Nicolae BĂCIUȚ: Festivalul de Creație și de Interpretare „Ana Blandiana” – Ediția a IX – a, mai 2020

REGULAMENT

Tipul concursului: transcurricular (arii curricular. Limba și comunicare, arte)

Obiectivul general/scopul

-valorizarea, în cadrul unui context cultural, a limbajului literar și musical, în vederea formării și modelării personalității elevilor, având ca sursă de inspirație creațiile scriitorilor contemporani

Obiective specific

-valorificarea inteligențelor multiple (verbal/lingvistică, muzicală, intrapersonală)

-aprofundarea creațiilor lirice

-stimularea gândirii critice și sistemice

-încurajarea performanțelor artistice

-dezvoltarea competențelor de argumentare/interpretare și reflecție

Grupul țintă

-Concursul se adresează elevilor din învățământul primar/gimnazial/liceal și profesorilor din țară și străinătate

Beneficiari indirecți

-comunitatea locală

-instituții partenere din țară și străinătate

Tematica: ARHITECTURA ZBORULUI

  1. Secțiunile:
  1. Creație literară

Subsecțiunea I: clasele V-VIII Subtema: „Odată am știut să zbor, odată,/ Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte”

– trei poeme

sau

– un text în proză (1-2 pagini)

Subsecțiunea a II-a: clasele IX-XII

Subtema : „Cine și ce ar putea să oprească vreodată/ Această arhitectură-n mișcare”

– patru poeme

sau

– un eseu (2-3 pagini)

  1. Analiză literară / Traduceri (engleză/ franceză);

Subsecțiunea I Analiză literară: clasele V- VIII; scriitorii Ana Blandiana și Adrian Popescu

Subsecțiunea a II-a Analiză literară: clasele IX-XII; scriitorii Ana Blandiana și Adrian Popescu

*O catedrală de lână, Un văzduh mai puțin încărcat, Pasărea deschisă, Selecție, Arhitectură-n mișcare, Printre frunzele aproape reci, Mai departe, Mișcare, În absența sunetelor, Elegie de dimineață (Ana Blandiana)

*Țin păsări în mână, Arsură, Fazani de ploaie, Trei lacrimi, trei frunze, Rândunica, Șoimul, Mierla romană

(Adrian Popescu)

Subsecțiunea a III-a Traduceri: clasele IX-XII

***Se va alege pentru interpretare, din lirica ambilor scriitori, câte o poezie dintre titlurile recomandate sau/și vor fi traduse câte două poezii, din volumul Arhitectura valurilor, Ana Blandiana.

III. Recitare:

Subsecțiunea I: clasele V-VIII; IX – XII

***vor fi selectate, la alegere, două dintre poeziile recomandate la Secțiunea a II-a

– o poezie de Ana Blandiana

– o poezie de Adrian Popescu

Subsecțiunea a II-a: clasele II- IV

***vor fi recitate două texte din lirica pentru copii a Anei Blandiana

– Concursul de zbor

și

– un text la alegere

  1. Interpretare folk:

două piese muzicale:

1.prelucrare din lirica scriitoarei Ana Blandiana sau a scriitorului Adrian Popescu 2.prelucrare din creația românească de gen

*** Vor fi alese pentru interpretare alte piese decât cele prezentate la edițiile anterioare.

  1. Secțiunea de comunicări științifice: MOTIVUL ZBORULUI ÎN ARTĂ

Simpozion cu participare directă și indirectă

Secțiunea A – elevi –

Secțiunea B – profesori preuniversitari și universitari, studenți

Comitetul științific de evaluare, constituit la nivelul Facultății de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați: prof.univ. dr. Doinița Milea, prof. univ. dr. Simona Antofi, prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim

Comitetul de organizare: prof. univ. dr. Simona Antofi (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați), prof. dr. Zamfir Bălan (Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila), lect.univ.dr. Laurențiu Ichim (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați), prof. drd. Daniel Kițu (Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila), prof. dr. Gabriela Vasiliu (Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”)

  1. Criterii de evaluare:

Secțiunea I:

– abordarea originală, creativă, reflexivă a temei propuse;

– folosirea intuitivă a unor imagini poetice inedite;

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație

Secțiunea a II-a:

– varietatea modalităților de analiză critică;

– expresivitatea și coerența ideilor;

– folosirea limbii literare;

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație;

– relevanța și originalitatea traducerilor;

– folosirea adecvată a unei limbi străine (gramatică, ortografie, topică, vocabular)

Secțiunea a III-a:

– tonalitate; mimică; expresivitate; corectitudinea recitării

Secțiunea a IV-a:

– tehnică vocală; artistism și prezență scenică; impresie artistică

Secțiunea a V-a:

– gradul de originalitate, de creativitate și de inovare în abordarea temei;

– calitatea științifică a lucrării;

– condițiile tehnice de redactare.

