Germain DROOGENBROODT: Înțelepciunea cuvintelor nerostite – The wisdom of unspoken words

Cum m-au inspirat poeziile lui Celan

deși sunt născut în zona flamandă a Belgiei, unde limba oficială este olandeza, în tinerețe nu m-a fascinat în mod deosebit nici lirica flamandă, nici cea olandeză; mai degrabă m-am simțit atras de francezii Baudelaire, Verlaine, Rimbaud… și, chiar mai mult, de  cea germană. Am început cu romanticii, trecând mai apoi la Hölderlin, Rilke, și mai departe, la poeții din Germania de Est, precum Peter Huchel și Reiner Kunze. Ulterior, la începutul anilor optzeci, am descoperit într-o revistă de literatură germană poezia Todesfuge (Fuga Morții) de Paul Celan.

Limbajul și stilul poeziei erau cu totul noi pentru mine și m-au impresionat nespus. Poezia aceasta nu descrie în stil realist întâmplarea teribilă a uciderii evreilor de către naziști, ci lasă cititorului libertatea de a interpreta grozăvia faptelor. Ritmul, repetiția sintagmei „îl bem” conferă poeziei un plus de dramatism: Negrul lapte al zorilor/ seara îl bem/ la amiază îl bem/ dimineaţa îl bem/ noaptea îl bem şi bem (trad. Maria Banuș). În versiunea germană, cea originală, versurile rezonează parcă mai melodios, dar muzicalitatea poeziei nu reduce cu nimic groaza și dramatismul, ci dimpotrivă, o sporește.

Acel poem m-a îndemnat să caut să citesc mai multe poezii semnate de acel poet evreu, născut la fel ca Paul Antschel – numit uneori și Anczel – în anul 1920, la Cernăuți, în Bucovina, ținut care, la acea vreme, făcea parte din România, iar acum aparține Ucrainei. Părinții poetului au fost omorâți de naziști, internați într-un lagăr și condamnați la muncă silnică până în clipa desființării acestuia, în anul 1944.

Fuga Morții, compusă la  București în 1945, este probabil poezia sa cea mai cunoscută, publicată pentru prima dată în revista română Contemporanul, la București, pe 2 iunie 1947, sub titlul „Tangoul morții”, în traducerea prietenului său bucureștean Petre Solomon. A fost inclusă în prima sa carte de poezie, intitulată Nisipul din urne, apărută la Viena în 1948, dar retrasă de autor din cauza numărului mare de erori de tipar.

Cea de-a doua carte a sa de poezie Mohn und Gedächtnis (Mac și memorie), publicată în 1952 în Germania, la binecunoscuta Deutsche Verlags-Anstalt, includea Fuga Morții, cu titlul nou, dar și altele, precum Corona, Zähle die Mandeln (Numărat printre migdale) și alte poeme admirabile, aducând în spațiul poetic german un ton cu totul nou, supranumit modul de exprimare al „nespuselor” (n.t. negrăit, fără de glas, inexprimabil, din germanul Sprachlosigkeit și englezescul speechlessness).

Întreaga operă a lui Paul Celan vădește acest caracter profund: exprimă ceea ce nu poate fi spus, permițând cititorului să interpreteze și să dezlege el însuși sensurile tainice ale cuvintelor, lucruri care pot fi înțelese în mai multe feluri. Limbajul rămâne fundamental, personal, deși are de traversat propria perplexitate, întunericul, oroarea.

Paul Celan și-a petrecut o mare parte din viață la Paris, unde a activat inclusiv ca traducător. A tradus din operele lui Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Henri Michaux, René Char, Emily Dickinson, Robert Frost, Shakespeare, dar și din opera unor  poeți ruși, precum Alexander Blok, Ossip Mandelstam și alții.

„Multe dintre poeziile lui Celan, scrise în epoca mai târzie, pot fi percepute intuitiv, dar nu pot fi redate în altă limbă, fără o cunoaștere prealabilă pe cât posibil profundă a surselor sale”, susține pe bună dreptate  Michael Hamburger, care a a tradus o amplă gamă  din poeziile lui Celan, ulterior publicate în colecția Penguin Books.

