Gheorghe Constantin NISTOROIU: Autoritatea Academiei sub stricta veghere a Preşedintelui Ioan Aurel Pop

„Du sublime au ridicule

   il n’y a qu’un pas!”

 

   Instituţia în sine în afară de Biserica Ortodoxă a lui IISUS HRISTOS, care este divino-umană, poartă pecetea personalităţii care o fiinţează, care o defineşte, care o împlineşte, care o desăvârşeşte, care o marchează pururea.

   O instituţie niciodată nu naşte o Fiinţă, un Om, o Personalitate, un Geniu, o Persoană, ci numai Harul divin, care însufleţeşte totul, chiar şi instituţia.

   Totdeauna un Om, care întruneşte Personalitatea, Geniul, Persoana, chemată, aleasă şi hărăzită de Sus, prin misiune profetică naşte o INSTITUŢIE, ca HERALDICĂ a aristocraţiei Neamului, care devine o Apologie/ Apoteoză a Cerului.

   Astfel:

   IISUS HRISTOS – VIAŢA, CREAŢIA, ISTORIA, ŞTIINŢA, CULTURA, BISERICA.

   ŢĂRANUL – blazonul ţărânii sacre şi al Ierbii verde de Acasă.

   PREOTUL – simbolul slujirii Teoforice, Hristoforice, Duhoforice, Marioforice.

   POETUL – ambasadorul frumuseţii lirice.

   FILOSOFUL – purtătorul cugetărilor sublime.

   ARTISTUL – meşterul Tainelor divine.

   ÎNVĂŢĂTORUL – magistrul elocinţei şi-al conduitei morale.

   PROFESORUL – temelie şi stâlp al Culturii spiritual – religioase.

   OŞTEANUL – îmbrăţişarea eroismului strămoşesc legendar.

   TEOLOGUL – sensul slăvirii dumnezeeşti – sumă a diversităţii întru unitate.

   ACADEMICIANUL – teză – sinteză intercultural – științifică.

   ISTORICUL – călăuza realităţii întru sanctuarul Adevărului revelat.

   FIZICIANUL – oracolul legilor ancestrale cereşti.

   MEDICUL – simbioză a Cerului şi a Pământului întrupată omului religios ca suflet şi

   trup – comuniune hristică.

   ARTISTUL popular – graiul divin sălăşluit în cântarea prin care Neamul cuvântă.

   MARTIRUL – renaşterea transcedentală a vieţii întru FIINŢA veşnică.

   MĂRTURISITORUL – arderea sofianică a dăinuirii întru Rugul Aprins al Filocaliei.

   SFÂNTUL – întruparea Omului drept măritor creştin întru Dumnezeu.

   Aşadar, niciodată, un regim, o doctrină, o ideologie, o eră, o epocă despotică, dictatorială, democrată (populată cu vulgul uniformizării, sau tăvălugul egalizării nimicurilor cu esenţa), nu poate conspira împotriva PERSONALITĂŢII, căci, ar însemna uzurparea INSTITUŢIEI, ar fi ceva împotriva FIRII, a ARMONIEI cosmosului creat şi a FIINŢEI veşnice – Dumnezeirea.

   Toate INSTITUŢIILE capătă AUTORITATE sacră numai sub sceptrul imperial al DEMNITĂŢII ORTODOXIEI Creştine!

   Nici Sinodul, nici Parlamentul, nici Guvernul, nici Preşedenţia, nici „pas la/ cu pas”, nici un alt forum nu au drept de VETO, asupra instituţiei respective, decât OMUL şi OPERA – VALOAREA sensului lor creştin ortodox universal.

   Şi atunci?!?

   Când se întâmplă o astfel de anomalie politică, o anume stârpire intelectuală, care conduce la uzurparea Ştiinţei precum demiterea academicianului Nicolae – Victor Zamfir din funcţia de Director General  al Institutului Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, toate Instituţiile, toate Asociaţiile care poartă flamura demnităţii, dar şi Omul ca chip al Adevărului trebuie să ia ATITUDINE!

