Gheorghe Constantin NISTOROIU: Erezii-Secte în Biserica Romano-catolică (partea I-a)

„Feriţi-vă de prooroci mincinoşi,

   care vin la voi în haine de oi iar

   pe dinăuntru sunt lupi răpitori.”

       (Iisus Hristos – Matei 7, 15)

 

 

 

   Schisma şi Erezia – izvoarele care au provocat căderea Bisericii Romano-Catolice din Trunchiul Bisericii Ortodoxe Universale şi apariţia Reformei Protestante.

 

   Schisma vine de la cuvântul ebraic ezel – plecare, împărţire, despărţire.

 

   Schisma – sciziunea comisă în sânul Bisericii prin refuzul unei persoane sau a unui grup de a se supune ierarhiei Bisericii. Dacă grupul respectiv adoptă dogme noi şi un ritual propriu, schisma se transformă în erezie.(Mic Dicţionar Enciclopedic)

 

   Schisma poate duce implicit la erezie dacă nu se renunţă la ea, iar împreună schisma şi erezia pot conduce la prăbuşirea Bisericii, rămânând doar o confesiune.

   Schisma este îndreptăţită atunci când ierarhul devine eretic, ecumenic sau când nu-L mai slujeşte pe Arhiereul absolut – Hristos, ci doar pe sine însuşi -averea.

   Erezia – Eres „învăţătura greşită a unor persoane sau grupări de persoane, care şi-au organizat şi crezul lor aparte, deosebit de cei pe care i-au părăsit.” (Preot Dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament A-Z, Ed. I.B.M. al B.O.R., Buc.1984)

   Termenul erezie – haeresis, ce desemnează cuvintele: alegere, părere separată, eroare, sectă a fost întâlnit în comunitatea iudaică a fariseilor şi saducheilor pe vremea pământească a Mântuitorului Iisus Hristos şi a Apostolilor Săi, sub forma cuvântului ebraic nimrod – cel ce se împotriveşte, revoltatul, răzvrătitul, răsculatul. „Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.” (Matei 24, 24)

   „Dar au fost în popor şi prooroci mincinoşi, după cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura eresuri pierzătoare şi, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce lor o grabnică pieire. Şi mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită. Şi din pofta de avere şi cu cuvinte amăgitoare vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de mult pregătită, nu zăboveşte şi pierzarea lor nu dormitează.” (II Petru 2, 1-3)

   Schisma şi erezia sunt amăgiri, sunt ispite, sunt înşelări, sunt răzvrătiri, sunt rătăciri, sunt huliri care pot determina apariţia apostaziei – lepădarea de credinţă.

   Erezia se defineşte deci, în acelaşi timp şi schismă şi ca noţiune de sectă.

   Căderea într-o erezie înseamnă şi o schismă împotriva religiei adevărate, respectiv dreapta credinţă – ortodoxia, promovarea unor inovaţii în dogmă şi cult sau întroducerea unei religiozităţi pe bază de raţiune, de gnosticism, de ignoranţă ce va duce implicit la naşterea unei secte, care la rândul ei se înmulţeşte prin altă sectă-erezie, fie ea chiar pro sau contrară celei din care se naşte.

   Termenul „sectă” – vine de la verbul latin „secare” – a tăia, a rupe, a desface, a dezbina. „Sectele sunt comunităţile care s-au despărţit de adevărata Biserică a lui Hristos şi s-au organizat aparte, cu doctrină, un cult şi o disciplină proprie.” (Mitropolitul Irineu Mihălcescu, Dogmele Bisericii Creştine Ortodoxe, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor – 1994, p. 109)

 

   Aşa cum erezia prin rătăcire, amăgire, generează altă erezie, la fel şi secta generează altă sectă prin înşelare. „Înşelarea este vătămarea firii omeneşti prin minciună… Înşelarea este însuşirea de către oameni a minciunii luate de ei drept adevăr.” (Sfântul Ignatie Briancianinov, Despre înşelare, trad. Cristea Florentina, Ed. Egumeniţa – Cartea Ortodoxă, 2010, p. 10)

   „Secta este o grupare care s-a desprins dintr-o structură sau organizaţie iniţială, în scopul corectării unor pretinse abateri doctrinare atribuite structurii-mamă.” (Ierom. Visarion Moldoveanu/ Bogdan Mateciuc, Ereziile Apusului – despre Protestantism şi ispitele raţionalismului creştin, vol. II, Ed. Vicovia-2007, p. 69)

   Membrii sectei se numesc sectanţi – adică cei care s-au rupt de Biserica – Una.

   Sectăsectant, dezbinătorii de Biserică se mai numesc eretici sau schismatici.

