea Sfinte, leru-i ler. // Dumnezeu mai poposeşte iar / Din înalt, la ieslea de mister. / Dalbe flori, Iisuse, leru-i ler, / Naşterea Ta Sfântă ne înfioară. // Magii vin să te salute, demn, / Îngerii din cer binevestind, / Sfânta împlinire, prin colind, / Pentru lume, Salvatorul Semn. //Leru-i ler, Prunc Sfânt, dalbe flori, / Imne răsunând întru împăcare, / Semnul nostru adânc de închinare, / Speranţe, rugăciuni, colindători”.
Un îndemn şi o bucurie care va veni, adresează părintele Radu Botiş semenilor săi, în poezia „Uniţi-vă în rugă, voi, fiii bucuriei”: „Uniţi-vă în rugă, voi, fiii bucuriei. / Pe calea înspre ceruri porniţi, dar, de acum. / Alegeţi-vă locul, în ţara veşniciei / Şi nu cădeţi sub cruce, chiar de e greu pe drum. // Întindeţi mâna celor ce au căzut pe cale. / Întoarceţi păcătosul ce merge spre întuneric. / Astfel, pe drept, vedea-vei că rodul faptei tale / E însăşi răsplătirea cu locul sfânt, edenic. // Uniţi-vă în rugă, voi, fiii bucuriei, / Încredeţi-vă pururi în bunul Dumnezeu. / În pacea Lui rămâneţi. E starea bucuriei, / Când drumul înspre ceruri e luminat mereu. // Veghează lângă Tatăl – Hristos reînviat, / Cel răstignit pe cruce, ca jertfă de împăcare, / Veghează – o, creştine, tu, oare L-ai uitat? / Viaţa ta se scurge în marea nepăsare? // Uniţi-vă în rugă, voi, fiii bucuriei, / Căci Dumnezeu acelaşi e astăzi şi oricând, / O cale duce numai spre Taina Veşniciei / Şi un Iisus mai iartă şi mai aşteaptă, blând. / O judecată mare va zdruncina pământul / Când? La plinirea vremii. Şi asta nu o ştim. / Un lucru este sigur: doar împlinind Cuvântul, / Noi vom trăi viaţa pe care o dorim”.

O atmosferă evanescentă, învăluitoare şi transparentă, ca într-un vis, reali­zează autorul volumului „Ca tămâia înaintea Ta”, în poezia intitulată „Rugă monahică”: „Saltă, inimă curată, / Bucuria Învierii / Fiind vestea minunată / Pentru vremea mângâierii. / Glasuri sfinte răsunând, / Într-un imn de adorare, / Către ceruri înălţând / Rugă­ciunea de iertare. // Bat iar clopotele sfinte, / Cu glasul tânguitor. / Iartă-ne, Prea Bun Părinte, / Dă-ne crez în viitor. // Trupul nostru de ţărână / Nu-l sorti, Doamne, pieirii. / Fă-l de-a pururi să rămână / Ne-ntinat de pofta firii. // Iar divina Ta suflare –/ Păstrătoare a legii sfinte –/ Dreptul nostru, fiecare, / Să nu-l dăm pe-un blid cu linte. // Suntem, Doamne, fiii Tăi. / Vrem a face ascultare, / Pentru buni şi pentru răi, / Maicii Tale Născătoare. // O! Tu Maică prea iubită, / Caută spre Dumnezeu, / Milă, har şi îndurare, / Pentru cei căzuţi la greu”.
Pecetea divinităţii, pe care o purtăm în noi, încă de la intrarea în această lume, chemarea spre necuprins, spre infinit, spre atotcuprindere, spre locul de Acasă, originar, străbate poezia intitulată „Dor”: „O şoaptă divină, întrecând atotcuprinderea, / Acolo unde, tainic, rugăciunea prinde contur, / La ceasul unde viaţa de taină erupe, / Serafic, acolo e totul mai pur. // Clopotele, acolo, dau glas îngeresc, / În liniştea singurătăţii mântuitoare, / Gândul curat iradiind dumnezeiesc, / Dinspre înalt, către noi, fiecare. // Acolo mă poartă paşii întru împăcare / Hotar dintre lumea aceasta şi cer. / Mănăstire de pace, străjuind către zare, / Lume de taină, de etern, de mister”.
Poate nu exagerăm, atunci când îndrăznim să comparăm atmosfera din această poezie cu aceea din poezia lui Lucian Blaga, intitulată „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”.
Spre finalul volumului „Ca tămâia înaintea Ta”, descoperim un mănunchi de dialoguri, participări ale părintelui Radu Botiş, găzduite de postul TV Cinemar Baia Mare (realizator: Daniel Cornea), în intervalul 1999–2001. „Ultimul cuvânt” este rezervat doamnei prof. Zamfira Deac, prin poezia sa „Templul nezidit”, care se constituie ca o Postfaţă.

