Galina MARTEA: Zece ani cu Constelații Diamantine

Revista de cultură universală „Constelaţii Diamantine”, editată sub egida Ligii Scriitorilor Români și a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în an aniversar. Cu o prezentă notabilă în spaţiul cultural românesc, Constelații Diamantine este publicația lunară care promovează și valorifică în mod distinct arta scrisului – activitate intelectuală care produce neîntrerupt valori estetice cu caracter multidimensional, având la bază creația literară exprimată prin genul liric, proză, articol de analiză, cronică de actualitate etc. Fondatorul şi redactorul şef al acestei prestigioase reviste este neobosita scriitoare și jurnalistă Doina Drăguţ, care de-a lungul anilor s-a realizat cu mult succes și măiestrie în disciplina criticii literare, a versului liric și a prozei. Prin conținuturile sale revista în cauză, de la începuturi și până în prezent, și-a avansat imaginea cu multă considerație în cultura națională, promovându-și cu stăruință produsul literar de calitate al scriitorilor consacrați, dar, în același timp, dând posibilitate pentru afirmare și scriitorilor începători. Așa fiind, în palmaresul acestor zece ani de activitate editorială în paginile revistei au semnat remarcabili scriitori și personalități de vază ai neamului românesc, conținutul literar fiind completat mereu cu lucrări originale, de actualitate și pline de pondere. Pe parcursul a zece ani de activitate revista Constelații Diamantine a reușit cu mult succes să-și promoveze imaginea atât în spațiul cultural național, cât și în spațiul cultural universal, autorii creațiilor literare fiind din întreaga lume și de diverse origini, personalități și scriitori care, la rândul lor, contribuie în mod onorabil la valorificarea culturii și literaturii române.

Dacă debutul primului număr al revistei a avut loc în luna septembrie a anului 2010, atunci numărul din august 2020 este determinat de un eveniment special cu semnificatul de a celebra activitatea fructuoasă a acesteia în zece ani de existență. Pentru a omagia acest eveniment, întregul colectiv redacțional a proiectat în termeni corespunzători cuprinsul acestui număr aniversar, în cele din urmă, abordând încă o dată specificul și importanța publicației în cultura românească. Cu o deschidere aparte, bine definită și cu afirmații demne de apreciere, în primele pagini ale prezentului număr semnează Al.Florin Țene (Președintele Ligii Scriitorilor Români), Doru Dinu Glăvan (Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România) și, nu în ultimul rând, Doina Drăguț (fondator si redactor șef) – cu toții făcând o descriere succintă despre activitatea revistei în acești zece ani de activitate, respectiv, abordând aspecte onorabile despre valoarea publicațiilor periodice în spațiul literar și jurnalistic românesc, dar, indiscutabil, și despre însemnătatea și prezența revistei Constelații Diamantine în cultura societății române.

Raportându-se la un complex de idei prin care se identifică conceptul cunoașterii, conceptul despre lume și existența ei, conceptul despre arta scrisului, din primele pagini ale revistei ne întâlnim cu imagini literare destul de interesante prin care verbul prezent se caracterizează pe sine însuși prin flexiune proprie fiecărui scriitor/ autor. Prin urmare, pentru a ne familiariza mai în de aproape cu autorii prezenți în lucrare, atunci urmează să le identificăm numele și, respectiv, conținuturile literare care-i caracterizează în calitate de scriitori. Este captivant acest aspect, deoarece prin dialogul literar analitic se identifică compoziția fiecărui cuvânt scris și, nemijlocit, compoziția tuturor elementelor ce formează întregul conținut literar-artistic al revistei. Prin imaginea acestui model de creație literară avem ocazia să relevăm reflecțiile cunoașterii de sine în funcție de procesele ce au loc în conștiința omului sau, mai bine zis, ce au loc în conștiința scriitorului. Deci, descrierile realizate prin cuvântul literar și regăsite în paginile revistei se asociază perfect cu spiritul intelectual al omului ce este menit să creeze lucruri capabile de sentimente înalte. Prin armonia acestor argumente se regăsește spiritul intelectual al scriitorului român – omul de cultură și artă. Deci, prin sistemul de elemente literare ce sunt dependente între ele, ca formă de reglare a gândirii  teoretice, în rezultat, clasificăm arta practică scriitoricească realizată conform scopului dorit. Adecvat, prin complexitatea conținutului literar și a elementelor ce determină conexiunea verbului scris, scriitorul face ordine în propria creație, clasificând-o în baza notelor artistice corespunzătoare. Ca urmare, prin sistemul notelor și al valorilor literar-artistice, având la dispoziție pana scriitoricească, ne reîntâlnim în paginile revistei Constelații Diamantine cu renumiți scriitori români din întreaga lume, dar și cu scriitori mai puțin renumiți.

