Irina Lucia MIHALCA: O fată ţi-a traversat timpul / Unâ featâ ţâ tricu pri chirolul a tău

O fată ţi-a traversat timpul

 

Pe moneda bătută atunci

a fost trecut eronat anul,

o melodie de departe te cheamă,

poezia ei s-a ascuns în tine,

doar visul i-l porţi în suflet…

 

O fată ţi-a traversat timpul –

reamintirea unui alt timp sau doar

o trecere temporară printr-un nou timp.

Acesta-i misterul şi cheia timpului ei!

 

Lumina ei a pâlpâit la ceas de seară,

călătorind împreună,

pe pământ înspre pământ,

nu ai recunoscut-o,

dar focul din mână i l-ai citit –

că te-ai născut din neşansa

de a fi iubit şi a o iubi

dincolo de viaţă şi moarte…

 

Se lasă noaptea. Încerci să-i refaci traseul

chiar dacă nu şi-a atins cerul sufletului,

nici stelele în palmă nu le-a ţinut,

nu se auzeau nici măcar şoapte,

doar foşnetul clipelor şi sângele buzelor.

Dar setea nu ţi-o potolesc!

 

Printre copaci vântul îşi poartă

suspinul frunzelor pe alei,

– blestemul rătăcirii atâtor vieţii,

neavând construită fundaţia de petale.

 

În ochii de culoarea timpului

reţii doar clipa visării.

Ce ai astăzi,

mâine poate fi o mare durere!

 

Din aripi bate şi zboară o porumbiţă albă,

o melodie auzi, priveşti înainte vrăjit –

cercuri mari, în oglinda apei, face valul,

malurile se depărtează încet,

din umbră lunecă luntrea înspre lumină.

 

Fără întoarcere, uşurat de poveri,

sufletul e desprins acum în cerul subţire,

în cerurile de dincolo de cer se vor uni în uitare…

 

Unâ featâ ţâ tricu pri chirolul a tău

 

Pi pindona bâtutâ atunţzea

agârşitu s-a înhrâpsi anlu,

un cânticu di largu ţzâ greaşti,

boaţzea ei s-ascumsi tu tini,

maşi ghislu îl poartâ tu suflitu…

 

Unâ featâ ţzâ tricu pri chirolul a tău –

aduţzeari aminiti a unui altu chiro sau maşi

unâ şcurtâ triţzeari pritu un nău chiro.

Aesta-i ciudia şi cleaia ditu a ei chiro!

 

Videala ei s-apreasi pi lângâ searâ,

Şi deadunu-s priimnarâ

pri locu spri locu

nu-u cunâscuşi

maşi foclul ditu mâna îi lu angaldasişi-

câ ti aflaşi ditu niputearea

ta-s estâ vrut şi-s vrei

ma înclo di banâ şi moarti…

 

S-alasâ noaptea. Caftâ s-u aduţâ tu anâpoi

Cu tuti câ nu-şi agiumsi a suflitlui ţzeru –

ni tu pâlnhi stealili nu li ţzânu.

Niţzâ zboarâ pe anarga nu s-avdzau,

masi trimburarea oarâei şi a budzâlor sândzâ,

Ma seatea nu-hi ţu apândisescu!

 

Pritu ponhi vintlu-şi poartâ

suschiratlu a frântzâlor pri căi – blistemlu agârşirlor di ahâti bănhi

fărâ ta-s aibâ aştirnutu câmpul di vreari.

 

Tu oclii ca buiaua a chirolui

ţzâni maşi oara anghişariei,

ţzi ai azâ, mâni poati sibâ un mari caimo!

 

Ditu aripi bati şi azboairâ unâ albâ pilistearâ,

unu cânticu avdzâ, mutreşţzi ninti ciudusitu –

mări ţzercuri tu ghilia a apâiei adarâ avalulu,

şi mardzaihili s-dipârteadzâ lişoru…

ditu aumbrâ aşchiuşurâ barca spri videalâ.

 

Fârâ turnari şi ascâpatu di caimadzâ,

suflitlu tu subţzârli ţzeru

ni angricosu tora iasti.

Tu ţzerurli di dinclo di ţzeru

v-aş  andâmaseascâ tu agârşeari…

––––––––––-

Irina Lucia MIHALCA

București

14 mai, 2018

Lasă un răspuns