   Secta – se caracterizează prin devotament, venerare, dependenţă exagerată faţă de o persoană, o idee, un obiect, aderând pentru acest scop la tehnici de control şi manipulare, precum: separarea de prieteni, de familie, de rude, de mentori, mărirea sugestibilităţii sau exercitarea supunerii prin controlul informaţiilor, ştergerea individualităţii, repetarea judecăţii critice, reducerea la maxim a influenţelor exterioare, intensificarea dependenţei faţă de „adunare”, frica şi teama de a o părăsi.

   Ereticii sunt cei ce se abat de la învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe, iar schismaticii sunt cei ce nesocotesc disciplina bisericească stabilită de Sfinţii Părinţi. Sectanţii sunt şi schismatici şi eretici, în acelaşi timp, pentru că s-au abătut atât de la disciplina, cât şi de la învăţătura de credinţă a Bisericii lui Hristos.” (Mitropolitul Irineu Mihălcescu, Dogmele…, op. cit., p. 109)

   Liderul sectei se crede „împuternicit” de sus să reformeze Biserica Apostolică. Fidelitatea faţă de sectă şi dependenţa ideologico-doctrinară sunt căi de mântuire. Pentru a-şi justifica doctrina sectanţii au folosit/ folosesc traduceri distorsionate din Biblie, tipărindu-le în ediţiile lor „revizuite”. Folosesc din Scriptură versete speciale, pe care repetându-le obsesiv, îşi crează o pseudo-realitate religioasă şi crezând că înţeleg sensul „providenţial”, se manifestă ca nişte „defazaţi” cu un vocabular redus şi cu o stearpă capacitate de analiză prin răspunsuri banale, stereotipe.

   În „teologia” sectei un rol determinant îl joacă Apocalipsa lor. Liderul sectei se auto-alege. El nu se subordonează nimănui. Comunicarea „divină” cu secta se face lăuntric numai prin glasul său. Copiii sectanţilor sunt neglijaţi de părinţii, fiindcă şi-au modificat starea de afecţiune anterioară, înlocuind-o cu „voia Domnului.”

    Părăsirea sectei susţine liderul ei este echivalentă cu despărţirea de Dumnezeu. Cercetările şi dovezile aderării sectanţilor la erezie, arată că „o treime au avut parte de tulburări psihice înainte de convertire, de stres semnificativ…” (Ierom. Visarion Moldoveanu…, Ereziile Apusului, op. cit., p. 78)

   Factorii care influenţează un individ să devină sectant sunt: lipsa încrederii în sine, scepticismul, necredinţa, lipsa de discernământ, ambiguitatea, incultura, deziluzia socială, singurătatea, căutarea noului, paradoxuri, himere, ispite, deşertăciuni etc.

I.Primele erezii – secte iudaice au fost erezia saducheilor (Fapte 5,17; 23, 8; Matei 22, 23;),  eresul fariseilor (Fapte 15,5), secta Ebioniţilor – respectau legea mozaică, negând divinitatea lui Hristos, considerat fiul natural al Mariei şi al lui Iosif.

II.Erezii creştine în primul veac al Bisericii. Avertizarea Bisericii din Corint, a comunităţii corintenilor de către Sf. Ap. Pavel, că: „trebuie să fie şi între voi eresuri (erezii), ca să se învedereze cei încercaţi.” (I Cor., 11, 19; I Tim., 4,1; Tit, 3,10)

   Iudeo-gnosticii – sectă sincretistă axată pe legea mozaică, gnosticism antic şi idei creştine. a. Cerint – un iudeu alexandrin din Asia Mică susţinea că lumea aparţine unui Înger-Demiurg, alt înger a dat legea mozaică, iar Iisus era om natural. b. Elchesaismul – Elkasai, promova acelaşi sincretism, susţinând că Hristos este un eon – înger superior, iar Duhul Sfânt este un principiu feminin. Hristos s-a întrupat de mai multe ori, ultima oară fiind din Fecioara Maria. c. Simon Magul (Fapte Apost. 8, 9-25), admitea o ierarhie de eoni subordonaţi Cugetării, care a emanat îngeri, arhangheli şi pe Demiurg – Dumnezeul iudeilor. Cugetarea s-a întrupat într-un şir de femei, iar în vremea lui, chiar în concubina sa Elena din Tyr, cuplu care prin devotamentul credinţei în ei se pot mântui cei ce cred.