Din cuprinsul revistei, paginile 5-7, facem cunoştinţă cu o recenzie literară a scriitoarei Galina Martea, care ne vorbește despre „Cultura literaturii române în contextul altor culturi”, aceasta abordând conceptul culturii literare în raport cu totalitatea valorilor materiale și spirituale, valori ce comunică între ele întru dezvoltarea omului și a societății acestuia. Ulterior, în paginile 8-9 ne întâlnim cu creaţia literară a scriitorului Mihai Caba, care scrie despre reprezentantul de seamă al școlii ardelene, articolul fiind întitulat „Două veacuri de neuitare – Ion Budai-Deleanu”.

În pagina 10 scriitorul Tudor Nedelcea este prezent cu eseul literar „Ioan G.Bibicescu, folclorist și om al cetății”. În acest eseu Domnia sa ne relatează fapte despre perioada postpașoptistă, diviziune de timp care a fost decisivă în evoluția ulterioară de dezvoltare a instituțiilor statale românești, printre  personalitățile de vază care au contribuit la această mișcare fiind și Ioan G. Bibicescu – un mare om politic, economist, scriitor, guvernatorul Băncii Naționale din România în anii 1916-1921.

În pagina 12 scriitoarea Doina Drăguț, redactor sef al acestei reviste, se prezintă cu un ciclu de poezii, printre care cu poemele „Neantul formei” și „O lume neînțeleasă” – versuri lirice marcate de înțelepciune și esență umană. Iar în pagina 13 scriitorul Ion Popescu-Brădiceni ne poartă prin activitatea literară a marelui critic literar Nicolae Manolescu, eseul fiind întitulat „Nicolae Manolescu și Calea-de-acces la Sufletul Cărților”. Pe când Vavila Popovici, pagina 20, scrie despre „Filozofia, Religia, Știința, Politica – René Descartes (XV)” – relatări despre marele filozof și matematician francez care a abordat tema religiei și existența puterii divine, dar și despre fenomenele naturii.

În paginile 23-25 scriitorul Dragoș Niculescu realizează o analiză literară despre volumul „Între Dumnezeu și neamul meu”, autor Petre Țuțea, eseul fiind întitulat „Nae Ionescu și Școala sa (V)” – între filozofia duhovnicească și trăirea mistică”.

Un interesant eseu găsim și în paginile 27-28, întitulat Filosofia indiană și sublima ei subtilitate (IX)”, scris de către scriitorul George Petrovai. Iar în paginile 28-31 ne regăsim în fața altui articol foarte interesant despre „Relația milenară dintre religie și știință”, scris de către scriitorul Al.Florin Țene, președintele Ligii Scriitorilor Români. Pe când scriitoarea Livia Ciupercă vine în fața publicului cititor cu o lucrare întitulată „Asumarea suferinței” – o cronică literară asupra volumului „Acuzatul 1988”, autor Danion Vasile, Editura Areopag, 2020.

Printre paginile publicaţiei lunare „Constelaţii Diamantine” (anul XI, nr.10(120), august 2020) se regăsesc și alți scriitori români de notorietate din întreaga lume, prezenți cu lucrări captivante și foarte interesante ce completează în mod distinct conţinutul revistei, printre aceştea fiind și Liviu Chiscop, Janet Nică, Daniel Marian, Mihai Posada, Constantin Miu, Emil Bucureșteanu, Nicolae Mătcaș, Florica Pățan, Gelu Dragoș, Camelia Oprița, Lidia Grosu, Vasilica Grigoraș, Nicolae Mareș, Marin Mihalache, Florentin Smarandache, Gheorghe Dihoru, Nicolae Grigorie Lăcrița, Ben Todică.

Constelaţii Diamantine, într-o continuă inovaţie evolutivă, îşi însumează cuprinsul cu eseuri de analiză literară, cicluri de poezii, articole şi recenzii despre diverse genuri literare; conținuturi de esență despre literatură, artă, cultură, istorie, evenimente din trecut și prezent,  etc., toate acestea fiind realizate de către scriitorii români de pretutindeni. Totodată, este necesar de menționat despre grafica deosebită a revistei, încadrarea articolelor în pagină în corelație cu imaginea desenului și tonalitatea culorilor foarte plăcute și fermecătoare constituie fondul integral al scriiturilor, ilustraţia revistei aparţinând pictorului englez Adrian Scott Stokes. În urma acestor relatări notabile ar urma să spunem cu fermitate: revista Constelații Diamantine este imaginea spiritului românesc și a culturii române, este imaginea scriitorului român contemporan care reușește să valorifice întreaga complexitate de valori spirituale/ culturale/ intelectuale atât de necesare omului în existență, și, nu în ultimul rând, este conținutul literar care completează în mod distinct patrimoniul cultural român. Deci se poate spune, de la apariție și până în prezent revista are un prestigiu aparte în cultura română, caracterizându-se ca o componentă progresivă în arta literaturii naționale și universale.

————————————

Dr. Galina MARTEA

3 august 2020

Lasă un răspuns