Lectura cărţii este declanşatoare de o bucurie gata să se reverse, pe care se cuvine să o exprimăm, însă, cu mo­destie şi discreţie, ca să fim în acord cu viaţa de fiecare zi a autorului acestei ofrande literare, dar mai ales duhovni­ceşti.

——————————————–

Constantin MARIN

Sursa: http://www.gazetademaramures.ro/recenzie-la-cartea-parintelui-radu-botis-ca-tamaia-inaintea-ta-20564

Constantin MARIN: Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos de Pr. stavr. Radu Botiş

Lucrarea, apărută prin binecuvântarea dată de P.S. Iustin Sigheteanul, a văzut lumina tiparului la Editura Inspirescu (Satu Mare, 2013 şi a fost premiată la secţiunea Didactică, în cadrul ,,Cărţile Anului, Baia Mare, 2012. De asemenea, se precizează faptul că aceasta a apărut sub egida Asociaţiei Cultural-Creştin-Umanitară ,,Ars Vivat”.

În ,,Cuvânt înainte”, semnat de Pr. lect. univ. Dr. Gheorghe Şanta (de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca) se menţionează: ,,Cuvântul ca mesaj duhovnicesc îşi îndeplineşte sensul înalt numai atunci când slujeşte adevăratei realităţi, când are o putere ziditoare. Cuvântul zideşte din conştiinţa răspunderii faţă de semen, atunci când omul înţelege cuvântul ca pe o realitate dialogală. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, se împlineşte o terapie duhovnicească. Cuvântul Scripurii are puterea renaşterii spirituale a vieţii integrale, fiind instrument forte în educaţie”.

,,Prefaţa” este realizată de Asist. univ. Dr. Valerian Marian, care consideră că ,,Parabolele şi pildele Mântuitorului (…) se înscriu, prin excelenţă, în categoria acelor exprimări care, sub forma cuvintelor înţelese de oameni, trimit la o realitate infinit mai profundă, inexprimabilă, inepuizabilă, ca sens, şi depăşind orice înţeles”.

Părintele Radu Botiş şi-a ,,parcelat” cartea sa în Cinci capitole: I. Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos; II. Mântuitorul Iisus Hristos – Învăţătorul prin excelenţă; III. Mântuitorul Iisus Hristos – Pedagogul şi modelatorul fiinţei umane; IV. Mântuitorul Iisus Hristos, Cuvântul-model pentru exegetul de azi; V. Actualitatea catehetică a pildelor lui Iisus.

În ultima parte a cărţii, descoperim capitolul intitulat ,,Din suflet prin Cuvânt” – gânduri despre carte.

Din primul capitol al cărţii, suntem părtaşi la opinia şi atitudinea părintelui Radu Botiş, referitoare la Scriptură şi, implicit, la Cuvânt: ,,Lumea fizică, deşi nu este conştientă sau nu poate fi ea însăşi conştientă de iubirea lui Dumnezeu, este făcută, şi ea, ca mijloc al iubirii Lui faţă de oameni şi, ca atare, să se arate tot mai desluşit El, cu iubirea Lui prin ea sau ca oamenii să vadă în ea iubirea lui Dumnezeu, iradiind prin ea lumina dumnezeiască, de care se umplu, văzând-o coborâtă chiar în cele ale lumii fizice”. Cât priveşte ,,Lucrarea Învăţătoarească a lui Iisus”, autorul cărţii de faţă consideră că aceasta este ,,elastică şi variată, ţinând cont de vârsta, gradul de cultură, profesiunea şi preocupările ascultătorilor Săi”. Iar despre ,,Iisus Hristos – pedagogul şi modelatorul fiinţei umane”, părintele Radu Botiş consideră că ,,Activitatea publică pe care a desfăşurat-o, mai bine de trei ani, Fiul lui Dumnezeu, a fost suficientă pentru a desăvârşi Revelaţia”. În continuare, sunt desfăşurate în carte (în detaliu) principiile şi metodele pedagogice folosite de Mântuitorul: principiul psihologic; principiul intuiţiei; principiul practic-educativ; metoda dialogului; metoda analitică; metoda observaţiei; metoda exemplului personal. Păstrând modelul fundamental – Mântuitorul Iisus Hristos – autorul cărţii pe care o recenzăm aminteşte de: pilda semănătorului, a seminţelor bune şi a neghinei, parabola despre comoara ascunsă în ţarină, despre mărgăritar şi năvod, parabola nunţii fiului de împărat, pilda despre lucrătorii viei, pilda lucrătorilor celor răi, pilda cu împărţirea talanţilor, parabola smochinului neroditor, pilda samariteanului milostiv, pilda bogatului nemilostiv şi săracul Lazăr, pilda celui ce datora zece mii de talanţi, pilda despre oaia şi drahma cea pierdută, pilda fiului risipitor, evanghelia din duminica lui Zaheu, pilda vameşului şi a fariseului, pilda bogatului ce i-a rodit ţarina.