  1. Cerințe de redactare și de expediere:

*Fișele de înscriere se vor trimite electronic, până în data de 28 februarie 2020, în format word, pe adresa: festivalanablandiana@ymail.com, odată cu acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. (conform Anexei 1)

*Expedierea lucrărilor de la Secțiunile I, II și V se va face electronic, pe adresele: festivalanablandiana@ymail.com (secțiunile I, II), simpozionfestival @ ymail.com (secțiunea a V-a)

*Textele de la Secțiunile I, II vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice, margini egale de 2 cm, aliniere – Justify; titlul va fi scris centrat și boldat. Textele se expediază, pentru fiecare secțiune, într-un singur document.

* Lucrările de la Simpozion vor fi redactate în format A4, cu font Times New Roman, 11, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 10. Pentru aşezarea în pagină vor fi respectate următoarele cerinţe:

– margini: 2 cm – sus; 2 cm – jos; 2, 5 cm – stânga / dreapta;

– alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm;

– titlul lucrării: bold, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11, urmat de un rând liber;

– titlul universitar, gradul didactic, numele şi prenumele: italic, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11;

– instituţia de provenienţă: italic, centrat, TNR, 11, urmat de un rând liber;

– rezumatul: TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (maximum 200 cuvinte, în limba franceză/ română);

– cuvinte-cheie (5): TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (în limba franceză/ română).

Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor/ evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia tilurilor capitolelor şi subcapitolelor. Citatele scurte (de până la 4 rânduri) vor fi incluse în text. Pentru citatele de dimensiuni mai mari se va folosi tehnica „îngropării” (1 cm la stânga/left, 1 cm la dreapta/right); mărimea fontului va fi 10.

Referinţele vor fi inserate în text, între paranteze pătrate, după modelul: [Ricoeur, 2000: 69] şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului. Între note şi referinţele bibliografice se va lăsa un rând liber; referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu TNR, 11. Versiunea electronică a lucrării va fi realizată în format doc. sau docx.

*Datele de identificare ale concurenților vor fi trecute, cu majuscule, și în colțul din dreapta al lucrărilor (numele și prenumele elevului, clasa, instituția, județul/localitatea, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon al profesorului); datele personale vor fi secretizate, în momentul printării, de către organizatori.

*Materialele de la secțiunile a III-a și a IV-a vor fi înregistrate pe CD/DVD, folosindu-se tehnici optime – sunet, imagine, lumină. CD/DVD-urile vor fi personalizate (numele și prenumele, clasa, școala, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon).

*Înregistrările vor fi expediate, în plic, cu mențiunea:

Pentru Festivalul de Creație și de Interpretare „Ana Blandiana”, la adresa:

Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci”; Bulevardul Independenței, Nr. 4; Brăila; 810019

*Lucrările trimise nu trebuie să fi fost participante/ premiate/ publicate la vreun concurs de creație sau la vreo manifestare științifică.

*Nu se acordă diplome de participare.

*Un participant se poate înscrie la mai multe secțiuni.

*Participanții își asumă, în totalitate, originalitatea lucrărilor. Vor fi eliminate din concurs sau din cadrul simpozionului lucrările care nu vor respecta criteriul originalității.

* Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul: www. festival-anablandiana.ro, în data de 3 mai 2020

*Nu se percep taxe de participare.

  1. Etapele desfășurării Festivalului „Ana Blandiana”:

– 27 ianuarie – 28 februarie 2020; promovarea regulamentului și înscrierea participanților;

*Textele de la Secțiunile I, II vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice, margini egale de 2 cm, aliniere – Justify; titlul va fi scris centrat și boldat. Textele se expediază, pentru fiecare secțiune, într-un singur document.

* Lucrările de la Simpozion vor fi redactate în format A4, cu font Times New Roman, 11, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 10. Pentru aşezarea în pagină vor fi respectate următoarele cerinţe:

– margini: 2 cm – sus; 2 cm – jos; 2, 5 cm – stânga / dreapta;

– alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm;

– titlul lucrării: bold, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11, urmat de un rând liber;

– titlul universitar, gradul didactic, numele şi prenumele: italic, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11;

– instituţia de provenienţă: italic, centrat, TNR, 11, urmat de un rând liber;

– rezumatul: TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (maximum 200 cuvinte, în limba franceză/ română);

– cuvinte-cheie (5): TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (în limba franceză/ română).

Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor/ evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia tilurilor capitolelor şi subcapitolelor. Citatele scurte (de până la 4 rânduri) vor fi incluse în text. Pentru citatele de dimensiuni mai mari se va folosi tehnica „îngropării” (1 cm la stânga/left, 1 cm la dreapta/right); mărimea fontului va fi 10.

Referinţele vor fi inserate în text, între paranteze pătrate, după modelul: [Ricoeur, 2000: 69] şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului. Între note şi referinţele bibliografice se va lăsa un rând liber; referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu TNR, 11. Versiunea electronică a lucrării va fi realizată în format doc. sau docx.

*Datele de identificare ale concurenților vor fi trecute, cu majuscule, și în colțul din dreapta al lucrărilor (numele și prenumele elevului, clasa, instituția, județul/localitatea, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon al profesorului); datele personale vor fi secretizate, în momentul printării, de către organizatori.

*Materialele de la secțiunile a III-a și a IV-a vor fi înregistrate pe CD/DVD, folosindu-se tehnici optime – sunet, imagine, lumină. CD/DVD-urile vor fi personalizate (numele și prenumele, clasa, școala, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon).

*Înregistrările vor fi expediate, în plic, cu mențiunea:

Pentru Festivalul de Creație și de Interpretare „Ana Blandiana”, la adresa:

Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci”; Bulevardul Independenței, Nr. 4; Brăila; 810019

*Lucrările trimise nu trebuie să fi fost participante/ premiate/ publicate la vreun concurs de creație sau la vreo manifestare științifică.

*Nu se acordă diplome de participare.

*Un participant se poate înscrie la mai multe secțiuni.

*Participanții își asumă, în totalitate, originalitatea lucrărilor. Vor fi eliminate din concurs sau din cadrul simpozionului lucrările care nu vor respecta criteriul originalității.

* Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul:

www. festival-anablandiana.ro ,

în data de 3 mai 2020

*Nu se percep taxe de participare.

  1. Etapele desfășurării Festivalului „Ana Blandiana”:

– 27 ianuarie – 28 februarie 2020; promovarea regulamentului și înscrierea participanților;

– 2 martie – 3 aprilie 2020; expedierea lucrărilor reprezentative pe secțiuni;

– 7 aprilie – 30 aprilie 2020 evaluarea lucrărilor; redactarea antologiei festivalului, ce va cuprinde lucrările premiate;

– 7-9 mai 2020; manifestările artistice ale Festivalului de Creație și de Interpretare„Ana Blandiana” (lansări de cărți / reviste literare, desfășurarea Sesiunii de comunicări științifice, dramatizări, momente poetice, recital folk, premierea concurenților).

– 2 iunie– 31 august 2020;expedierea premiilor în țară și în străinătate

  1. Premierea

*Se vor acorda premii pe secțiunile/subsecțiunile concursului (Premiul I; Premiul al II-lea; Premiul al III-lea, Mențiunea I, a II-a și a III-a; Marele Premiu „ANA BLANDIANA” ), într-un cadru festiv.

*Creațiile premiate vor fi publicate în Antologiile Festivalului. (Editura Vatra veche, Târgu-Mureș)

*Lucrările Simpozionului, evaluate de Comitetul științific al Universității „Dunării de Jos”, Facultatea de Litere, Galați, vor fi cuprinse într-un volum, format electronic.

*Premiile finaliștilor concursului, care nu vor putea ajunge la festivitate, vor fi expediate prin poștă/curier.

Jurizarea concursului

Invitați de onoare:

Scriitoarea ANA BLANDIANA – membră a Academiei Române, a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poezie „Stéphane Mallarme” și a Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO)

Scriitorul NICOLAE BĂCIUȚ – membru al Uniunii Scriitorilor din România;

redactor – șef /Revista VATRA VECHE;

director – Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Mureș

Președinți/Secțiuni:

Profesor univ. dr. Simona Antofi, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Inspector școlar – Limba și literatura română: prof. Georgiana Troia, I.S.J. Brăila

Inspector școlar – Educație permanentă: prof. Aurelia Ion, I.S.J. Brăila

Inspector școlar – Învățământ primar: prof. Ecaterina Bonciu, I.S.J. Brăila

Inspector școlar – Arte: prof. Mioara Șipoș, I.S.J. Brăila

****Date de contact:

asociatiaarspoetica@yahoo.com

telefon 0744601422

Lasă un răspuns