Eu însumi, de asemenea, am tradus câteva dintre poeziile lui Celan, dar limba sa este atât de personală, încât multe din poemele sale nu pot fi transpuse corect într-o altă limbă.

Celan a văzut moartea cu proprii săi ochi. Angoasa, întunericul și stigmatul morții l-au însoțit de-a lungul întregii vieți, fiind prezente în multe dintre poeziile sale, așa cum reiese din ultimele versuri ale unei poezii din volumul Mac și memorie, întâia sa colecție de poezii publicată în Germania: „Numără migdalele, / numără ce-a  fost amar și treaz te-a ținut, / numără-mă pe mine printre ele… moartea te cuprinde în brațe, și-n trei ați pornit spre înserare. Poetul s-a sinucis, aruncându-se în Sena în aprilie 1970.

Cele nespuse: o sursă de inspirație

Primul meu volum de poezii, „Patruzeci la zid”, „Palpabilă absență” și „Știi țara? Meditații la Lacul Como”, considerat neo-romantic de către criticii literari, a fost scris sub ușoara influență a poeților de expresie germană, dar, după ce am călătorit în numeroase ocazii în Orientul Îndepărtat, descoperind și studiind filosofii asiatici, odată cu lansarea volumului „Drumul” („The Road”), pe care l-am scris în India și care a fost tradus în chineză prin TAO, lirica mea a înregistrat o mare schimbare, devenind mai filosofică. Taoistă, au decis chinezii, ZEN au i-au spus japonezii.

În timp ce poezia inspirată din natură are un caracter descriptiv, fiind influențată de peisaj, poezia filosofică este centrată pe o realitatea ce urmează a fi descoperită. Paul Celan a descris aceasta perfect: „Wirklichkeit ist nicht./Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein” (Realitatea nu este./ Realitatea se dorește căutată și câștigată)

Poetul spaniol José Ángel Valente, care la rândul său a tradus în spaniolă o serie de poezii de-ale lui Celan, declara: „Ca multiplicator al sentimentelor, poemul depășește toate sentimentele posibile”. („As a multiplier of feelings the poem surpasses all possible feelings”. Fără îndoială, poeziile nu trebuie să i se dezvăluie cititorului în totalitate, depuindu-se, ci ar trebui – așa cum este cazul poeziilor lui Celan – să conserve elementele constitutive definitorii ale lirismului: fascinația și enigma.

În orice caz, spre deosebire de Celan, eu încerc să scriu poezie aparent simplă, dar, în același timp, profundă. Totuși, evoluția de la stilul descriptiv la cel filosofic, în căutarea unei „noi realități”, necesită o minte liberă, și din acest motiv sunt obligat să mă desprind din contextul vieții cotidiene, „normale”, evadând într-un loc fără oameni sau factori perturbatori, cum ar fi gălăgia, televizorul, telefonul, lucruri care distrag spiritul, gândirea, inspirația: împiedicând cuvântul să-și afle calea spre a se așterne pe albul neîntinat al hârtiei în așteptare.

Din cauză că poezia lui Paul Celan permite acea marjă de libertate a interpretării personale, oriunde mă deplasez pentru a scrie port cu mine cărțile sale drept lectură de căpătâi.      Deși lirica mea este scrisă într-un stil diferit de cel al lui Celan, de-a lungul anilor s-au adunat unsprezece poezii care, într-un fel sau altul, fac referire la versurile sale. Poezia „Trâmbița nopții” (în traducere literală „Cornul nopții”, engl. „Nighthorn”) dedicată lui Paul Celan, publicată în „Știi țara?” face trimitere la sinuciderea sa, la fel ca poezia „Așa cum se știe…” din „Convorbiri cu lumea de dincolo”.

Poezia „Spin ori trandafir” face refrire la poezia sa Mandorla și la viața lui Celan, plină de evenimente dramatice, care i-au influențat puternic viața și poezia: asasinarea părinților, moartea primului său copil, la scurt timp de la naștere, relația complicată de dragoste cu poeta austriacă Ingeborg Bachmann și, nu în ultimul rând, acuzațiile de plagiat lansate împotriva sa de văduva poetului Yvan Goll, care s-au soldat cu o campanie de presă ce i-a provocat răni adânci, marcând psihicul lui Celan, afectând întreaga sa încredere în viață.

