Nicolae BĂLȚESCU: Buchet liric

Luciferice flori

 

O, genii pustii, isteţ şi abil dichisiţi în materii,

Cărturari trăitori în imperiu cu strâmbe oglinzi!

Dezvelind fantezii în pompoase poeme-reverii,

Cinici, voi subestimaţi Creatorul. Urgisiţi apatrizi,

Pentru clipe de slavă deşartă nătâng vă străduiţi!

 

Dumnezeu e Perfect! Voi, brevilini în trupuri de lut,

Neam rătăcit, aţi creat Universul Ororii, arhinumeric

Lănţuiţi de spaţiu şi timp. Unelte de arhanghel căzut,

Renegând Măreţia, Atotputerea, Slava, himeric

Cutezaţi să susţineţi că au fost războaie şi-n Ceruri.

 

Războaie între îngeri şi Marele Tot? În Ceruri măcel?

Plăsmuire bolnavă, cuget intoxicat, ispitit luciferic,

Arogant şi trufaş; flori semănate de apostatul rebel,

Ce cresc în belşug pe tărâmul seminţiei umane, nemernic;

Substanţă a lumii în cădere, sedusă demonic şi fără iubire.

 

Depărtări enorme ne despart de Sfântul Dumnezeu…

Acolo, în Plan Divin, e cu neputinţă să apară gândul rău

La heruvimi, arhangheli, serafimi, şi nici pizma, ura.

În preajma Lui vibrează doar Voinţa Nedeformată, Pură,

Care pentru oameni, teluric, e de necuprins, de nepătruns.

 

Esenţa Răului a izvorât de mult, în negura vremii,

Încă atunci când Lumea, proaspăt plăsmuită, avea nevoie

De sprijin, de răbdare, de iubire slujitoare, aşa încât

Să se avânte spre Lumină prin maturizare, în voie

Vibrând, înnobilând cărări înspre Acasă, în Legi Sfinte.

 

Ziditorul încredinţase Misiunea Sfântă în botez –

Viitorul – strălucitorului arhanghel Lucifer, să pună

În temelia Lumii, spre dezvoltare, drept scut şi crez,

Iubirea altruistă, statornicia s-o întărească – să nu apună.

În ceas nefast… trufaşul se născu, sfidând Porunca Sacră…

 

Or, frumuseţea primilor copii, zidită grijuliu de Dumnezeu

După al său Chip şi-Asemănare, trezi protestul din Nimic,

Neîngăduirea, Răul în Narcis, nevrednicia întru o veşnicie.

Strivind grumazul pietăţii, Lucifer lăsă Iubirea şi în Hău

Alunecă, la polul opus Luminii, eternul perfid inamic,

Maestru al ispitei, prinţ viclean şi sumbru al pustietăţii.

 

Devenind Satan, prin undele ispitei otrăvi lumina în

Smerenii. Sfidare şi fală a plantat în oameni, trezind

Puterea slăbiciunii în femeie, fermecate capcane viclene,

În bărbat cădere în mrejele râvnei de ea, sălbatec avânt

Şi dorinţe nebune într-o salbatică goană după averi.

 

Satan sporea aroganţa din oameni, grăbit, nemăsurat.

Zilnic înfăşându-i în veşmintele trufiei, a semănat febril

Seminţele de măr şi, îndemnându-i să dea uitării Porunca

Sfântă a Lui Dumnezeu, a revărsat eresuri. Pe pământ fertil

Au răsărit din belşug flori luciferice: viclenia, lăcomia,

Ura, asuprirea… care, înmulţindu-se, s-au tot împrăştiat.

 

26.11.10.

Chişinău

 

Ispita

 

Ispita, sămânţă implantată în oameni încă în Paradis,

Născută din voinţa unui înger căzut, forţă mare, mereu

Atrăgătoare, dulceag mângâietoare, îmbietoare de proscris,

Putere impulsivă pe unde nevăzute, îndemn spre rău.

 

Irezistibilă, tentantă, pătrunzătoare, tăria Evei a străpuns

Statornicia lui Adam, sădind mai-marele blestem al lumii,

Cel dintâi zidit în fundamentul omenirii şi care a ajuns

Cu hărnicie să prăsească floarea veche, floarea mumiei,

Primluciferică, ce bântuie neîntrerupt, cu infamie

Civilizaţii fără Dumnezeu, lăsate peste prag de veşnicie.

 

Prin raze dulci, seducătoare, trezi ispita în femeie:

Prinsori ţesute în mrejele de farmec, voite în puterea

Slăbiciunii; plăsmuite căderi, râvnite, dorite să încheie

Ciclul pe pământ, prin alergări după comori, prin poftele

Bărbatului, crescânde, de-a o avea pe ea, şi… bogăţii.

 

Plini de îngâmfare, purtaţi pe valurile Beznei, nu lăsară

Copiii ce dinăuntru îi priveau să tindă spre Lumină!

Legându-se de timp, de spaţiu, ei Universul Patimii creară,

Regate de asupriri, minciuni şi ură. Posedaţi de Lucifer,

Robi ai ispitei, pierzând dumnezeirea, ei merg în Nicăieri.

 

30.11.10.