   III.Erezii gnostico-iudeo-creştine

 

  1. Gnosticismul (sec.II.) – sectă religioasă-sincretistă, care prin gnosisgnoză cunoaştere, ştiinţă, se poate şti totul, dobândindu-se astfel mântuirea. Liderii sectei au fost Satornin, Basilide, Valentin. 2. Maniheismul – un amestec de budism, parsism, teosofie babiloniano-haldeică şi idei creştine. Mentorul sectei a fost un persan din Ctesifon-Babilonia, Manes (sec. III). El percepea două lumi, fiecare cu câte 5 serii de eoni, cea a întunericului – aparţinând lui Iisus cel pătimitor şi cea a luminii – Iisus Mântuitorul. Ieşirea din lumea întunecată se face prin învăţătura lui Hristos cel nepătimitor. Omul are două suflete, unul bun şi altul rău. Şi-a organizat secta după modelul Bisericii: 12 apostoli, 72 episcopi, preoţi, diaconi, evanghelişti.

  1. Erezii apărute în sânul Bisericii

 

1.Marcionismul promovat de Marcion din Sinope-Pont (sec.II.), a contestat prin opera sa Antiteze, contradicţia dintre Vechiul şi Noul Testament, ca fiind opera a doi Dumnezei, cel al Vechiului Testament, creatorul lumii, aspru, drept şi rău; cel al Noului Testament – Dumnezeul cel Bun, care s-a coborât asupra lui Iisus Hristos. Deşi condamnat ca eretic, Teza sa nu este o erezie. Este o raţiune care se asumă Adevărului. 2. Montanismul provine de la ereticul Montan care se considera Paracletul – Mângâietorul, organul Sfântului Duh, ce va desăvârşi revelaţia Noului Testament. 3. Hiliasmul – milenarismul, erezie ce susţinea o teocraţie pământească, o nouă venire pe pământ a lui Hristos, care va stabili o primă înviere de o mie de ani a drepţilor în mijlocul cărora va petrece. 4. Alogii – sectă ce contesta Evanghelia Sf. Ap. Ioan, fiindcă revela Logosul şi Apocalipsa. 5. Antitrinitarismul – erezie ce  condamna unitatea persoanelor Sfintei Treimi, considerând că Fiul şi Duhul Sfânt sunt puteri sau însuşiri ale Tatălui. Între sectanţi s-a numărat şi episcopul Antiohiei Pavel de Samosata (sec.III.), care contesta dumnezeirea Fiului ca persoană, identificând Logosul cu înţelepciunea lui Dumnezeu şi cu Sfântul Duh. A fost condamnat de 3 sinoade ţinute la Antiohia.

   Cauze religioase

 

   Punându-l forţat pe Apostolul Petru pe scaunul Romei, Biserica latină şi-a revendicat şi a declarat cu de la sine putere – PRIMATUL PAPAL astfel realizat :

  1. a) Instituirea primatului apostolic în persoana fericitului Petru (de apostolici primatus in beato Petro institutione);
  2. b) Continuitatea primatului la Pontificii romani (de perpetuitate primatus Petri Romani Pontificis);
  3. c) Natura şi esenţa primatului Pontificului roman (de vi et ratione primatus Romani Pontificis);
  4. d) Principiul infailibilităţii Pontificului roman (de Romani Pontificis infailibili magisterio).

   (Sf. Nectarie de Eghina, De ce papa şi supuşii lui s-au despărţit de Biserica lui Hristos? Istoria Schismei (I), trad. din lb. greacă de Caliopie Papacioc, Ed. Evanghelismos, Bucureşti-2011, p. 17)

   „Confirmarea” Apostolului Petru pe scaunul episcopal al Romei n-a fost întâmplătoare. Raţionamentul a fost acesta: Petru, ca Apostol, era considerat de latini Vicarul lui Hristos, fiindcă, presupuneau ei, că Iisus i-ar fi încredinţat Cheile Raiului. Devenind primul Episcop al Romei, urmaşii săi papii nu deveneau vicarii lui Petru ci Vicarii lui Hristos, care în mod implicit îşi exercitau puterea precum Hristos Arhiereul absolut atât peste Cer, cât şi peste pământ.

 

     „Adaosul Filioque” – erezie apărată de teologul Augustin (+430), alături de „predestinaţie”, susţinând că „de când Adam a căzut prin păcat, toţi oamenii se nasc în păcatul originar şi merită pe bună dreptate iadul. În bunătatea Lui însă, Dumnezeu îi mântuieşte pe câţiva fără vreun merit din partea lor, şi anume pe cei predestinaţi.” (cf. Ierom. Visarion Moldoveanu/ Bogdan Mateciuc, Ereziile Apusului – despre Protestantism şi ispitele raţionalismului creştin, vol. II, Ed. Vicovia-2007, p. 164)

 

   „Adaosul Filioque” – învăţătura inventată de catolici că Sfântul Duh purcede „de la Tatăl şi de la Fiul” a apărut prima oară în Sinodul I de la Toledo – Spania în 447, apoi tot la Toledo în 589, la Sinodul al III-lea şi la Sinodul de la Aachen în 809, generalizându-se în întregul Apus din 14 Februarie 1014.