„Când buza de cuvinte-mi sângerează” face o trimitere clară la poeziile foarte personale ale lui Celan, în care abundă neologismele, cuvintele și expresiile ieșite din comun.

Poezia „Luceafăr”, printr-un vers din poezia lui Celan „O, floare a timpului” , mi-a inspirat titlul celei mai recente cărți de poezie proprie, „Efemera floare a timpului”, în timp ce poezia „Nu mă socoti migdal” , selectată din cel mai recent volum, nepublicat până la această oră, „Neliniștea cuvântului”, este un răspuns poetic la versurile lui Celan „Fă-mă amar, numără-mă printre migdale”. La fel este cazul poeziei „Mandorla”.

Discursurile derutante ale unor politicieni în legătură cu virusul Corona, soldate cu moartea a sute de mii de oameni, evocă amintirea nefastă a cuvântărilor demagogice ale lui Hitler și m-au inspirat la scrierea poemului „Fuga morții”, una dintre poeziile mele cele mai recente.

––––––––––––-

Germain DROOGENBROODT

Spania, noiembrie 2020

***

How Celan’s Poems inspired me

Although born in the Flemish part of Belgium where Dutch is the official language, as a youngster it was not the Flemish nor the Dutch poetry that fascinated me, but the French, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud… and even more the German. Initially the romantics and later Hölderlin, Rilke, as well as the East German poets Peter Huchel, Reiner Kunze. Years later, in the early eighties, I read in a German literary magazine Todesfuge (Fugue of Death) by Paul Celan. The language and the style of the poetry were totally new and impressed me greatly. The poem not only describes realistically the terrible event, the killing of the Jews by the Nazis, but leaves the reader freedom of interpretation. The rhythm, the repetition of “we drink” makes the poem even more dramatic: Dark milk of daybreak we drink it in the evening, we drink it at noon and in the morning, we drink it at night, we drink and we drink. In the original German version, the verses sound even more melodious, but the musicality of the poem does not reduce the horror, the drama, on the contrary it increases it. That poem incited me to read more poetry by that Jewish poet, born as Paul Antschel or Anczel 1920 in Czernowiz, Bukovina. His parents had been killed by the Nazis and he had been forced to work in a labour camp till it was dissolved in 1944.

Fuge of Death, written in Bucharest in 1945, is probably his most famous poem, published for the first time in The Romanian periodical Contemporanul, Bucharest 2.5.1947 entitled „Tangoul mortii” (Tango of Death), translated in Romanian by his Bucharest friend Petre Solomon, the poem was included in his first poetry book Der Sand aus den Urnen (The Sand of the Urns) published in Vienna in 1948, but withdrawn by the poet because of many misprints.   His second book Mohn und Gedächtnis (Poppy and Memory), published 1952 in Germany by the well known German publisher Deutsche Verlags-Anstalt,  contained as well Fugue of Death, the new title of the poem, but also Corona, Zähle die Mandeln (Count the Almonds) and other fascinating poems,  in German poetry a completely new tone, call it,  so typical for Celan’s style the poetic expression of Sprachlosigkeit, speechlessness, a style which characterizes Celan’s complete poetic oeuvre: the expression of what can’t be said,  leaving each individual reader to unravel the unspoken which can be understood in several ways. The language remains fundamental, personal, although she had to pass through her own perplexity, the darkness, the horror.

Continue reading „Germain DROOGENBROODT: Înțelepciunea cuvintelor nerostite – The wisdom of unspoken words”

Paolo VALESIO: Amintirile nu aparțin nimănui

Fotografie de Germain Droogenbroodt, Santa Maria Navarrese, Sardinia

***


Amintirile nu aparțin nimănui

pentru M. P.

O prietenă i-a povestit
că în clipa în care intrase în biserică sicriul surorii,
„tocmai în acea secundă” o rază de soare
din cerul (era primăvară?) până atunci înnorat
a despicat naosul în două.

Ieri (după câțiva ani), într-un alt loc și un alt oraș,
întâmplarea i-a revenit brusc în minte atunci când
biserica luminată (de lumânări, candelabre, soare de vară)
s-a întunecat dintr-o dată în miezul zilei
─ trecuse un nor ─
„exact în momentul” în care discul albicios
era înălțat peste potir și înspre cupolă.

