Gheorghe SIMON: Poeme

Împărăţie cerească

 

Soare interior

arzător

în arşiţa de afară

biciuire a flăcărilor reci

crucificare a fiecărui

întîi născut din femeie

pînă la ultimul chip

cînd cel mai mic

cel de pe urmă

şi cel mai smerit

va ajunge să ne întîmpine

în prag de pîrguire a clipei

cît să te vezi fără oglindire

să te răsfrîngi fără să te pierzi

prin întregire.

 

Partea să te confirme

într-un alt tărîm

cu litere vii

omeneşti

pe cît e cu putinţă

să le citească cineva

şi să te pomenească

în împărăţia cerească

unde e un loc şi pentru tine

cînd toate numele se vor topi anonime

şi toate chipurile se vor restrînge

într-un singur chip

arhechip

fără micşorare

şi nici clipe spre surpare

şi nici timp în cădere

ci doar moarte a toate

clipelor

cîte s-ar ivi pe neaşteptate.

 

 

Iniţiala Tatălui

 

Cuvinte simple

rostite

din mila stăruitoare

a celui sărac cu duhul

din sorgintea vreunei învăţături

primind întruna lovituri

unde îi e privirea

tot acolo şi inima

cum săgeta privirii

ar străpunge pînza amăgirii

fiecărui cuvînt

dintr-un dicţionar al tăcerii

pe celălalt versant al vieţii

pînă descifrează iniţiala Tatălui.

 

Cuvintele sunt un fel de scară

a numelor comune

pe care urcăm

doar coborînd din treaptă în treaptă

pînă la rădăcina numelui

ieşit din comun

din care răsar mlădiţe şi lăstare

pe trunchiul încă verde al vieţii

fără să ne stingherim unii pe alţii

pe cînd citeam

şi uitam că despre noi era vorba

şi numele răsărea pe chipul nostru

faţă către faţă.

 

 

Cuvîntul Părintelui

 

În timp ce pămîntul

ne fuge de sub picioare

Părintele vieţii

ne pune la încercare iubirea.

Noian şi înflăcărare

foc nestins

surprins

cu toată încrengătura paternă

făgăduire şi jertfire

pentru a se deschide cerul

şi a vedea deodată întregul

copt în lumină

şi spre asfinţit

Cuvîntul Părintelui ca o bună vestire.

 

Numai aşa vom vedea într-o clipă

viaţa toată

tot ce pînă acum

ni s-a părut a fi doar încercare.

 

Acum se aud greieri în iarba înlăcrimată

şi mieii zburdă pe cîmpia maternă.

Nici o primejdie nu ameninţă

temeiul ceresc al omului

nici o umbră

nici o răvăşire de clipe.

 

Toate sunt acum înnoite

avînd parcă aripe

şi tot ce ni se arată

e doar zbor interior

spre casa Tatălui

şi a Fiului

jertfit jertfitor.

 

 

Colina însingurării

 

Adevărul poetic ne umple de bucurie

el stăruie asupra celui robit de pustia clipei

cît ultimul rest de mîhnire

surpat e deodată cu lacrima privirii.

 

Pîrguire a luminii

în mugurul candelei

într-un schit înspicat pe colina însingurării

de unde vulturul îşi ia zborul

tot mai sus spre trainice tării

în rotiri tot mai strîmte

cît ultima privire nu-l mai poate atinge

şi din bolta cea largă a necuprinderii

ne priveşte iertător

proniator

mai viu decît clipa dintre tată şi fiu

în chip neînchipuit

Părinte Pantocrator.

 

Şi fără să te vezi cum eşti oglindit

întreg şi netivit

în privirea celui jertfit

fiind tu precum fiul risipitor

întors

cum ai întoarce clepsidra

şi timp să ne dăruie tuturor.

 

 

Clipire a duhului de foc

 

Se aude o voce

un fel de strigăt mut al mamei

după fiul jertfit

un sunet tremurat de violoncel

cum încetează amiaza

şi spre asfinţire curg albe clipe.

 

Cum iarna acoperă pămîntul

şi-i dă strălucire

albă clipire a duhului de foc

prin raze tremurate

de parcă ne-am aduna pe furate

pe înserate

fără de imagini

fără de învăţătură

fără cuvînt de înţelepciune

ceva care să ne adune

din rătăcire

pe undeva

unde-i ascunsă vreo mănăstire

în vreun sălaş de aduceri aminte

cum tresar din tăcere

cuvinte.

 

 

Fiul Omului

 

Întîrzie vestirea mult aşteptată

prorocirea de veacuri

acum întîmplată.

Omul de ieri acum înnoit

lăstar de viţă abia răsărit

cu rădăcini înnoite

cum scris este

a trăi în adevărul clipei

fără de veste.

 

Cum în agonie Fiul Omului

să fie răstignit

şi toată puterea morţii să se fi risipit

toată rana păcatului să se fi agonisit

pe o simplă cruce

pe cît de înaltă în asfinţit

pe atît de largă în necuprins

tot pe atît de adînc

e omul înnoit prin cuvînt.

 

Doar prin răstignire de sine

omul poate deveni el însuşi

zbor fără de aripi spre înălţime

aevea unui suflet fără de mormînt

doar mormînt gol în pămînt viu

părintească iubire şi jertfire de fiu.

 

Trecut petrecut vei fi cu tine cu tot

dincolo unde nu e mai e nici un nume

ci doar chip înnoit în figură

doar oglindire de sine

cum e Verbul în răstignire

frînt pe crucea clipei spre jertfire

şi clipa nu se întrerupe

ci doar se frînge şi se rupe

şi cade ca un fruct de pe cruce.

 

 

Fiul risipitor

 

Te aud Doamne

Te văd Doamne

cît de trist poţi fi

cînd uit de tine

cum aş uita de tatăl meu cel viu

de lîngă mine.

Îl îngîn doar cu gîndul

şi-i răspund doar cu chipul

şi cît de departe mama mea

parcă în cer am urcat odată cu ea

şi mă ţine şi acum la pieptu-i de dor

Fiu şi Fecior

îndurător

cum Fiul Risipitor îşi aduce aminte

de Tatăl iertător.

 

Acum totul e răsturnat

din cer spre pămînt cunună de spini

în timp ce cununa Împărăţiei

e străşnicie într-un alt tărîm

cum Pomul Vieţii se hrăneşte

cu rădăcini crescute în lumină

şi pe pămînt ni se arată

împovărat de rodnicie.

 

Poetul ştie să culeagă cuvinte

din cartea vieţii cu paginile albe

în răgaz de contemplare

făcînd loc celui din faţă

spre pregustare

cum cititorul răsfoind repede clipe

în cartea făgăduinţei

deodată i se arată omul

ca o schimbare la faţă.

 

 

Moartea nu ne poate opri

 

Suflete ocrotite

de părintescul dar al înfierii

parfum îmbietor în fîneţe

din vara solară

a pădurii din preajmă

se topesc toate

prin aduceri aminte

cu învelişuri de umbră

cînd soarele ne arde fruntea

şi nu se încumetă nimeni

să iasă din casă

pe prundul fierbinte

cu pietre orbitoare

în lumina persistentă a memoriei

ardoarea de sine

fiindu-ne sălaş de ascundere.

 

Moartea nu ne poate umbri

nici umede stele

noaptea

pe boltă nu pot fi

decît lacrimi pe cerul inimii.

––––––––––

Gheorghe SIMON

Mânăstirea Agapia, judetul Neamţ

8 mai 2019

 

 

Lasă un răspuns