   Potrivit Marii Taine dumnezeeşti a Întrupării – Înomenirii Domnului, confesiunea catolică acordă cinstiri separate Mântuitorului atât ca Persoană, cât şi ca Fire, nu o singură cinstire a Persoanei lui Iisus Hristos în care s-au unit cele două Firi, dumnezeiască şi umană „în chip neamestecat şi neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit”, cum s-a stabilit la Sinodul IV ecumenic de la Calcedon din anul 451, aşa cum mărturiseşte şi cinsteşte pururea Biserica Ortodoxă Universală.

   „Sacra-Inimă a lui Isus”, născocire, sminteală a monahiei Maria Alacoque (sec. XVII), susţinută întâi de duhovnicul ei iezuit, la Colombiere, apoi de papalitate. După „revelaţiile” relevate de iezuiţi, monahia Maria Alacoque petrecea nopţi întregi „în convorbiri amoroase cu prea-iubitul Isus. Odată, El i-a îngăduit a-şi rezema capul pe pieptul Său şi i-a cerut inima sa. Ea a consimţit; atunci Isus îi luă inima, o puse într-a Sa [?!], pe urmă i-o înapoie…, făcând-o moştenitoare a inimii Sale în timp şi în veşnicie.” (Vladimir Guette, Papalitatea Eretică, trad. de Protos. Gherasim Saffirin, Ed. Scara, Bucureşti-2010, p. 70-71)

 

   „Imaculata Concepţiune”, dogmă a confesiunii catolice, întărită prin bulla papei Pius al IX-lea din 8 Decembrie 1854, potrivit căreia zămislirea Fecioarei Maria s-a făcut în afara păcatului strămoşesc, bullă prin care „Treimea a fost întregită cu Sfânta Fecioară ridicată la vrednicia dumnezeiască.”  (ibid., p. 90)

   „Indulgenţele”, calcul „trudit” şi socoteală merituoasă a Vicarilor Romei, cum că Isus Hristos, Fecioara Maria şi Sfiinţii au supra merite foarte multe, alcătuind astfel „un tezaur”, aflat la dispoziţia şi libertatea papei de a dărui merite fie viilor, fie morţilor din Purgatoriu prin mijlocirea „indulgenţelor”„supra-abundenţă” a faptelor bune ale dumnezeeştilor persoane, ale sfinţilor şi trecerea unui număr din aceste fapte „meritorii”, celor care nu au avut deloc, dar evident tarifate greu şi cu cinism de urmaşii vicarului Petru.

   Obârşia „indulgenţelor” o găsim la sinodul din 895, ţinut la Tribur-Mayenza. Acceptul canonisirii prin plată face să dispară penitenţa, rămânând doar suma care v-a hotărâ răscumpărarea. În veacul al XI-lea s-a născocit „indulgenţa plenară” – iertarea tuturor păcatelor săvârşite în viaţa muritoare. Aşa s-a stârnit râvna cruciadelor. Papa Urban al II-lea, alături de episcopii săi, a hotărât la sinodul din anul 1096, de la Clermont că „drumul la Ierusalim pentru liberarea acestei Biserici v-a ţine loc de orice pocăinţă”. (Vladimir Guette, op. cit., p. 180)

   Papa Calist al II-lea, la sinodul din anul 1122 de la Lateran, a oferit „indulgenţa plenară”, celor care vor merge să-i bată pe musulmani în Spania. (ibid., p. 180)

   Bernard de Clairveaux (1091-1153), reformatorul ordinului cistercian (canonizat), mărturisea că în această primă cruciadă s-a înrolat scursura cea mai de jos a societăţii, „toţi nelegiuiţii, hulitorii, răpitorii, batjocoritorii de cele sfinte, ucigaşii, călcătorii de jurăminte, prea-curvarii.”  (Bernard de Clairveaux, Serm.ad. Milit., c.5)

   Aşadar, nu este de mirare că în această cruciadă papală s-au săvârşit cele mai odioase cruzimi şi cele mai diabolice nelegiuiri.