Chişinău

 

Aroganţa

 

Aroganţa – dezgustător comportament, extrem de sfidător,

Superlativ teribil al mândriei şi trufiei luciferice. Adânc

Pătrunsă-n matriţa umană, a declanşat în lanţ devastatoare

Urgii în Univers şi pe Pământ. Sentiment barbar, nătâng,

Esenţă de înger căzut, ce fierbe sălbatec, zelos împătimită

În pământean, din vina sa, proscris.

 

 

Omul singur şi-a provocat, cu obstinaţie, această izgonire.

Nevrednic să primească, smerit şi simplu, Graţia Divină,

Dintr-o zăludă, ţăcănită înfumurare şi o pornire deplasată,

În prostia lui nemărginită, el năzuia să ajungă Creator, voia

Năvalnic să supună voinţei sale pământeşti… pe Dumnezeu!

Să-L facă manechin-marionetă!

 

 

Şi – culmea! – el visa să se cocoaţe, făcându-l pe grozavul,

Deasupra Operei Superbe, să-I dirijeze Mecanismul, care-i era

Lui însuşi total necunoscut! Câtă bravadă şi obrăznicie!

O, brevilin de lut! O, creatură, saltimbanc, bufon! Lipsit de orice

Gratitudine, nechibzuit, plin de grandomanie aiurită, ai cutezat

Să-nfrunţi pe Creatorul tău, pe Cel ce te-a făcut?

 

 

Nimic n-a ajutat să-ţi disperseze aroganţa sădită în adâncu-ţi

De îngerul stigmatizat, cărui te-ai dăruit unealtă pentru rele.

Din Început n-ai vrut s-asculţi de nimeni, căci tu le ştii pe toate

Şi le cunoşti mai bine. Din scrântită îngâmfare, nu te-ai plecat

Cuvântului Adus, Profeții, Cei Chemați, Trimiși din Lumină…

Ân dezgust, durere, suferință – au părăsit Pământul. Nu au putut

Nicicum să înțeleagă a  aroganței tale nebunie! O, pământean

Nesocotit și depravat!

 

 

De-a lungul de existentei tale, Bunul Dumnezeu, în Marea

Lui Iubire, mărinimos ţi-a acordat atâtea şanse de a te schimba,

Dar numai aroganţa ta – bolândă şi prea atoateştiutoare –

Nu te-a lăsat să le accepţi şi… le-ai ratat. Priveşte, în urma ta

Amurgul se aşterne: războaie, suferinţe, neîndurare, ură!

Secată seacă de iubire eşti, potrivnică făptură!

 

 

 

 

O, pământean semeţ, eşti unica fiinţă creată în Univers

Ce împiedică Eternul Mers şi evoluţia! Oare nu vezi?

În Cotitură Cosmică ai şi descins! Marele Ciclu se încheie,

E pe sfârşite în Necupins! Altă – cu Celestă rouă – marcantă

Cotitură cu sine aduce cerinţa absolută, trebuincioasă pentru

A-L recunoaşte smerit pe Dumnezeu! În aroganţa ta, trăsnită,

Nu vei renaşte spre o viaţă nouă!

 

16.06.11.

Chişinău

 

Trufia

 

Ispitind statornicia, cercând

Tăria prin unduiri nefaste,

Otrăvind smerenia,

Măgulind „grandoarea”

Seminţiilor umane, Lucifer

Le-a cultivat pentru o veşnicie

Trufia, primordială floare,

Floare infernală, lăsându-le

Fără Dumnezeu…

 

Trufia, floare blestemată, a cultivat-o vrăjmaşul apostat

Din Începuturi. În ţarina fertilă a-ntregii seminţii umane

Bobul fecund al primei Lumi a încolţit de cum fu semănat.

Evuri în şir de atunci tot înfloresc, rodesc preasaturate

Fructele satane.

 

Bărbatul, ameţit de vrăjile femeii, s-a pomenit atras

De-a ei putere, ce-o taină nedeschisă a rămas! În goană

După bogătii, trufia plantată înlăuntru se tot umfla, cras

Învelind (femeia) cu valori din lut, strălucitoare. Lansă

În semeni asupriri, prigoană.

 

Agonisind comori, trufia clocotea în ei, născând acerb

Zădărnicia, setea nebună de putere şi materii. Pe pământ

Urgia coborî: viclenia, ura, lăcomia! Uitară toţi de Verb,

Cel îmbrăcat de Domn în Adevăr, Dreptate şi Iubire.

Nu-şi aminteau de datul legământ.

 

Trufaşul e plin de răutate, izvor de certuri e şi de dispreţ,

Şi de războaie. Din vremuri de demult, stând în sălaşul

Lui Mamona şi în târla gloriei deşarte, cu nedreptăţi

Tot împânzeşte Terra: de atâtea lacrimi, sânge, suferinţi,

O fac să-şi piardă supărată glasul.

 

Trufia este primul – cel mai urât, mai grav – păcat al lumii,

Un semn fără iubire, lipsit de Dumnezeu, cu schisme

Între oameni, care Grădina nu i-au preţuit. Ei datul nume

Şi l-au pângărit! Preaplini de răutăţi, au provocat

Dezastre, confuzii, cataclisme.

 

Trufia-i lepădare de Dumnezeu, e luciferică capcană –

De bunăvoie acceptată, – ce duce o lume rătăcită în abis.

