Irina Lucia MIHALCA: La Început – Cuvântul (poeme)

ATÂT DE APROAPE ŞI TOTUŞI DEPARTE

 

 

Privesc uluită spre tine,
În fiecare noapte creştem,
ne înălţăm,
Tot mai mult,
tot mai aproape,
tot mai departe…

Până la Cer,
Dincolo de albastrul cerului, dincolo de albastrul cerului
străbatem visul,
Din taina urzită în noapte
mă întorc în visul meu risipit
Intru în inima ta cu rodiile coapte de lumina soarelui –
simfonii de culori, miresme şi gânduri!

Doar luna, rotunda lună
se iveşte printre norii răsfiraţi de vânt,
Doar luna, rotunda lună
ne luminează visul plutitor,

pe râul ce ne tulbură elegia peste măsură,
Doar luna, rotunda luna ne-ngână şoaptele
prin ramurile bătrânului rodiu înflorit.

Totul e soartă, totu-i suspin, clipă,
Totul e un început nesfârşit,
Totul e căutarea îndelungatului ecou,
Tot mai aproape de tine, de mine, de noi,
Tot ce-a trecut se continuă-n vis,
Atât de aproape şi totuşi departe,
Mă cauţi, te caut
prin adânca privire oglindită în apa din noi…

La capătul timpului
suntem noi –
Departe de zile,
Departe de luni,
Departe de ani,
Pe drumul înspre Lumina Veşnică.

 

 

 

 

So close and still far

         Translated – Cosmina Simona Mihalca

 

I look astonished at you,

Every night we grow,

we rise,

Increasingly,

closer,

further away…

 

Up to Heaven,

Beyond the blue sky, beyond the blue sky

traversing dream.

From mystery woven into the night

I return to my wasted  dream.

Go into your heart with ripe pomegranates from sunlight –

symphony of colors, scents and thoughts!

 

Only the moon, the round moon

emerges through the clouds scattered by the wind,

Only the moon, the round moon

enlightens our dreams, floating on the river,

An elegy disturbs us beyond measure,

Only the moon, the round moon murmurs whispers

through the branches of the old blooming rhodium.

 

It’s fate, it’s all sigh, moment,

It’s an endless beginning,

Everything ‘s long search echoes,

Closer to you, to me, to us,

Everything  past  continues in dream,

So close and yet so far

I’m looking , I ‘m looking for

through reflections on deep water …

 

At the end of the time

it’s us –

Away from days,

Far from months,

Far from years,

On the path to eternal light.

 

La Început – Cuvântul…

 

La Început, Cuvântul a fost
şi Cuvântul s-a Luminat în Om,
în floare, în stele, în lună,
în piatră, fântâni şi în mare.
Omul a luat cuvintele,
le-a amestecat,
le-a compus prin fulgii de nea,
în stropii de ploaie,
în vânt şi miresme de frunze,
în floarea-de-colţ, în Steaua Polară,
în suflet-pereche, în nu-mă-uita,
în gândul din vis,
într-o caligramă.
Cuvintele au început să zboare,
un dans
spre cer şi spre soare.
Din teamă, omul le-a smuls,
le-a îndepărtat,
le-a ascuns în adâncuri,
formând noi cuvinte,
mereu mutilate,
psalmi de dor şi de jale,
cuvântul durere, răni, boală şi moarte,
noroi, întuneric,
cuvinte udate în lacrimi din veşnica teamă.
Treptat cuvintele s-au stins
prin gări, în spitale, pe fronturi, războaie.
Au mai rămas amintiri
şi umbrele lor
în inimi, în cânturi,
în poveşti, balade şi doine,
mici felinare
în zboruri de fluturi,
petale de lotus, priviri de copil,
gânduri-poeme
în muguri de floare, în raze de soare…

 

At First – The word …

 