Continue reading „Gheorghe Constantin NISTOROIU: Erezii-Secte în Biserica Romano-catolică (partea I-a)”

Alexandru NEMOIANU: ORTODOXIE ȘI FERMITATE

Trăim zile în care Credința este atacată salbatec, în toate modurile, de către o ideologie penibilă și de inspirație demonică. Încă mai vehement și tot mai vicios este atacată Dreapta Credință, Ortodoxia, Patriarhia Ortodoxă Română și toți dreptmăritorii creștini. În asta nu găsim decât tenacitatea demonică, o tenacitate care a rămas neschimbata de la Întruparea Mântuitorului. În această acțiune sunt angajați statul, aservit intereselor transnaționale și toate puterile sale, mulțimea “imbecililor utili”, cei care urmează cu spirit gregar “moda” secularistă și, nu în ultimul rând, nefericiții căzuți în erezii și în secte și încă mai penibilii “ecumenisti”. Cei care suntem dreptmăritori, Ortodocși, trebuie să respingem aceste atacuri și sa rămânem, ’să stăm bine”, în Ortodoxia singura mântuitoare. Trebuie să o facem în “duhul blândeții” dar cu fermitate și fără compromis. Un exemplu de asemenea fermitate în Ortodoxie ni-l oferă Sfântul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului.

În prima jumătate a veacului al XV-lea situația Imperiului Bizantin devenise disperată. Majoritatea teritoriului imperial fusese ocupată de către turcii otomani și în fapt, singur Constantinopolul, mai rămăsese din măreață Împărăție. Dar, în același timp, în ciuda scăderii sale ca putere seculara, Bizanțul continua să fie centrul Ortodoxiei, al Drepteicredințe. Conducătorii Bizanțului, în disperare, nădăjduiau că, la caz că s-ar “uni” cu Episcopatul Romei, ar accepta dogmele lui, ar putea căpăta ajutor militar din apus. Dar, cei care mărturiseau și afirmau Dreaptacredință, în condiții dramatice, de persecuție, erau credincioșii, pentru care, Credința le era egală cu viața. Cuvintele Marelui Spătar Lucas Nottara sunt emblematice și reflectă deplin sentimentele Dreptcredincioșilor,”mai bine turbanul turcesc decât mitra cardinalilor”.

Totuși, sfaturile curtenilor au făcut pe Împăratul Ioan al VIII-lea Paleologul,dimpreună cu șapte sute de clerici și mireni, să pornească în 24 Noiembrie, 1437 spre Italia pentru a realiza “unirea” cu Episcopatul Romei, zis biserica romano-catolică.

Între 9 Aprilie,1438 și 6 Iulie,1439 un sinod, ținut la Ferrara și apoi la Florența, a dezbătut modalitatea “unirii”. Evident nu erau termeni egali. Reprezentanții Bizanțului erau la mare strâmtoare și în plus, factorii politici erau deciși la “unire”. În aceste condiții nu mai era vorba de o discuție sau dezbatere ci pur și simplu puterea politică din Bizanț capitula la cerințele agresive ale unei papalități fără milă. Trimișii Bizanțului au acceptat toate condițiile Episcopatului Romei: primatul papal, introducerea în Simbolul Credinței (Crezul) a formulării “Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și Fiul” (,’filioque”) și, Purgatoriul. Singura “concesie” făcută Ortodoxiei era îngăduința de a folosi obiceiurile liturgice bizantine și de a folosi pâine dospită la Împărtășire. Era o capitulare deplină și necondiționată în nădejdea că ajutor militar va fi primit împotriva turcilor otomani. Dar, în aceste împrejurări, pentru Dreaptacredință, pentru Ortodoxie, a stat ca o stâncă Mitropolitul Efesului, Marcu Evghenicul!

Cel care avea să fie Sfântul Marcu Evghenicul Mitropolitul Efesului a trăit între 1392 și până la 23 Iunie,1443. În condiții dramatice, de mare persecuție acest apărător al Ortodoxiei a știut și a avut înțelepciunea și tăria să arate că în materie de Credință nu este loc de jocuri politice, de jocuri de cuvinte, de jumătăți de adevăr.

Practic de unul singur Mitropolitul Efesului a demonstrat și a dovedit goliciune “argumentelor” Episcopiei Romei și a arătat imposibilitatea “unirii” de la Florența.

Mitropolitul Efesului a arătat că “unirea” de la Florența nu avea temei canonic, încălca hotărârile Soboarelor Ecumenice și încălca total înțelegerea Ortodoxă a Tradiției. Căci pentru Ortodocși, Tradiția este un întreg, Scriptură și moștenire orală, și încălcarea sau reaua interpretare fie și a unui singur punct are urmări devastatoare asupra Credinței.

În privința “primatului papal”, al pretenției Episcopului Romei, ’papa”, de a fi considerat superior și arbitru necondiționat peste toți Episcopii,Sfântul Marcu Evanghelicul a arătat,cu temeiuri patristice și hotărâri ale Soboarelor Ecumenice că: ’primatul papal” nu are temei teologic, nici legalitate sacramental-duhovnicească și eclesiostologica și că este întemeiat pe mentalități seculare. Cel mult Ortodoxia poate admite o situație de “primus inter pares”, întâiul între Episcopi egali, pentru Episcopul Romei. Orice ar fi mai mult ar fi erezie.