Iar lumea, indolentă, neînţeleasă în nebunia ei avană,

Nici în cădere nu se-ntreabă care-o fi sensul sau menirea:

Urmează calea rebelului proscris!

 

 

Trufia, floare blestemată, a cultivat-o vrăjmaşul apostat

Din Începuturi. În ţarina fertilă a-ntregii seminţii umane

Bobul fecund al primei Lumi a încolţit de cum fu semănat.

Evuri în şir de atunci tot înfloresc, rodesc preasaturate

Fructele satane…

 

06.12.10.

Chişinău.

 

Discordia

 

Discordia, buchet al demoniei, suită luciferică diseminată

De mărul cel de aur al lui Eris, pe o vecie. Unduiri nefaste

În al urgiei spectru pe Pământ: neînţelegeri, ceartă,

Dezbinare între oameni şi-ntre comunităţi de neamuri,

Disensiune, dezacord, vrajbă ascunsă şi deschisă, violentă,

Răutate.

 

Cearta, mânia, intoleranţa iradiază tacit o devastatoare

Forţă destructivă; duşmănia izvorâtă din pizmă aşteaptă

Cu nerăbdare un ceas nenorocit, pentru un fatal prilej

De răzbunare. Discordia, intoleranţa, vrajba sunt atribute

Ale omeniei dispărute, rătăcite, căci adevărul crud provoacă

Înlăuntru disconfort, vărsând năvalnic furia, urât, nătâng,

Dezgustător şi trivial, demonică plăcere a unui suflet

Slab şi beteag, bun de nimic….

 

O, Homo Sapiens, răzbunarea nu ţi-a adus vreo bucurie

În ale tale clipe terestre, efemere! Iertarea însă, da,

Te poate ferici pentru o Veşnicie!

 

23.05.12.

Chişinău

 

Ura

 

Ura, blestemată floare, Vrăjmaşul a născut-o din mândrie.

A zămislit-o când i-a fost lezat amorul propriu, atunci,

La Începuturi, când a crezut că poate fi, printr-o drăcie,

Mai sus de Dumnezeu. Însă câzu, se prăbuşi în Hău,

Totul pierdu, chiar şi Iubirea! În obscuritate, fără iubire,

Spre răzbunare, plăsmui ura – năpastă, boală neagră, urgie

Atotdistrugătoare, pătrunsă adânc în matricea umană,

Cu diabolic rost.

 

Cum se mânâncă ura? Răul, încruntat, se înghite în sec,

Cu noduri de amărăciune. Dacă începi a face rău,

Nu te mai saturi: nicicum şi niciodată nu-i destul! Te trec

Fiorii, tremuri de mânie! Pătruns, ciudosul, propriul călău

Te devorează dinlăuntru, peste măsură fierea soborâtă

Fierbe, se revarsă. Turbat de duşmănie, te răzbuni

Pe toţi la rând, eşti virulent, căci nu mai poţi iubi…

Şi crud, acerb, iubirea altora te întărâtă.

 

Oameni, nu-ngăduiţi să vă cuprindă ura şi-n patima

Mâniei să vă arunce! A întâlnit vreodată cineva

Răzbunător sau răzbunat ferice? Răzbunarea?! Anatema

Cu ea! Ea nu e dulce, e amară ca pelinul şi pace-n suflet

Nu aduce. Răul hrăneşte Răul! Cine eşti când răul l-ai întors?

Un ticălos nemernic în cer şi pe pământ! Ura-i produsul vieţii

Neîmplinite! Ura nu poate stinge ura! Ura te omoară,

Te bagă în mormânt!

 

Câtă nenorocire din vina ei, câtă neînduplecare! Civilizaţii

Sumedenii au dispărut de-a lungul vremilor în beznă. Ura

Alungă din inimă lumina, aduce îngrijorare, te lasă fără

Dumnezeu, buimatic pătrunde peste tot: în aşternut,

În „sfintele altare”, aţâţă vrajbă între popoare; din fanatism

Sălbatic, ucide totul: lăstarele iubirii, speranţa mântuirii.

Ura poartă o grea încărcătură negativă, se ia din nihilism

Şi împinge lumea în ghearele pieirii…

 

07.12.10.

Chişinău

 

Neiertarea

 

Când te gândeşti la neiertare, ţi-apare

În imaginaţie pedeapsa, osândirea, chinul…

Avem noi, oare, dreptul să condamnăm,

Să otrăvim viaţa, venin să adunăm în suflet,

Să clocotească fără încetare, cu furie

Crescândă şi cu ură?… Şi pentru ce?

Pentru un moment năuc de răzbunare?

 

Din Facere omului nu i-a fost dat

Să fie rău şi pregătit să poarte oribila

Povară a neiertării. Sfântul Părinte

Zidi în el iubire, bucurie, bunăvoinţă:

Să-şi ducă traiul zâmbitor, fără de griji,

Cât mai armonios! Nu i-a ursit durere,

Tristeţe, suferinţă, stări care fac să curgă

Râuri de lacrimi, de sânge, tânguire…

Sunt roadele voinţei proprii trecute prin

Mreaja lucifericei ispitei şi reproduse

Dintr-un dezgust febril al nebuniei..

 

Neiertarea-i floare luciferică, prin ispită

În om plantată, escortă odioasă, ciudată sete

De răzbunare, fidelă însoţitoare a pizmei,

Geloziei, duşmăniei. Furia teribil întărâtă.