Unde va ajunge peste câteva zile această amintire?
În zona intermediară și comună,
undeva în lume
în care sufletele își lasă rămășițele;
dar, din când când, căindu-se,
se-ntorc pentru o clipă.

Paolo Valesio, Italia (1939)

Traducere: Germain Droogenbroodt și Gabriela Căluțiu Sonnenberg


***
Continue reading „Paolo VALESIO: Amintirile nu aparțin nimănui”

Germain Droogenbroodt: Fuga morții

Poezie distinsă cu Premiul Internațional de Poezie la ediția a opta a festivalului “I Colori dell’Anima
San Remo, 2020

                                    Giacomo Manzù, Italie

 


FUGA MORȚII * (Coronavirus)

lui Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro

 

Moarte, te bem,
te bem din ochi,
te bem din urechi,
zilnic te bem.

Morți,
nu ne rămâne timp de rămas bun,
nu ne rămâne timp de săpat gropi

Conducătorii calea ți-au așternut-o
cu prefăcătorii și cu minciuni

Moarte, te bem,
te bem din ochi,
te bem din urechi
zilnic te bem.

 

Germain Droogenbroodt

Traducere:  Gabriela Căluțiu Sonnenberg

Altea, Spania, 28.3.2020

*Fuga morții, după poezia cu același nume de Paul Celan, dedicată evreilor omorâți

 

Paolo RUFILLI: Suflare

Pablo Atchugarry, Montevideo


***

Suflare

 

În acea depărtată
suflare din adâncul inimii
își recunoaște fiecare om
propriul destin.
Visul cel mai oprit:
ideea unui infinit
fie el chiar și cotidian,
lăsat în voia
corpului iubirii.
Predat, întemnițat,
pentru a-i păstra neatinsă
aroma,
scăzut din neantul
ținut între coapse
îndelung, fără rost,
ca apa
care se prelinge, oricum,
din mână.

PAOLO RUFILLI, Italia, 1949

Traducere:  Germain Droogenbroodt și Gabriela Căluțiu Sonnenberg

din: Il polline delle stelle”, Poesía italiana, Editura POINT 2000

***

 

Soffio

E’ in quel remoto
soffio, dentro al cuore,
che ognuno riconosce
il suo destino.
Il sogno più prohibito:
l’idea di un
infinito perfino
quotidiano,
lasciato in sorte
al corpo dell’amore.
Arreso, imprigionato,
per conservare intatto
il suo sapore,
sottratto al vuoto
tenuto tra le cosce
a lungo, invano,
come l’acqua
che scivola comunque
dalla mano.

Paolo Rufilli, Italia

di “Il polline delle stelle”, Poesía italiana, Editoriale POINT 2000

Rexlibris Media Group: Portrait of a literary promoter – Germain Droogenbroodt

Germain Droogenbroodt, was born 11 September 1944 in Rollegem, the Flemish part of Belgium. In 1987 he moved to the Mediterranean artist village of Altea and integrated in Spanish literary life.

Germain Droogenbroodt is an internationally appreciated poet, translator, publisher and promoter of modern international poetry. He wrote short stories and literary reviews, but mainly poetry, so thirteen poetry books, published in 28 countries. He translated – he speaks six languages – more than thirty collections of German, Italian, Spanish, Latin American, English and French poetry, including anthologies of Bertolt Brecht, Mahmud Darwish, Reiner Kunze, Miguel Hernández, José Ángel Valente, Francisco Brines, Albert and rendered Arabic, Chinese, Japanese, Persian and Korean poetry into Dutch.

As founder and editor of the Belgian publishing house POINT Editions (POetry INTernational) he published more than eighty collections of mainly modern, international poetry. In 1996 he set up a new poetic movement, called neo-sensacionismo with the famous Chinese poets Bei Dao and Duo Duo.

Germain Droogenbroodt organised and co-organised several international poetry festivals in Spain. He is vice president of the Academy Mihai Eminescu, organizing the International Poetry Festival “Mihai Eminescu” in Craiova, Romania, co-founder and advisor of JUNPA (Japan Universal Poets Association), artistic advisor of the Italian movement Poetry & Discovery, and founding president of the Spanish cultural foundation ITHACA. He also collaborates with the Italian poetry publication Margutte.