În privința adausului apusean la simbolul credinței, ”Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și Fiul”, adică “filioque”, Sfântul Marcu a arătat că acesta este un adaus târziu, făcut în Spania, în veacul al VI-lea, în dorința de a combate arianismul. Adausul este împotriva hotărârilor Soboarelor de la Nicaea (325 AD) și Constantinopol (381 AD) care au stabilit textul Simbolului Credinței și au interzis orice modificare sau adaus sub pedeapsa anatemei, lepădării din Biserica. Dar în plus Sfântul Marcu a arătat că acest adaus rupe unitatea Treimii ,insinuează două surse ale Dumnezeirii și cumva diminuează rolul Sfântului Duh. Din punct de vedere teologic și canonic acest adaus este greșit și primejdios și deci nu poate fi acceptat de cei Dreptmaritori, Ortodocși.

În privința Purgatoriului din nou Sfântul Marcu a arătat că nu exista temei scripturistic pentru el iar noțiunea apuseană de “foc curățitor” este extrem de dubioasă din punct de vedere teologic, practic divizând Dumnezeirea. În plus amestecul în Judecata lui Dumnezeu este, dacă nu în intenție oricum în formă, la marginea blasfemiei. Acea scrisoare este și astăzi cea care face cu neputință o capitulare Ortodoxă în față agresivității Episcopiei din Roma, zis “biserica” romano-catolică, fie și sub forma hibridului amorf al “uniatiei”.

Continue reading „Alexandru NEMOIANU: ORTODOXIE ȘI FERMITATE”

Maria FILIPOIU: Cămașa sufletului

Poartă-L pe Dumnezeu în sufletul tău și nu vei fi singur niciodată! – Maria Filipoiu

  Cel mai greu de dăruit este cuvântul.

  Cu cât se scrie mult, se citește tot mai puțin, dar foarte puține sunt cuvintele dăruite care ajung să îmbrace cămașa sufletească.

 Fiecare om a trecut sau va trece la un moment dat prin momente grele, simțind gustul amar al ignoranței „prietenilor” sau rudelor cu potențial material și spiritual. Viața nu este ușoară, dar devine povară, când cei pe care îi simțim aproape de suflet dispar în clipele grele sau îți întorc spatele, politicos, prin cuvinte mai dure și mai reci ca piatra. Așa sunt majoritatea semenilor, fără a recunoaște, de-a nu fi „considerați – slabi de înger”, uitând povața Domnului:

  „Fericiți cei săraci cu duhul, ca a lor este Împărăția cerurilor.” – Matei: 5, 3

Dar câți dintre ei știu că:

   – Oamenii care sunt cei mai puternici sunt, de obicei, și cei mai sensibili.

   – Oamenii care manifestă cea mai mare bunătate sunt primii care sunt ignorați sau rău tratați.

   – Oamenii care au grijă de alții tot timpul sunt cei care au cea mai mare nevoie de ajutor.

   – Cuvintele cel mai greu de spus sunt:

 Iartă-mă!

Te iubesc!

Îmi pare rău!

Ajută-mă!

  – Uneori, drama sufletească este înveșmântată în surâsul de pe chip, pentru ca persoana să pară fericită și mai ales de-a nu primi un tratament comportamental mai dureros ca propria suferință, adâncind prăpastia.

  Când nu ști să privești dincolo de zâmbetul ei, pentru a vedea cât de multă durere se ascunde sub el, este de preferat ignoranța dubioasă.

  O intenție pozitivă nu costă nimic, dar valorează mult, atunci când simți că te prăbușești în propriul suflet.

  Așa ajung marile personalități să sfârșească în ignoranță și singurătate, deși au contribuit la bunăstarea materială și spirituală a majorității din comunitatea în care trăiește, adeseori prin prisma profesiei. Cele mai frecvente probleme fiind cele de sănătate și cele din familie, dar de fiecare dată ajutorul căutat în aproapele tău este inexistent și numai credința în Dumnezeu este salvatoare, când îți luminează cărarea spre care să-ți îndrepți pașii pentru a ieși la liman.

Continue reading „Maria FILIPOIU: Cămașa sufletului”

Liliana DEREVICI: Înălțare duhovnicească prin rugăciune, credință și istorie alături de domnul prof. dr. IOAN BOLOVAN, prorector al Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca în Parohia „Adormirea Maicii Domnului”din Cluj-Napoca

Zi binecuvântată de Dumnezeu prin prezența în parohia noastră a  domnului prorector al Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, prof. dr. IOAN BOLOVAN, o mare valoare a neamului nostru românesc, a culturii românești, a universității noastre, o inimă care bate pentru biserica, neamul și cultura noastră, această zi sărbătorească ne-a înălțat duhovnicește dar și cultural.