Pământenii nu iartă semenilor curajul,

Fericirea, bunătatea şi succesul, nu iartă darul

De a iubi. Ei pot să ierte crima, dar strălucirea

Splendidă a ochilor, bucuria sinceră, nobleţea,

Modestia – nu! Aceste frumuseţi, ce sunt

Virtuţile Iubirii, ei le-au pierdut de mult,

Şi-această pierdere imensă îngrozitor incită…

 

10.03.11.

Chişinău

 

Patima

 

Patima-i dezlănţuirea crudă a florilor de apostat, căderi

De bunăvoie în nebunia miilor de rele, sentiment violent,

Puternic, ce dreapta judecată o întunecă-n demonice plăceri

Şi-aprinde în vâlvătăi făclia desfrânării, ce permanent

Mocneşte în oameni, făcându-i robi ai slăbiciunii, rătăcitori

Şi mergători spre Nicăieri.

 

Răufăcătorii pătimaşi nu au oprelişti, calcă în picioare

Valorile, virtuţile din Facere clădite. Lăsându-se ademeniţi

În mrejele ispitei lui Satan, uitând total de Dumnezeu,

Dezgustător de josnici, plini de metehne, nesimţiţi,

Capabili sunt de fapte monstruoase, care produc oroare!

Sunt oameni aiuriţi.

 

Patima beţiei e lăcomia, ahtierea de băutură, necumpătare,

Abuz, grea vătămare pentru trup, mintea întunecă în om şi

Îndobitoceşte, îl umple de mânie şi ocară, necugetare oarbă.

Băutorul dreptatea strâmtorează, neom devine, mereu se află

În cădere, lipsit de judecată dreaptă.

 

Patima iubirii de arginţi e viaţa hâdă a unui suflet pustiit.

Neînfrânându-şi poftele nebune, el nemilos cultivă

Nărăvie, ură, nesaţ, furie, pizmă, ceartă, îl chinuie nesomnul

Şi înmiit doreşte averea să-i sporească. De o câinie excesivă,

Rău se încruntă la săraci sau când de Dumnezeu îi aminteşti.

Râvneşte doar la bogăţiile lumeşti.

 

Patimă puterii orbeşte sufletul şi mintea. E o demenţă,

O avidă sete – zadarnică, nepotolită – de a fi stăpân pe

Necuprins; e dezgust, impertinenţă, lipsă de compătimire,

De regret; e violenţă şi lege pământească, politică de forţă,

Impune propria voinţă prin dictat. A ei cruzime întreg

Pământul înspăimântă, căci patima puterii – se ştie –

E de nevindecat.

 

13.12.10.

Chişinău

 

Viclenia

 

Viclenia exprimă lăuntrica natură a ispitei,

Esenţa cea dintâi a răului ce poartă un stigmat

Pecetluit pe matriţa umană. Arome dulci, ipocrite,

Seducătoare au sufocat neprihănirea …şi tăria,

Tot mai slăbită, de bunăvoie a cedat.

 

Spectrul vicleniei e foarte pestriţ. Cuprinde tendinţe

Numeroase propice urgiei pătrunse într-un suflet învins,

Ca perfid în mrejele tentaţiei demonice să cadă înadins.

Sunt flori de mucegai seducătoare, cu miros de ipocrizie,

Înşelăciune, subterfugiu, necredinţă…

 

Unde este viclenie, nu este Dumnezeu, nu e sinceritate!

Privirea cu vorbe mângâie, din spate pumnalul împlântă,

Omul, bine sănătos, nebuneşte în cloaca-i de ape stricate.

Vicleni diplomaţi, prin tertipuri şi trucuri, destinele lumii

Croiesc, le strivesc. Vrăjmăşii, suferinţe în ecou. Libertate

Visată, dorită, înfrântă.

 

16.12.10.

Chişinău

 

Invidia

 

Invidia-i haìnă, e caznă prea chinuitoare, energie

Provocată de cel care a pierdut iubirea, extremă

Josnicie, spini adânc înfipţi în măruntaie, patimă

Nebună, pe undele ispitei viclenite, din hău, adusă

Pe pământ… E floare pripăşită-n mătrăgună.

 

Invidia turbat se aruncă asupra celora ce se avântă

În Sus, pe aripa Iubirii. În nesimţire crudă, adună

Fierea în belşug… Dezlănţuind amărăciune, împroaşcă

Verbul cu venin stors din obsesie meschină, aprinde

Fùria, tremur dement, rug oropsit ce arde înăuntru.

Nu poate îngădui să strălucească la cineva vreo

Bucurie în grădină.

 

Invidia, deprindere beteagă, viciu dezgustător, îşi dă silinţa

Cu tot dinadinsul să scotocească motiv de suferinţă,

Doar viermele zădărnicirii roade îndesat, mereu, insistent.

Invidia-i stăpânire nefastă: acuză, îndreaptă ogive, blesteme

Şi ură… Nu recunoaşte unitatea fiinţei umane! Virulent se afundă

În mocirla vâscoasă a pizmei profane.

 

 

 

18.12.10.

