Adriana MEȘTER: Jurnal din oglindă/A diary in a looking glass (poeme/poems)

ALCHIMIA IUBIRII

 

Hai…

mi-a spus îngerul,

suflându-mi ușor peste aripa,

aș vrea să te

duc

acum să punem niște puncte

am găsit câteva i-uri incomplete

și ele vin de la

iubire

infinit iremediabil

intens imaginat… și alte câteva alte mii de cuvinte.

(Am înțeles jocul, e exact ce îmi doresc)

să pun infinite i-uri

pe toată alchimia iubirii…

dar până atunci, mai am de făcut

puțină…

fizică.

 

ALCHEMY O LOVE

 

Come along,

the angel urged me,

gently blowing over my wing,

I’d like to

take you

to dot some „i”s

as I found some that were incomplete

and they come from

infatuation

infinity irremediable

intense imaginary… and several other thousands words.

(I understood the game, it is exactly what I need)

dotting „i”s

for an entire alchemy of infatuation

but until then, I still have to work

a bit…

on  my Physics.

 

 

A2

 

Când am luat acel tren (așteptam de câteva anotimpuri într-o gară pustie)

nu știam că,

după câțiva pasageri anonimi

din câteva stații răzlețe,

vei veni

să privești

cu mine fluturii captivi în neoane colorate…

Am uitat tot, chiar tot,

chiar și o elementară lecție de

gramatică

nu mai știam unde să pun cratima într-un noiembrie târziu

(de-acum te voi învăța că noiembrie se scrie noi-embrie)

și ți-am cedat locul de la geam

lăsându-te să vezi lumea prin ochii mei…

călătorim clandestin, abandonați,

scoși dintr-un timp în care trebuie să ne obișnuim

cu

o

echilibristică cumplită…

călătorim clandestin și,

chiar dacă cineva ne va surprinde,

vom coborî

împreună.

 

A2

 

When I got on that train (after waiting several seasons on an empty quay)

I didn’t know that,

after several random stops,

you’ll come

to watch with me

butterflies stuck in colourful neon signs…

I have forgotten everything, literally everything,

even my basic grammar

training

I didn’t know how to put a hyphen between a late November anymore

(I’ll teach you from now on to hyphenate now-ember)

andI let you stay in my window-seat

allowing you to see the world through my eyes…

clandestine travellers, abandoned,

out of a time where we are forced to run on

a

very

thin, atrocious rope…

clandestine travellers, and,

should  somebody spot us,

eager to get down

together.

 

 

LECȚIA DE EXTROSPECȚIE

 

Când a sunat de intrare în lumea noastră

nu știam răspunsul la nicio întrebare

vedeam doar cum luna se împământenește în idei, interogații și demonstrații

despre cum se deconstruiește o utopie

despre cum fiecare lacrimă reconstruiește o frondă a emoției…

profesorul scria cu sufletul pe tabla colorată

oglindind decadent aparențele simple

– nu știm nimic…. îmi șopteau percepțiile întoarse pe dos

ca o mănușă cu sute de degete încurcate de căutare…

– vei avea cel mult un 1 la purtare…și asta cu indulgența forțată

a celui care scrie demonstrații pe tabla colorată

uitându-și sufletul rătăcit în nevoia de timp și alte nimicuri

 

…dar, până vei învăța să scrii din nou cu sufletul

(și dacă nevoia de timp nu se spulberă în pauză)

am șters tabla…ca să o putem lua de la capăt…

 

A LESSON ON EXTROSPECTION

 

When the bell went for class in our world

I  knew the answer to no question

I saw the moon coming down to earthwith ideas, interrogations and demonstrations

on how to deconstruct a utopia

on how each tear reconstructs a revolt of emotion….

the teacher was writing on the  coloured blackboard with his soul

mirroring decadently the simple appearances.

– we know nothing… whispered the perceptions turned inside-out

as a glove with hundreds of fingers mingled in a search…

– you’ll get a One in Behaviour at best… and this with the forced indulgence

of the one writing demonstrations on the coloured blackboard

forgetting his lost soul in his need for time and other odds and ends

 

…but, until you’ll learn to write again with your soul

(and if the need for time doesn’t vanish during the break)

I cleaned the blackboard…to be able to start it all over again.

 

 

REINVENTARE

 

„Regret

că nu țin un jurnal

(mi-a spus Prometeu jucându-se cu fluturii)

fluturii, florile, fericirea

sunt atât de fragile

aș vrea să le cuprind în mine

veșnic…

fără uitare

fără minciuni

fără remușcări

utopic”

Și atunci

da, atunci, am reinventat mitul

parcă sacrificiul nu era destul (ce folos dacă totul se regenerează)

și am forțat pasărea

să coboare în cercuri, deasupra inimii

pentru a visa acolo

despre minuni, enigme și alte rătăciri

până când, într-un final, a ajuns, utopic,

acasă.