His poetic oeuvre is many-sided. After his début with “Forty at the wall” (1984), defined as neo-romantic poetry, he published “Do you know the country?”, Meditations at Lake Como (Italy), a collection of nature poems. In 1995 he was awarded a Hawthornden Fellowship (Scotland) where he wrote “Conversation with the hereafter”, poems about death, awarded in Belgium with the P.G. Buckinx-Prize and “Palpable absence”, a bilingual (Dutch-Spanish) collection of love poems. A critic of the Dutch Information Office for Libraries described his love poems as “virtuoso poetry”. At the end of 1998 appeared “Between the silence of your lips”, his collected love poems.

During his sojourn at the Palace-Fortress “Neemrana” in Rajasthan he completed the poetry cycle “The Road”, (read TAO) a poetic bridge between the East and the West, inspiring the Flemish artist Frans Minnaert and the Indian painter Satish Gupta, who enriched “The Road” with their drawings. This rather philosophical, mystical poetry is so far his most popular book, published already in 25 countries, translated by such famous poets as Bei Dao (Chinese), Fuad Rifka (Arabic), Jana Stroblova and Josef Hruby (Czech), Milan Richter (Slovak), Emilio Coco, Luca Benassi and Tiziana Orrù (Italian), Ganga Prasad Vimal (Hindi)…In 2001 he wrote in Spanish “Amanece el cantor” (The Singer Awakes), a homage to the deceased poet José Ángel Valente, followed by “Counterlight” written in Ronda (Southern Spain) in 2002, published in Spain by Calima Ediciones, in Romania by ex Ponto, in Belgium by POINT Editions, in both Mongolian languages by GCompress Co., Ltd. Ulaanbaatar, in Arab by Albayat (Morocco), in Hong Kong by “Contemporary Poetry”, and in Taiwan by Poet Culture. Corp. The latter publication includes also “Counterlight“.

***

 

His poetry book “In the Stream of Time, Meditations in the Himalayas”, was published in 2008 in Belgium and as part of “Selected Poems by Germain Droogenbroodt”, 2008 in Shanghai by the Shanghai Literature & Art Publishing Group and in Spain, laureate of the XXIX Premio de Poesía Juan Alcaide 2008. Struga Poetry Evenings also published “In the Stream of Time” in their prestigious “Pleiades” in 2010. The book was also translated in Japanese and launched at the Kyoto City International Foundation in Kyoto, Japan in 2010 and in Gaelic (Irish) in 2012. A selection of his poems was also published in Bengal in Bangladesh (2012 and 2015). “Unshadowed Light”, was launched end 2012 in a bilingual Dutch-Spanish publication at the Book Fair in Antwerp and in several Belgian towns and in Spain. “In the Stream of Time, Meditations in the Himalayas” was published in Romania in 2015.

Continue reading „Rexlibris Media Group: Portrait of a literary promoter – Germain Droogenbroodt”

Carlos Drummond de Andrade: Adevăr

                      Tablou de Lo Ch’ing, Detaliu

*

Adevăr

 

Ușa adevărului era deschisă,
dar lăsa să treacă
doar câte o jumătate de persoană.

 

Astfel, nu era cu putință accesul la întregul adevăr,
căci jumătatea de persoană care intra
deținea doar o jumătate din el.

 

Cealaltă jumătate
se întorcea cu jumătate de profil.
Cele două profiluri nu mai coincideau.

 

Sparseră ușa. Intraseră forțat,
pătrunzând în acel loc plin de lumină,
în care adevărul sclipea scăldat în flăcări.
Era și el divizat în două jumătăți
diferite una de alta.

 

Se încinseră discuții între susținătorii frumuseții fiecărei jumătăți.
Nicuna dintre ele nu era frumoasă pe de-a-ntregul.
A rămas de ales. Și fiecare a optat
în funcție de propriile sale toane, iluzii, miopii.

Carlos Drummond de Andrade, Brazilia, 1902 – 1987

Traducere:  Germain Droogenbroodt și Gabriela Căluțiu Sonnenberg

Din “Poesia completa”, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002.