Chişinău

 

Deşertăciunea

 

Din trufie – floare vrăjmaşească,

Arogantă – prin metamorfoză,

Răsări şi înflori deşertăciunea,

Umplând aprig golul, locul

Unde cândva sălăşluia candoarea

Frumuseţii şi a iubirii, nemuritor

Standard, lăsat de Ziditor înlăuntrul

Fiecărui om… Apoteoză, slavă,

Averi, putere şi-au dorit, o grabă

Împătimită după fericiri lumeşti….

Trecând prin existenţe distrugător!

 

 

 

Din Începuturi, din cele mai dintâi, – e martor Dumnezeu –,

S-au perindat pe acest Pământ, cu multă repejune, puzderii

De popoare, neamuri… care-n al vieţii apogeu, la plecare,

Un sentiment ciudat aveau: că zilele şi le-au trăit în van, fără

De sens, şi tot ce a fost, a fost fără de rost. În suflet le-a rămas

Un gol, deşertăciune…

 

De atunci încă pornite, lăsând în urmă griji, nevoi, amarăciune,

Ele au rămas străine, bezmetic rătăcind prin lumi. Inconştiente

De însuşi scopul Vieţii, de-al lor Părinte s-au dezis… Lacune

Şi-au creat, umplându-şi vidul, de bunăvoie s-au lănţuit, demente,

De spaţiu şi de timp, perfid au renegat Izvorul, cu atâta urâciune…

Încât întreaga specie umană au compromis.

 

Deşertăciune! Mari urgisiri, blesteme cuprinde acest cuvânt:

Nihilism strivit de nebunia paşilor pierduţi în alergări stupide,

Nădăjduire după glorii, după putere pământească, ambiţie avană,

Goană după averi, egoism, degradare, violenţă, zărghită prigoană,

Dezinteres pandemic, priviri disperate, dezlănţuiri hâde, scrântite,

Nimicnicie, neomenie, spirite înfrânte…

 

Azi, „avansaţii” intelectul pământesc ridică-n slăvi. Mai-marii

Lumii trâmbiţează reuşite în progresul tehnic; seducător

Şi tehnocrat sfidează specia umană. Apocaliptic, vicios, ilogic

E prezentul! Deocheat, aruncă o lume într-un calvar triumfător:

O panoramă a deşertăciunii, ridicolă, avidă, abuzivă, ghiftuită –

Scârbos, urât – cu un nonsens strident…

 

Atacul nonvalorilor, ajuns în apogeu, de neoprit e! Realitate

Tristă, marcată de ipocrizii, de violenţă, de ură, fanatisme,

Conflicte, dispreţ, neîmpăcări între neamuri, crize identitare;

Frumuseţea, nobleţea, onoarea – trimise în exil; ipostaze aberante,

Bizare; principii umane, morale – lăsate-n amurg; ţări îmbibate

Cu miasme. Deşertăciune, zădărnicie, absurditate…

Ei nu şi-au înţeles menirea! Deşertăciunea, nonsensul au însoţit

Toţi călătorii trecători prin spaţiul teluric parcurs de-a lungul

Şirului de existenţe, în toate câte au fost – triburi, ginţi, cete

De popoare! Toate, rând pe rând, şi-au rătăcit cărările. Şi astăzi încă

Rătăcesc, cu dorul neînţeles. N-au perceput Perpetuum mobile,

Plasat de Ziditor în oameni, să se avânte!

 

Totul prin mişcare s-a născut şi s-a format! Mişcarea, Lege

Primordială, prin dinamism continuu, neîntrerupt, menţine

Însufleţirea, ritmul dăinuirii formelor din Univers. Betege

Hotărâri alege omul! În zăludă judecată, iresponsabil sacrilegiu,

L-a ignorat pe Dumnezeu. Căzut pradă ispitei, el a schimbat

Din Facere destinul omenirii…

 

Nu a dorit la unison cu Cerul să vibreze, să intre-n ritmul Marii

Mişcări din Necuprins. A cauzat stagnare şi regres, declin, prin

Patimi dezaxate, nesăţioase pofte de avuţii, antinomii, aporii,

Plăsmuite, neînţelese, contrarii provocate, tragedii, suspin,

Visări, preamăriri ale unor iubiri în clipe lumeşti, înşelăciune…

Scenariul nerod în suflet lasă amar, deşertăciune…

 

06.01.11.

Chişinău

 

Slava deşartă

 

Slava deşartă e schimbarea firii,

Odraslă a necredinţei,

Înaintemergătoare a mândriei,

Defăimare a semenilor,

Ecou neobrăzat al propriilor

Succese, laudă necuviinţei,

De Dumnezeu lăsare,

Căderi în verb cu furii aprigi

Şi scântei.

 

De reuşeşţi ceva în viaţă, ispita îţi va explora numaidecât

Tăria şi statornicia: viclean, seducător, subtil, îţi va atinge

Propriul amor, trezind avan din somn viermii trufiei,

Furia grandorii, îngâmfării şi… dacă sufletul îţi este zăvorât,

Succesul negreşit te va învinge!

 

Privind de sus, nu vezi cum drumul spre Lumină se îngustă.

Semeţ, înalţi un tron pălăvrăgelii, devii atoateştiutor şi priceput

În toate! Defăimezi, dictezi, osândeşti! Augusta ta persoană

Alte păreri nu tolerează! Chipul iubirii năprasnic se zbate

Să afle scăpare din trupul de lut.