Continue reading „Constantin MARIN: Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos de Pr. stavr. Radu Botiş”

Constantin MARIN: Antologia ASCIOR – eveniment editorial și spiritual

Anul acesta (2018), la Buzău, s-a desfăşurat un eveniment editorial cu profunde rezonanţe spirituale: lansarea Antologiei ASCIOR 2017 pentru civilizaţia creştină. Teologie – Sociologie, apărută la Editura Teocora.

Această lucrare a primit binecuvântarea dată din partea Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, prin Preot profesor doctor Milea Mihail, prin rugămintea adresată de către preşedintele fondator al ASCIOR, ing. Nicolae Muşat, ÎnaltPrea Sfinţiei Sale Părintele Ciprian.

Despre coordonatorul lucrării, Ioan Nicolae Muşat, aflăm detalii într-un interviu luat acestuia de către Vasilica Grigoraş: fondator al revistei ,,Orizonturile Bucuriei”, preşedinte fondator al Asociaţiei pentru Civilizaţia Ortodoxă (ASCIOR), creatorul unei noi ştiinţe, ergogetica, trecerea de la conducerea informaţională a sistemelor sociale la conducerea informaţională pe principii creştine a comuniunilor, autorul lucrării Catedra Sfântului Mare Mucenic Sava, o carte care pune în discuţie principalele elemente ale căderii lumii de azi, faţă în faţă cu trăirea şi mărturisirea Ortodoxiei în secolele V–VIII; este, de asemenea, autorul volumului de lirică religioasă Paştile Tău, Doamne!

Volumul în discuţie nu putea apărea fără contribuţia unei adevărate ,,armate” de oameni cu experienţa scrisului, cu trăire lăuntrică vie, entuziasmantă. Ei sunt (în ordinea stabilită de coordonatorul lucrării): Nicuşor Nacu, Mihail Milea, Cristian Octavian Feurdean, Constantin-Mihail Popescu, Gheorghe Gavrilă Copil, Mihail-Nicolae Stanca, Livia Norina Zezeanu, Angelica Stănciuloiu, Alexandru Nemoianu, Radu Botiş, Ana Podaru, Ion Viorel Ioniţă, Aurelian Damian, Mariana Enache, Valentina Cazan, Aurel Niţă, Aristotel Cristian Zorzoliu, Ana Ardeleanu, Tiberiu Câmpan, Eugen Costel Popescu, Petre Răcănel, Ştefan Sofronovici, Elena Obrinteschi, Mihail Gagea, Ernest Herman, Aneta Pioară, Cornel Bîrsan, Cristian Moşneanu, Dorina Omota, Constantin Avădanei, Dragoş Popovici, Laurenţiu Turcu, Ion Răileanu, Florin Zirbo, Ramona Luminiţa Ungureanu, Virgiliu Z. Teodorescu, Sevastiţa Alexandrescu, Flavius Emilian Tuzu, Attila Nagy, Sabin Bâldea, Teodor Fetcu, Gheorghe Negoiţă, Gheorghe Funar, Tatiana Croitor, Adriana Grigorescu, Georgeta Bălan, Marian Rădulescu, Claudia Bota, Ioan Nicolae Muşat.

Spre finalul cărţii, ne sunt prezentaţi, pe scurt, artiştii plastici care şi-au adus, prin lucrările lor, contribuţia la realizarea Antologiei…
Descoperim, apoi, într-o manieră condensată, date despre Formarea Asociaţiei ASCIOR şi activităţile ASCIOR în 2017.
În echipa de realizatori s-au aflat: Iurie Braşoveanu, Mihaela Bibi, Gabriela Preda Dincă, Mihai Cătrună, Nynna Vizireanu, Vasile Brânzan, Mihail Gagea, Geani Mormarco, Stenian Necşoi, Bnar Art; Redactor corector: Mirela Minuţa Alexa; Redactor: Tiberiu Florin Cîmpan.

Din toate punctele de vedere, Antologia ASCIOR 2017 pentru civilizaţia creştină. Teologie – Sociologie se constituie ca o bucurie, ca o sărbătoare a sufletului românesc.

——————————

Constantin MARIN

28 aprilie, 2018