După săvârșirea Sfintei Liturghii de către slujitorii altarului parohiei noastre alături de mulțimea de credincioși prezenți, domnul prorector a adresat un cuvânt de învățătură despre satul transilvănean și identitatea națională ținând cont că anul 2019 a fost decretat de Sfântul Sinod drept „Anul Satului Românesc”.

Domnia sa a încercat să descifreze toate înțelesurile satului românesc evidențiind personalitățile marcante din punct de vedere cultural ale satului românesc. Printre acestea au fost menționate:

·         Liviu Rebreanu cu discursul de recepție la primirea ca membru al Academiei Române intitulat: „Laudă țăranului român” unde specifică satul ca fiind un izvor permanent al identității noastre iar țăranul fiind sinonim cu român. Satul a fost de-a lungul secolelor un obiect de cercetare pentru istorici, demografi, literați, antropologi, psihologi, artiști, fiind un izvor nesecat de cunoaștere și învățătură pentru ceea ce s-a transmis și s-a acumulat de-a lungul vieții.

·         George Barițiu, Vasile Alecsandri, George Coșbuc, Octavian Goga, Dimitrie Gusti, David Prodan prin lucrările lor au reprezentat motivul națiunii române.

·         Lucian Blaga, poet, filozof, discipol al Universității clujene la primirea în Academia Română și-a intitulat discursul de recepție: „Elogiul satului românesc”, evidențiind prețuirea pe care a avut-o intelectualitatea pentru satul românesc și specificând constituirea satului tradițional în jurul bisericii și a cimitirului, adică a lui Dumnezeu, care ne dă putere să mergem mai departe în folosul nostru, al familiei și al neamului și a străbunilor prin filiația cărora am ajuns și noi la lumina zilei și am ajuns să ne purtăm cu cinste numele și prenumele nostru.

·         Octavian Goga închină în volumul său de debut o poezie țăranilor, plugarilor, truditorilor pământului, un imn cum nu mai găsim noi în literatura noastră. Acesta știe să îmbine munca cu sudoarea, bucuria cu ura, iertarea cu binecuvântarea.

Satul este definit ca:

·         Locul de unde au pornit inițiativele și momentele în care românii au încercat să-și obțină drepturile sociale și naționale.

·         Locul unde s-au conservat cel mai bine valorile tradiționale legate de familiile noastre atât de greu încercate.

·         Locul unde natalitatea și divorțurile spre deosebire de mediul urban au avut alte valori.

·         Un creator de civilizație spirituală, aici fiind creat poemul versificat literar, filozofic „Soarele și luna” , care  exprimă experiența de veacuri a oamenilor. El reflectă proverbe și învățături teologice.

·         Un creator de civilizație materială : parcul etnografic „Romulus Vuia”, muzeul tradițional etnografic din Dumbrava Sibiului, muzeul țăranului român din București.

·         Locul unde s-a exersat spiritul demografic caracterizându-se prin autenticitate, creativitate, cultură populară.

     Un creator de civilizație materială : parcul etnografic „Romulus Vuia”, muzeul tradițional etnografic din Dumbrava Sibiului, muzeul țăranului român din București.

         Locul unde s-a exersat spiritul demografic caracterizându-se prin autenticitate, creativitate, cultură populară.

În final părintele paroh protopop dr. DAN HOGNOGI i-a mulțumit domniei sale pentru acest bogat și plin de informații cuvânt de suflet, oferindu-i o icoană specială și urându-i sănătate și putere de muncă. Continue reading „Liliana DEREVICI: Înălțare duhovnicească prin rugăciune, credință și istorie alături de domnul prof. dr. IOAN BOLOVAN, prorector al Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca în Parohia „Adormirea Maicii Domnului”din Cluj-Napoca”

Liliana DEREVICI: Dar cu bucurie în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” prin slujirea în credință, cultură, lumină și odihnă a părintelui IOAN CHIRILĂ

Am avut bucuria ca astăzi 24 noiembrie 2019 să ne mângâie și să ne odihnească sufletele, părintele nostru prof. univ. dr.  IOAN CHIRILĂ, președintele Senatului Universității „Babeș Bolyai”.

După oficierea Sfintei Liturghii în credință, evlavie și lumină duhovnicească alături de slujitorii altarului acestei parohii, părintele IOAN CHIRILĂ a rostit un cuvânt de suflet la a 30-a duminică după Rusalii, a dregătorului bogat și a păzirii poruncilor.