 

Succesul este darul Celui de Sus, energia Iubirii, oceanul

Ce freamătă în valuri, râul de munte în mişcare. Şi de-ar lucra

Precum cum i-a fost menirea – întru frăţească dăruire – elanul

Fiecăruia s-ar transforma atunci în flori de primăvară…

O lume ar dăinui în armonie, împăcată…

 

Opreşte-te! Acceptă în smerenie succesul semenilor tăi,

Şi pe al tău primeşte-l liniştit, cu inocenţa unei orhidei,

Cu gingăşia negrăită a unui trandafir. Nimănui ranchiună

Să nu porţi, doar te priveşte copilul din tine! Pe alei înflorite,

Lasă-l să crească în lumină!

 

09.01.11.

Chişinău

 

Astăzi ceasul Veşniciei bate…

 

Astăzi ceasul Veşniciei bate şi întreabă al oamenilor mers

De mâine! Eternii peregrini rătăcitori, în telurice veşminte

Înfăşaţi, perindă timpi şi spaţii prin necuprinsul Univers

Milenii de milenii, n-au înţeles esenţa acoperirii goliciunii.

S-au adunat, ca-ntr-o găoace, miliarde, sfidând impertinent

Făuritorul şi, cauzând stagnare acestei lumi, i-au potrivit

Demonice Cunune.

 

Căzând în mrejele ispitei, înlănţuiţi de spaţiu şi de timp,

Menirea şi-au negat, uitară drumul înapoi spre Vatra Sfântă.

I-a pervertit – tendenţios – dorinţa de a-şi repeta destinul tâmp

Şi-a reveni-n terestre existenţe… O amnezie retrogradă îi încântă!

Nădăjduire neînţeleasă că viaţa pe pământ ar fi un scop suprem,

Final… şi după moarte nu mai e nimic, că totul se-nmormântă!

Dar înlăuntru simt totuşi ceva ce-i înspăimântă.

 

Dorul de Acasă le apare în vis. Transpus aievea în nelinişti,

În zbucium veşnic, enigmatic, el îi deprimă, îi aruncă trist

În a deşertăciunii panoramă sumbră, fără a şti, fără

A concepe clar vreun sens al vieţii. Adu-ţi aminte, omule,

De Crist! Auzi? Eternul Gong răsună! Răspunde da sau nu,

Şi ce doreşţi: o zi senină, plină, însorită, avânt spre Înălţimi

Cu inima deschisă, un zâmbet optimist? Sau poate prăbuşire

În Beznă, cădere fără ridicare?

 

Drumul înapoi spre Vatra Sfântă e lung, dar nu anevoios.

Voinţa sincer deşteptată înspre bine, precum şi dorul animat

În tine, te vor ghida, vor lumina cărarea! Să nu te abaţi! Zelos,

Vei învăţa că, trecător fiind prin Univers, eşti obligat

Itinerarul să cunoşti şi Necuprinsul, cu tot ce are mai ingenios:

Pericole, ameninţări, distinse călăuze.

 

Omule! Deschide larg uşile, ferestrele – Lumina să pătrundă!

Ascultă Vocea Inimii, chemarea Veşniciei, căci numai sincer

Ascultând-o, Treptele spre Înalt vor străluci! Vei înţelege

Sensul Vieţii, Libertăţii, îndreptându-ţi iubirea sfântă spre Cer.

Ferm, senin păşind înspre Cetatea Străzilor de Aur, în Lege

Vei ajunge smerit în Templul Celui Mai Înalt, unde, fără mister,

Slujba Divină Pură necontenit botează fii regăsiţi, în profundă

Fericire, întorşi pioşi Acasă.

 

15.01.11.

Chişinău

 

Lăcomia

 

Lăcomia – floare de înger căzut, miasmă urgisită –

Însoţeşte omenirea în şirul lung de evuri chiar din Zidire,

Devastând popoare, triburi, ţări. O nebunie împătimită

Împinge acerb întregi civilizaţii în bâlciul trist, urât

Al decăderii şi deşertăciunii, cu spiritul lăsat în adormire.

 

Demonic îmbracând diverse forme, lăcomia pune stăpânire

Pe gânduri şi pe fapte: dorinţă, închinăciune – ţăcănită,

Neînfrânată – de îmbuibare, nesocotită, bestială chinuire

A bietului stomac. Omul, lăsându-se pradă trupului de lut,

Uită totul: pe Dumnezeu, Calea înapoi spre Vatra Sfântă.

 

Banii, faima, setea de putere sunt unităţi de măsurare

A lăcomiei, a gloriei, onoarei, poziţiei între semeni.

Când dorinţele devin prearoditoare, pătrund în mădulare

Declanşând teroare, tiranii spirituale. Pământul geme,

Clocoteşte de durere, de suferinţe, crime şi războaie.

 

Lăcomia, născătoare de iubire pentru arginţi, transpune

În oameni împertinenţa, nebunia şi prostia, îşi priveşte

Fraţii cu ochii plini de ură, dispreţ şi turbăciune,

Crud lăuntrul biciuieşte, săbii ascute, arme făureşte,

Instigă, colindă urbe, sate, transfomându-le în pustie.

 

17.01.11.