 

REINVENTING

 

‘I regret

not keeping a diary

(Prometheus told me playing with the fireflies)

fireflies, flowers, felicity

are things of such fragility

I’d like to keep them inside me

forever…

without oblivion

without lies

without remorse

ideally.‘

And then,

yes, precisely then, I re-invented the myth

as if sacrifice weren’t enough (what’s the use if everything regenerates)

and I forced the bird

to descend in circles, above the heart

to dream there

about miracles, enigmas and other wanderings

until the moment when, finally, he ideally

reached home.

 

 

NORDUL

 

În fiecare zi

te simt căutând nordul

indiferent de răsărituri și apusuri

ce se înșiră aproape ritmic

într-un rollercoaster de senzații infinite…

m-aș opri

o secundă, un anotimp

atât cât să pun în text monotypecorsivași14

dar e atât de perfect și de fragil totul

încât voi continua să scriu în același timesnew roman

pe care

l-am descoperit, împreună,

acum,

odată cu

nordul.

 

THE NORTH

 

Every day

I feel you searching for the North

irrespective of dusks and dawns

creating an almost rhythmical chain

on a merry-go-round of infinite sensations…

I’d stop

for a second, for a season.

just to use monotypecorsiva and 14 for my text

but everything is so fragile and so perfect

that I’ll go on using the same old times new roman

which

we discovered, together,

now,

together with

the North.

 

 

A FI SAU A NU FI

 

Într-o zi (bună sau rea, albă sau neagră)

– așa cum e tentația oamenilor de a face doar confesiuni paralele –

am să îmi iau scena în primire și la schimb

voi da o felie de suflet tăiată cu precizia unui bisturiu

(doar așa putem observa toate trăirile, replicile, axiomele îngândurate)

deci….

mă va lua scena în primire și de acolo

de sus,

d

e

 

f

o

a

r

t

e

sus

voi putea să monologhez despre o nouă (dez)ordine amoroasă,

despre  teatru și parfumuri, despre nimicuri și zgomote, despre regretul de a nu fi fost când eram

despre fobii și clișee, artificii mocnite, ceasuri inventate

dar

până atunci

a venit Regizorul, m-a luat de mână și m-a trimis, cu un zâmbet condescendent

să mai învăț…câteva replici.

 

TO BE OR NOT TO BE

 

One day (good or bad, white or black)

– the way the temptation of people to make only parallel confessions is-

I’ll take the stage into my stride and in exchange

I’ll give a slice of soul surgically severed

(the only way to grasp al the feelings, the lines, the thinking axioms)

so…

I’ll make the stage my own, and from up

above,

w

a

y

u

p

above

I’ll be able to discourse on a new love (dis)order,

on theatre and scents, on sweet nothings and furious sounds, on the regret

of not having been when I was

of phobias and clichés, smoldering fireworks and invented hour

but

until then

the director came, took me by the hand and sent me, with a lofty smile,

to learn … some more lines.

—————————————

MEȘTER Adriana, (n. 17 iunie 1976). Poet. Profesor de limba și literatura română (Colegiul Național „Gh. Șincai”, Baia Mare). Studii: Licență: Universitatea Babeș – Bolyai, Facultatea de Litere, specializarea română – etnologie. Masterat: Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere (Drepturile omului, democrație, pace și toleranță). Doctorat: Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca – doctor în filologie.

Publicații:

  • Structura ceremonialului de nuntă pe Valea Izei, în volumul Antropologie şi studii culturale, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-605-543-318-2
  • Componentele scenariului ritualic în obiceiurile vieţii de familie, în volumul Teme actuale în cercetarea etnologică şi antropologică. Studii şi comunicări ştiinţifice, Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2011, ISBN 978-606-526-086-3;
  • Geometria sunetului şi a tăcerii în poezia lui Ion Pop, în Mişcarea literară, anul X, nr. 1 (37), 2011, Bistriţa, ISSN 1583-1957
  • Daniel Turcea – Vocaţia absolutului, în Mişcarea literară, anul VIII, nr. 2 (30), 2009, Bistriţa, ISSN 1583-1957
  • Aspecte ale ceremonialurilor de trecere: elemente de poetică folclorică în strigătura de nuntă din Săliştea de Sus, Maramureş, lucrare susţinută la Conferinţa Internaţională „Spaţii culturale şi fond arhaic”, şi publicată în volumul „Spaţii culturale şi fond arhaic”, editura Universităţii de Nord Ethnologica, Baia Mare, 2008, ISBN 978-973-1729-81-7; ISBN 978-973-88841-1-3;

Premii pentru poezie acordate de revista „Cronica”, Iași și „Familia”, Oradea. Poeziile de mai sus sunt din volumul „Jurnalul din Oglindă/ A diary in a looking glass”, în curs de apariție la editura „Limes” din Cluj-Napoca. (George ROCA. Rexlibris Media Group, 30 martie 2018)

Lasă un răspuns