First, there was the Word
and the Word was enlightened in the man,
in flower, in stars, in moon,
in stone fountains and in sea.
The man took the words,
mixed them,
composed them through snowflakes,
in the rain’s drops, in wind and in scent of leaves, in Edelweiss, in the North Star
in soulmates, in  forget-me-not,
in thoughts from dreams,
in a calligrame.
The words began to fly,
a dance to  sky and to sun.
Beacause of fear, man has snatched them.
He took them away,
Hid them in depths
creating new words,
always mutilated
psalms of longing and dreariness,
the word pain, wounds, illness and death,
mud, darkness,
words watered in tears of eternal fear.
Gradually the words have faded
in rail stations,in hospitals, on fronts, wars.
There are memories left
and their shadows
in the hearts, in chants,
in tales, in ballads,
Small lanterns
in flights of butterflies,
lotus petals, child’s glances
thoughts-poems
flower buds, in rays of sunshine…

 

Dincolo de luntrea visului

 

Căutăm până la risipire

pierduta literă – drum spre lumină –

înflorind printre picăturile durerii.

 

Vor veni şi zorii când

vom deschide Marea Poartă a Norilor,

pentru noi vor cânta îngerii,

pentru noi sfinţii ne vor însoţi

la trecerea râului, fără să-şi ude picioarele!

 

Anotimpuri nedespărţite! Vom asculta

cântecul celor două voci îmbinate

– copilul şi bătrânul –

cuvântul de-nceput şi de sfârşit, iubirea.

 

Tot ce începe mai devreme, sfârşeşte mai devreme

Dincolo de ce se-adună în noi

suntem lumini

–  suflete întoarse la matcă –,

această ninsoare de flori e marea întâlnire.

O lume de poveste în ochi risipită cu mare dăruire!

 

Totul creşte în cer, o stea, un fluture,

o boare-argintată se pierde în lumina undei.

Din clipă în clipă, din zi în zi,

din anotimp în anotimp, fugim de moartea din noi.

Alungă-ţi norii cenuşii de pe albastrul cerului tău!

 

Dincolo de gânduri

vom gasi dorinţa plângând, suspinul ei!

Nicio alee spre tine grabind sfârşitul,

nici locul, nici timpul

ce înfloreşte floarea şi ultimul drum spre noi!

 

Ne regăsim în cerul de dincolo de cer.

Să ascultăm vântul

şi cântecul florilor, dincolo de luntrea visului!

 

După ce un fruct se coace, cade,

ca şi frunzele, ca şi florile, ca şi omul,

inima se rupe mai împăcată.

 

Verde crud şi copt, şi mort  aşa arată indicatoarele –,

indiferent de unde te uiţi, toate duc spre moarte!

Spre-o nouă, altă, viaţă… Celălalt trup ~ o nouă viaţă!

Beyond the dream

                     Translation- Cosmina Simona Mihalca

 

 

We’re looking until exhaustion

Lost letter – road to light –

Blossoming among the drops of pain.

 

They dawn will also come when

We will open the Great Gate of the Clouds,

For us angels will sing,

For the saints will accompany us

At the crossing of the river, without wetting their feet!

 

Seasons inseparable! We’ll listen

The song of the two coupled voices

– the child and the old man –

The word of beginning and  end, love.

 

Everything that begins earlier, ends sooner …

Beyond what gathers in us

We are lights

– souls returned to the beginning-

This snowfall of flowers is the great meeting.

A world of story in the eyes scattered with great dedication!

 

Everything grows in the sky, a star, a butterfly,

A silver breeze is lost in the light of the wave.

From moment to moment, day to day,

From season to season, we run from the death inside.

Cast out the gray clouds off the blue of your sky!

 

Beyond thoughts

We will find the wish weeping, its sigh!

No driveway to you hurrying the end,

Neither the place nor the time

What blossoms the flower and the last road to us!

 

We find ourselves in the sky beyond the sky.

Let’s listen to the wind

And the song of the flowers, beyond the dream!

 

After a fruit ripens, it falls,

Like leaves, like flowers, like man,

The heart breaks more at peace.

 

Raw and ripe green, and dead – the pointers look like –

No matter from where you look, they all lead to death!

To a new, other life … The other body – a new life!

————————————

Irina Lucia MIHALCA

București

4 noiembrie, 2018

 

Traducere – Cosmina Simona Mihalca

 

Lasă un răspuns