Chişinău

 

Avariţia

 

Zgârcenia e alipirea inimii de bani, de tot ce-i pământesc,

Nepotolită sete de câştig, monstruoasă năzuinţă, zel avid

De a păstra, de a spori averea; inamic spiritual grotesc,

Într-o deficienţă crudă psihologică, sacrifică stupid

Iubirea în pământeni, târăşte demnitatea speciei umane

În noroi dezgustător, sordid.

 

Avariţia devine gri şi vede totu-n cenuşiu, constrânge

Viitorul la asceză, absoarbe întreg prezentul. În loc

Să îl trăiască, vegetează într-o veşnică nelinişte, încinge

Teamă, averea să nu piardă, lăuntricul îl frige, un foc

Îl arde: suferă şi boala e extrem de gravă; e „a lui Iudă”

Deocheată patimă de „a avea mai mult”.

 

Avariţia, mare nenoricire întregii omeniri impune,

Generează pretutindeni mii de rele, virtuţile distruge,

Înfundă tribunale cu false jurăminte, viclenii, înşelăciune;

Pieţele scăldă în hoţie şi minciună, din sărăcime scurge

Vlaga. Plutocraţii, în nesaţul lor smintit de averi, aruncă

O lume în nevoi, mizerii, în genune.

 

19.01.11.

Chişinău

 

Desfrânarea

 

Desfrânarea – dezgustătoare, mârşavă, cea mai cumplită,

Extremă floare, luciferic altoită prin ispită – din Zidire –

În miezul seminţei umane, din vrerea-i proprie, azi,

Răspândită pe întreg cuprinsul Terrei, ducând dement,

Neîndurător o lume rătăcită spre pieire.

 

Cu vinul plăcerii ticăloase, desfrânarea – deprindere beteagă –

Sufocă, otrăveşte viaţa, denaturează firea, rânduiala dată,

Plăsmuită de Dumnezeu. Răutatea – nemernicie bleagă –

Mânjeşte cu noroi scârbos rătăcitorii pământeni, privându-i

De bucuria vieţii, de dreptate, de inimă curată.

 

Desfrânarea – sălbăticie a minţii, patimă încurcată, împâclită,

Cuibărită în suflete impertinente, decăzute, răzvrătite –

Pe calea plăcerilor uşoare împinge fiinţe posedate, îmbuibate,

Dornice de lux, comoditate, capricioase, cu purtări vulgare…

Viclene, însetate de putere, sunt de iubire văduvite.

 

Quo vadis Domini? Înfiorător şi strigător la cer atinge

Apogeul astăzi desfrânarea! E timpul de Apoi, apocaliptic

Este timpul! Omul necruţător e osândit şi nedreptatea-nvinge!

În abisul căderii se-ndreaptă o lume modernă bolnavă!

Patetic, Olimpul teluric pune în drept iubitori de desfrâu;

Tirane justiţii legiferează perverşii; zgomotos, sodomiţii

Se însoară-n biserici; insistent şi fanatic e târâtă în mâzgă

Demnitatea umană…

 

22.01.11.

Chişinău

 

Lenea

 

Lenea – recidivă a paradisului pierdut, inventat

Fantasmagoric; insurgenţă a Eternităţii, uitare

De eul ce zace înăuntru flămând, amărât, însetat

De sens şi iubire; scepticism al cărnii, stagnare…

 

Duhul trândăviei împinge spre abis, nestingherit

Hrăneşte sufletul cu deznădejdi, împiedică avântul

Către valori eterne, stinge lumina speranţei, aiurit

În negări înfaşă existenţa, neglijează Cuvântul…

 

Trândăvia se naşte din moliciunea trupului de lut.

Floare încolţită din ispita îngerului căzut, în firea

Lâncedă dospită, virtuţile îngroapă, nesăbuit

Îmbracă frumosul în gri, buimatic rătăceşte aiurea.

 

Sămânţa trândăviei zace în noi, plasată în fiecare

De Blestemat. Striviţi-o, n-o lăsaţi să vă mângâie,

Să vă ademenească! Totul – în Veşnică Mişcare –

Cu vrednicie s-a zidit! Stagnarea este moarte,

Mişcarea este Viaţă, iar lenea e urgie!

 

25.01.11.

Chişinău

 

Minciuna

 

Din Începuturi încă, acceptând podoabele ispitei

Şi-ale trufiei, oamenii demonic se îndârjesc să mintă.

Prin minciună au trecut în goană – prin evuri urgisite

Topindu-se-n neant – civilizaţii, imperii sclipitoare,

Care-n deşertăciune, se bălăceau, profane, ipocrite,

Nevrednice denaturata fire să-şi dezmintă.

 

Lustruită cu denumiri trufaşe gen inteligenţă,

Diplomaţie sau alte trucuri uneltite, minciuna –

Pe tot parcursul lung de existenţe – cras, în indolenţă

Aprigă, lega şi înnoda blesteme, chemând întruna

În destinul omenirii vraje, carme, întotdeauna

Tăinuind dreptatea, cu silinţă.

 

Azi, minciuna e prolifică şi pretutindeni înfloreşte.

Unii pe alţii oamenii se mint şi sunt atât de mulţumiţi.

Ducăndu-şi viaţa fariseică, neadevărul dulce-i încălzeşte:

Sunt fericiţi, doar sunt luaţi în seamă, desfătaţi, slăviţi

Şi măguliţi… Deloc nu mai contează viclenia, flecăreala:

Ei cresc în văzul lumii „blajini”, de faimă ameţiţi.