După cum Sfântul Apostol Pavel învăța pe cei din Colose că trebuie să se îmbrace în iubire, în dragoste, să fie buni, îngăduitori unii cu alții, să fie mulțumitori, tot așa părintele IOAN CHIRILĂ ne-a îndemnat să avem INIMĂ BUNĂ. Îmbrăcarea noastră în veșmântul iubirii începe cu INIMA, sentiment pe care ni l-a descoperit Iisus Hristos în momentul în care s-a schimbat la față pe muntele Taborului. E important să fii îmbrăcat în veșmântul dragostei, să fii lumină pentru cei care rătăcesc în întunericul acestui veac. Să-l rugăm pe Dumnezeu să ne dea inimă bună pentru a ajunge la FERICIREA MULŢUMIRII. Să conștientizăm că nimic din ceea ce adună omul pe pământ, nu ia cu el, decât faptele binelui.

Pentru a moșteni viața veșnică trebuie să păzim poruncile dar și să sălășluim în inima noastră cuvântul mântuitor al lui Iisus Hristos. Pentru aceasta e nevoie să facem milostenie și să renunțăm la săvârșirea păcatului. Este nevoie să adunăm în inima noastră cuvântul lui Iisus Hristos pentru a rodi.

Doar Dumnezeu este bun în lumea aceasta și trebuie să ne rugăm Lui pentru a primi și noi înțelepciune, dragoste și bunătate pentru a înmulți binele și adevărul pentru ca veșnicia să pornească încă din această lume.

Apoi părintele IOAN CHIRILĂ a vorbit despre acest post care este un post al bucuriei pentru că Hristos vine să se nască. În Împărăția lui Dumnezeu mergem bogați în fapte bune și trebuie să fim un izvor de bunătate pentru cei săraci, cei goi, cei însetați și cei însingurați. Să avem un cuvânt bun pentru cel ce e dezorientat  în întunericul acestui veac, un cuvânt bun izvorât dintr-o inimă plină de bunătate care e însuși cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l primim în peștera inimii noastre pentru a se naște în inima noastră dragostea și fericirea. Să-i iubim pe cei ce ne blestemă, să nu întoarcem spatele niciodată lui Dumnezeu și să avem inima îmbogățită în Dumnezeu.

În final părintele paroh protopop dr. DAN HOGNOGI a mulțumit invitatului nostru de astăzi, părintelui prof. univ. dr. IOAN CHIRILĂ, președintele Senatului Universității „Babeș Bolyai ”pentru gândurile exprimate cu clarviziune, înțelepciune dar și cu pace a inimii, odihnă a sufletului pentru îmbinarea între cult și cultură, pentru rugăciune, dragoste, apreciere, dorindu-i sănătate, binecuvântări în viața dânsului și creștere duhovnicească și socială.

Și noi mulțumim pentru toate și dăm slavă bunului Dumnezeu!

—————————-

Liliana DEREVICI

Cluj-Napoca

24 noiembrie 2019

Adrian MOCANU: Gura credinței (text jurnal)

văd, este, cred. 17.01.16

credința este pupare în dreapta.

Cred, vreau.

Nicolae Cuzanus: Dumnezeu este o țintă infinită, atrage-mă Doamne.

L-am visat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Era mai înalt decât mine. Și am visat trei dreptunghiuri goale, pline de lumină galbenă. 20.01.16

Nu m-am rugat seara și mi-a părut rău.

Sunt rău când este haos în minte. 23.01.16

Pe Digiwoeld spune: Imensitatea e suportată doar prin iubire.

Pe 25 iarăși nu mă rog seara, fapt pentru care mi se face frică să nu mă părăsească Dumnezeu precum îi părăsea pe evrei.

Stare de existențialitate. 26.01.16

La Trinitas tv spune: Să-L iubim pe Hristosul din noi = iubește-te pe tine însuți; poetul Reiner Maria Rilcle a vorbit despre singurătate și însingurare; Iisus sta la ușă și bâte; proniere = cartea vieții; schimbați-vă mintea.

Mă întreb: cineva se mai lupta pentru Iisus?

Tot pe Trinitas tv înțeleg că Simeon Noul Teolog a văzut lumina Lui Dumnezeu, a murit în 1022 și că îl găsesc în volumul 6 din Filocalia.

Când se face un chip urât se strânge ceva. 26.01.16

Parcă sunt singur și vreau să fiu ca un credincios. 26.01.16

Ordinea: este, pare.

Parcă nu-I sunt credincios, dar nu sunt necredincios.

Continue reading „Adrian MOCANU: Gura credinței (text jurnal)”