***

 

VERDADE

 

A porta da verdade estava aberta,
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.

Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só trazia o perfil de meia verdade.

E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.
E os dois meios perfis não coincidiam.

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram a um lugar luminoso
onde a verdade esplendia seus fogos.
Era dividida em duas metades,
diferentes uma da outra.

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era totalmente bela.
Mas carecia optar. Cada um optou conforme
seu capricho, sua ilusão, sua miopia.

 

Carlos Drummond de Andrade, Brasil, 1902 – 1987

ANDRADE, C. D. “Poesia completa”.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002.

 

Udayan Thakker: Amrutlal *

Amrutlal *

 

Cu cerneală verde, uneori roșie
și-a scris cândva Amrutlal poeziile,
trecându-le pe curat, foarte atent,
într-un jurnal legat în piele.
Îl bântuia, din când în când, coșmarul
că ar muri de ciumă, timpuriu,
iar poeziile sale ar rămâne
uitate, nedescoperite.

 

Dar Amrutlal a avut viață lungă.
(Mi-a fost prieten.)
În anii care i-au fost dați, a apucat să vadă
cum se năștea propria lui Culegere de Poezii
dar și cum ele
au îmbătrânit și au murit.

 

Udayan Thakker, India

Traducere: Germain Droogenbroodt și Gabriela Căluțiu Sonnenberg
* Numele unei persoane, (tradus literal: “Nemuritorul”)

Rexlibris Media Group: POEZIE FĂRĂ FRONTIERE

 

Antologia în limba română a poeziilor promovate săptămânal
prin fundația ITHACA – Spania

Editura Tiparg, Pitesti, 2020, nr. 21

in „Biblioteca Revistei Curtea de la Arges”

(www.curteadelaarges.ro)

  • 207 de poezii semnate de 200 de poeți contemporani din întreaga lume

O antologie unică, de poezie modern internațională, provenind  din țările: Algeria, Argentina, Austria, Australia, Belgia, Bosnia, Brazilia, Bulgaria, Chile, China, Columbia, Croația, Cuba, Republica Cehă, Republica Dominicană, Egipt, Marea Britanie, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Guatemala, Ungaria, Islanda, India, Irak, Iran, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Coreea, Creta, Kurdistan, Liban, Malaysia, Mexic, Maroc, Nicaragua, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, România, Rusia (Anna Akhmatova), Senegal, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Taiwan, Thailanda, Turcia, SUA, Ucraina și Uruguay.

***

Nu mă socoti migdal

 

Fă-mă amar,

socoate-mă migdal.

Paul Celan

 

Nu mă socoti unul de-al lor,

nu mă pune-n rând

cu amărăciunile toate

sau cu tenebrele cele mai sumbre.

 

Să nu mă socoți o migdală de-a ta.

 

Dă-mi mie mai bine,

când noaptea-i prea deasă,

al stelelor licăr

și speranța în zori,

al visului mac.

 

Germain Droogenbroodt, Spania – Belgia

Traducere: Gabriela Căluțiu Sonnenberg

în colaborare cu autorul

***
Cartea se poate comanda în România, la prețul de 25 de lei, la adresa:
curteadelaarges@gmail.com
Trimiteri în străinătate cu preț ajustat tarifului poștal internațional.

„Frumuseţea va salva lumea”, spus-a Dostoievski, iar asta o ştiu şi o încearcă dintotdeauna poeţii. Germain Droogenbroodt, poet belgiano-spaniol, de fapt, poet al întregului mapamond, s-a implicat cu trup şi suflet în „salvarea lumii prin poezie”, coordonând de ani buni o „campanie” cum nu ştiu să mai existe alta: un poem pe săptămână, de autori de pe toate continentele, tradus în zeci de limbi, trimis la mii de adrese e-mail şi publicat în reviste de cultură din diverse ţări – inclusiv în Curtea de la Argeş (www.curteadelaarges.ro). „Responsabil” cu limba română în echipa sa este Gabriela Căluţiu Sonnenberg.

Cei doi ne oferă prin cartea de faţă o veritabilă piesă bibliofilă: aproape 270 de poeme, traduse în româneşte, de peste 200 de autori, unii dintre ei fiind nume mari ai literaturii. Doi profesionişti, entuziaşti-împătimiţi, o muncă sisifică, un rezultat pe potrivă – o antologie de colecţie.