   Aura Instituţiei străluceşte prin Chipul hărăzit, chemat şi ales de Dumnezeu, care punctează Istoria dincolo de vremelnicie, spre veşnică lumină, precum: marii Ierarhi Andrei Şaguna, Vaarlam, Dosoftei, Antim Ivireanul, Melchisedec Ştefănescu, Irineu Mihălcescu, Gurie Grosu, Antonie Plămădeală, Iustinian Marina, ori alţi profeţi şi oameni providenţiali ca Petru Cercel, Dimitrie Cantemir, Mihail Eminescu, Bogdan P. Haşdeu, Nicolae Densuşianu, Emanoil Gojdu, Aurel Popovici, Theodor M. Popescu, Vasile Pârvan, Nicolae Paulescu, Traian Brăileanu, Iorga, Ion Nistor, Liviu Stan, Gheorghe Brătianu, Gheorghe Buzatu, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Barbu Şt. Delavrancea, Brâncuşi, Coandă, Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, Nichifor. Crainic, Dumitru Stăniloae, George Manu, Nae Ionescu, Petre Ţuţea, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, Vasile Băncilă, Ernest Bernea, Ioan Ianolide, Constantin Noica, Radu Gyr, Andrei Ciurunga, Demostene Andronescu, Virgil Maxim, Virgil Mateiaş, Dan Botta, Dan Lucinescu, Duiliu T. Sfinţescu, Virgil Constantin Gheorghiu, Zoe D. Buşulenga, Mihail Diaconescu, Ioan Aurel Pop, Nicolae Victor Zamfir, Jipa Gheorghe Rotaru, Constantin Moșincat, Grigore Stamate ş.m.a.

   Numai PERSOANA – Icoana creştin ortodoxă chemată şi aleasă este hărăzită de Dumnezeu să devină AUTORITATE spirituală între vremuri şi peste vremuri.

   Nici o lege, ordonanţă, ideologie, ipocrizie, laşitate, mârşevie, fariseism nu pot prăvăli semeţia unui Pisc ce poartă pe umerii săi milenari statornicia carpatină.

   Doar ipocrizia, inconştienţa, ingratitudinea, impostura, imoralitatea ignobililor inşi!

   Când o persoană de talia academicianului Nicolae-Victor Zamfir înconjoară cu personalitatea sa pământul de la un capăt la altul, când admiraţia sa urcă până la cer, vine insa ignobilă-nimeni instaurând nimicnicia, „ameninţare reală de blocarea evoluţiei clar ascendente a cercetării ştiinţifice româneşti la nivel mondial. Proiectul E.L.I.-N.P. înseamnă investiţii în tehnologii de vârf, unice în lume, valorificarea inteligenţei româneşti la cel mai înalt nivel şi, nu în ultimul rând, readucerea României a tinerilor plecaţi tocmai din cauza lipsei infrastructurii performante de cercetare.” (Academia Română (https://www.art-emis.ro/academia română) – 19 August 2020.

   Insa nu este o persoană bazată pe o cunoaștere revelată, pe o comuniune hristică, ci o individă blazată pe comunitarism.

   Cinstire Biroului Prezidiului Academiei Române!

   Respect Preşedintelui  Academiei Române Ioan Aurel Pop!

   Protestul domniilor lor este ATITUNINEA AUTORITĂŢII incontestabile.

   O astfel de ATITUDINE se adaugă DIMENSIUNII SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI.

 

      Nicolae-Victor Zamfir – un Sfinx al Fizicii mondiale – ale cărui Distincţii se revarsă peste undele Cascadei ştiinţifice a lucrărilor sale memorabile, extraordinare, universale, suprafireşti.

   Şontâc, târâş, peltic, împleticindu-se în pâcla mediocrităţii sale, ministresa ridicolă a acestei <<servum pecus>> – „turme slugarnice”, emană propria stupizenie: <<summa iniuria>> – „cea mai mare nedreptate.”

 

         Bine că România Tainică nu şi-a pierdut  EXCELENȚA !

 

 

                                                      GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

Lasă un răspuns