 

E trist în astă lume avidă, semeaţă şi stupidă. Civilizat,

Bietul de om nu pregetă să se complacă în minciună.

Lichele strânge în juru-i (îi place necunten să fie preamărit,

Elogiat): linguşitori sâ-i fie aproape, din ditirambe

Să poarte o cunună. Ce satisfacţie nebună! Chiar dacă-i

Însoţit de derbedei, de profitori, îi crede fo-o-arte necesari

Pentru al său renume!

 

Dar de îndrăzneşti să reproşezi cuiva un lucru adevărat,

Nedemn, ce al său gând dezvăluie şi fapta sa obscură,

Atunci – păzea! – va declanşa cumplită agresiune, intoxicat

De rea-voinţă, diseminând neostoit dispreţ şi ură:

Homo sapiens modern nu va ceda, el va păstra înverşunat

Deşertăciunea în jalnica-i făptură.

 

Să tolereze în preajma sa un om cinstit, nu poate…

Îl socoteşte „agresiv”: că sfarmă urâţenia, comoditatea

În bâlciul deprinderilor rele, împătimite, blestemate;

Că zdruncină mirajul dulceag ce îi susţine autoritatea;

Că-i incomod şi în a lui prezenţă nu pot să înflorească

Florile hâde ale minciunii înfierate.

 

28.01.11.

Chişinău

 

Încremenire

 

Lume, pământeni! Greu de crezut, dar e adevărat:

Pământul, azi, şi-a îndepărtat îngrozitor traseul

Orbitei de Lumină. Nu-i ca atunci când la Început

Fusese plămădit de Creator în Sfântă Plăsmuire.

 

Doar noi purtăm răspundere de tot ce s-a-ntâmplat,

Căci, acceptând ispita îmbietoare, pe Dumnezeu

L-am renegat; de o bezmetică închipuire stăpâniţi,

Lesne am adunat întunecime în noi, încât şi Terra

Mult pătimită s-a distanţat sub greutatea Beznei.

 

Când zic „Lumină”, e clar că vă vorbesc nu de lumina

Unui astru, ci de Lumina Cea Primordială, care e Viaţa

Însăşi, deci Dumnezeu! În preajma Lui – prielnică –

Mişcarea-i mai rapidă, intensă, şi formele insntataneu

Se-alcătuiesc, însă, cu cât se îndepărtează de Ziditor,

Mişcarea e tot mai înceată, iar formele create atunci

Pe când era încă activă, uşor-uşor, încremenesc…

 

Îmbrăţişând ispita îmbătătoare, intrarăm în păcatul

Cel dintâi, dând mâna cu Lucifer-necuratul. Negând

Cu uşurinţă pe Dumnezeu, horind – ingrat, grotesc –

În jurul „viţelului de aur”, legaţi din ce în ce mai strâns

De spaţiul şi timpul pământesc, naivi, noi l-am

Încununat cu lauri. Dintr-o deprindere fatală, râvnind

Orbiţi spre ce e pământesc, am tot reeditat, osânditor,

Păcatul prim, pân’ s-a ales din el păcatul moştenit…

 

E grav ce se întâmplă: Terra, de Izvorul Sacru orbita

Şi-a deviat, din vina noastră a tuturor. Mişcările

Îi sunt tot mai încetinite şi tot în juru-i se atrofiază,

Trece în neclintire: în moliciune zac şi corpul omenesc,

Şi propriul său cuget (au suferit ciudate dislocări); zac

Noţiuni, concepte, adevăratul sens al limbii şi gândirii;

Lipseşte o privire vastă asupra existenţei, totu-i presat

În limite înguste şi e cu neputinţă să mai pătrunzi esenţa.

 

O debandadă mare dăinuie-ntre muritori de veacuri.

Azi, însă, lipsa de respect e mai accentuată: tot mai puţini

Ajung să se înţeleagă cu-adevărat. Sunt semnele vădite

Ale încremenirii, ce-ntreg Pământul au cuprins, îngăduind

Să înflorească, să sporească ura, invidia, neîncrederea,

Discordia, calomnia… Oameni, opriţi-vă, gândirea vă este

Afectată! Lăsaţi Iubirea în inimi să învie, să vă schimbaţi

Această soartă blestemată! Luaţi aminte: pământenii,

Ţinându-se departe de Lumină, slujind Tenebrităţii, au

Suprimat din răsputeri umanul ce fiinţa în ei şi, devenind

Maşini fără de suflet şi fără conţinut, aduc pe acest ţărâm

Belşug de suferinţă, în Nicăieri civilizaţii conducând.

 

Să cugetăm profund şi logic, să învăţăm să observăm

Atent, să folosim corect curenţii din Creaţia Luminii

Ce poartă Voia, Dreptatea Sfântă a Lui Dumnezeu

În formă pură… Şi atunci vom regăsi adevărata omenie,

Cândva furată de-un arhanghel blestemat, aripi vom căpăta

Să ne-avântăm în Sus! În mod prevăzător, cuprinzător, prin

Voinţă vie, punând preţ pe cuvânt şi pe gândire, vom dirija

O raţiune după Porunca Sacră lăsată nouă încă în Zidire!

 

28.06.11.

Corjeuţi

———————————-

Nicolae BĂLȚESCU

Chișinău

Lasă un răspuns