„O boală învinsă-i orice carte”, ne asigură un vers al lui Lucian Blaga. Avem confirmarea în faţa ochilor… (Acad. Gheorghe Păun)

 

Reiner KUNZE: Pradă ușoară

Pradă ușoară

 

Se țin de telefonul celular

Ce este și ce-a fost
se poate accesa
din buricul degetului

 

Dar ei deja nu mai știu
nici ce anume nu mai știu

Reiner Kunze, 1933

Traducere: Germain Droogenbroodt și Gabriela Căluțiu Sonnenberg

din: „Die Stunde mit dir selbst“ („Ora cu tine însuți”)
Editura S. Fischer 2018

LEICHTE BEUTE: Sie halten sich am Handy fest/ Was ist und war/ ist abrufbar/ mit der fingerkuppe// Doch sie wissen schon nicht mehr/ was sie nicht mehr wissen

,,POEZIE FĂRĂ FRONTIERE”, antologie în limba română

“POEZIE FĂRĂ FRONTIERE”
antologia în limba română a poeziilor promovate săptămânal
prin fundația ITHACA – Spania

Editura Tiparg, Pitesti, 2020, nr. 21 in „Biblioteca Revistei Curtea de la Arges” (www.curteadelaarges.ro)

207 de poezii semnate de 200 de poeți contemporani din întreaga lume


O antologie unică, de poezie modern internațională, provenind  din țările: Algeria, Argentina, Austria, Belgia, Bosnia, Brazilia, Bulgaria, Chile, China, Columbia, Croația, Cuba, Republica Cehă, Republica Dominicană, Egipt, Marea Britanie, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Guatemala, Ungaria, Islanda, India, Irac, Iran, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Coreea,
Crete, Kurdistan, Liban, Malaysia, Mexic, Maroc, Nicaragua, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, România, Rusia (Anna Akhmatova), Senegal, Slovacia, Africa de Sud, Spania,
Suedia, Taiwan, Thailanda, Turcia, SUA, Ucraina și Uruguay.

Nu mă socoti migdal

 

Fă-mă amar,

socoate-mă migdal.

Paul Celan

 

Nu mă socoti unul de-al lor,

nu mă pune-n rând

cu amărăciunile toate

sau cu tenebrele cele mai sumbre.

Să nu mă socoți o migdală de-a ta.

Dă-mi mie mai bine,

când noaptea-i prea deasă,

al stelelor licăr

și speranța în zori,

al visului mac.

Germain Droogenbroodt, Spania – Belgia

Traducere: Gabriela Căluțiu Sonnenberg

în colaborare cu autorul

***


Cartea se poate comanda în România, la prețul de 25 de lei, la adresa:
curteadelaarges@gmail.com
Trimiteri în străinătate cu preț ajustat tarifului poștal internațional.

 

„Frumuseţea va salva lumea”, spus-a Dostoievski, iar asta o ştiu şi o încearcă dintotdeauna poeţii. Germain Droogenbroodt, poet belgiano-spaniol, de fapt, poet al întregului mapamond, s-a implicat cu trup şi suflet în „salvarea lumii prin poezie”, coordonând de ani buni o „campanie” cum nu ştiu să mai existe alta: un poem pe săptămână, de autori de pe toate continentele, tradus în zeci de limbi, trimis la mii de adrese e-mail şi publicat în reviste de cultură din diverse ţări – inclusiv în Curtea de la Argeş (www.curteadelaarges.ro). „Responsabil” cu limba română în echipa sa este Gabriela Căluţiu Sonnenberg.

Cei doi ne oferă prin cartea de faţă o veritabilă piesă bibliofilă: aproape 270 de poeme, traduse în româneşte, de peste 200 de autori, unii dintre ei fiind nume mari ai literaturii. Doi profesionişti, entuziaşti-împătimiţi, o muncă sisifică, un rezultat pe potrivă – o antologie de colecţie.

„O boală învinsă-i orice carte”, ne asigură un vers al lui Lucian Blaga. Avem confirmarea în faţa ochilor… (Acad. Gheorghe Păun)