Doina MEISELES: Eveniment cultural de excepție la I.C.R. Tel Aviv – Lansare de carte „Reporter, angajatul nimănui” de Roni Căciularu

Recentul eveniment cultural de mare pres­tigiu de la I.C.R. Tel Aviv, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, eveniment în cadrul căruia conf. univ.  Răzvan Voncu, redactor șef al prestigioasei publi­cații „România Literară” și director de programe externe al Uniunii Scrii­torilor din România a prezentat noua carte a neprețui­tului nostru co­laborator Roni Căciu­laru (cunos­cut și apreciat scriitor și ziarist) s-a bucurat de un enorm succes!

Joia trecută, în fru­moasa sală de primire a I.C.R. Tel Aviv, un public extrem de numeros umplea până la refuz spațiul în care nu găseai nici măcar un colțișor rămas liber… Invitatul de onoare, Răzvan Voncu, sosit special de la București pentru a lansa excepționala și emoționanta nouă carte a colabo­ra­torului nostru s-a decla­rat foarte plăcut impre­sionat, chiar uimit  de prezența a peste 100 de persoane (scriitori, zia­riști, oameni de cultură) veniți din toate colțurile țării dornici să-l asculte și extrem de interesați de noua realizare literară, în limba română, a lui Roni Căciularu.

Prestigiosul eveniment s-a transformat într-un adevărat triumf pentru organizatori și a fost moderat cu competență, profesio­nalism și grație de direc­torul  adjunct al I.C.R. Tel Aviv, doamna Cleo­patra Lorințiu. Despre personalitatea deosebită s scriitorului Roni Căciularu și despre interesanta și incitanta sa nouă carte, a vorbit în cuvinte extrem de calde, cu sinceră prietenie, dar și cu o mare competență profesională, criticul Răzvan Voncu. El a subliniat că în ciu­da realei afecțiuni care-l leagă de autorul cărții reușește totuși să se de­ta­șeze și să aprecieze cu obiectivitate, la justa sa valoare calitatea deo­se­bită a cărții prezentate… „Sunt încântat și vreau să vă felicit că ați venit în număr atât de mare la acest eveniment literar, dar trebui să vă deza­măgesc probabil, mărtu­risindu-vă că la Bucu­rești o astfel de lansare ar fi întrunit mult mai puțină lume, poate 20 – 30 de persoane. Numai în provincie, la Iași, la Alba Iulia sau Cluj mai poți aduna atâta lume la un eveniment literar” a afirmat cu regret Răzvan Voncu adăugând: „Roni Căciularu este un uma­nist în sensul clasic al termenului, respectiv cineva care pune în centru omul și pro­ble­mele sale. Și… omul este o problemă a gazetăriei, a artei, amprenta pe care o lasă el în lume fiind importantă și demnă de relevat”.

Editorul cărții ziaristul, scriitorul, poetul Adrian Graunfels a vorbit la rândul său cu multă înțelegere, admirație și afecțiune atât despre cartea publicată recent „Reporter, angajatul ni­mănui”, dar și despre personalitatea complexă și ieșită din comun a autorului. De altfel cartea apărută într-o bună prezentare grafică în editura „Saga”, s-a bucurat de un enorm succes de public, fiind aproape epuizată încă de la lansare. La rândul său jur­nalistul și poetul Nando Mario Varga, fost redac­tor șef al legendarului cotidian „Viața Noastră” și proprietarul singurei agenții de știri „on line”  în limba română „Anima News” din Israel, a evocat cu nos­talgie perioada din urmă cu mulți ani, când fascinat de prospețimea articolelor lui Roni Că­ciularu, l-a îndemnat pe acesta cu multă insis­tență și persuasiune să se dedice adevăratei sale vocații: scrisul!

Deasemenea, vorbi­to­rul a atins o coardă sensibilă aducând în centrul discuției dragos­tea și profunda legătură sufletească, care îl leagă pe autor de minunata sa soție Fany. O adevărată senza]ie în rândurile publicului pre­zent în sală a fost apa­riția după o lungă ab­sență a marelui ziarist, scri­itor, cineast, critic lite­rar, filozof de o rară profun­zime, Zoltan Ter­ner, și el un colaborator prețios și iubit al ziarului nostru, „Jurnalul Săptă­mânii”. În momentul intră­rii sale în sala I.C.R. Tel Aviv întregul public s-a ridicat în picioare aplau­dându-l minute în șir…

Mărturisesc că am avut lacrimi de emoție în ochi (și nu numai eu) căci Zol­tan Terner, prieten drag, neprețuit, nu mai apăruse în public de ani de zile, suferind de di­verse afecțiuni deloc ușoa­­­re. În urma unei vi­zite pe care i-am făcut-o cu câteva zile înainte am reușit să-l conving, că apariția sa în mijlocul unor oameni care îl iu­besc, îl admiră sincer și-i prețuiesc talentul, imen­sa lui cultură și deo­sebita sa per­sonalitate îi va face bine. Sunt fericită că am avut dreptate și că Zoltan Terner a vorbit despre miraculoasa sa revenire la viață și activitate și despre bu­curia pe care i-o face noua carte a prietenului său Roni Căciularu.

O interven]ie extrem de caldă, prietenoasă și sinceră a fost cea a marii pictorițe și artiste plas­tice, doamna Liana Sa­xo­ne Horodi, venită cu so­țul ing. Mirel Horodi din Haifa, pentru a-și mani­festa afecțiunea și apre­cierea față de pu­blicistul și scriitorul Roni Căciu­laru. Talen­tata pic­toriță l-a felicitat cu sin­ceritate atât pe auto­rul cărții „Reporter, anga­jatul ni­mă­nui”, cât și pe Zoltan Terner, care a revenit la viață și acti­vitate.

La rândul meu, extrem de emoționată și de ce să n-o spunem, fericită de reușita deplină a serii – care păruse la un mo­ment dat periclitată de intrigi în manieră co­munist-sovietică – l-am felicitat pe Roni pentru reușita lan­sării, pentru extraor­dinara prezentare făcută de criticul literar Răzvan Voncu, i-am mulțumit cu căldură pentru faptul că a fost și este alături de mine și îmbogățește paginile ziarului  „Jurna­lul Săptămânii” cu arti­colele sale.

În continuare am citit mesajul de caldă amiciție și apreciere profesională pentru Roni Căciularu, trimis din par­tea unui vechi prieten: dl. Miha Hariș pre­șe­din­tele organizației A.M.I.R.- a evreilor originari din România, care s-a scuzat că obli­ga­ții contractate anterior, l-au împiedicat să ia par­te la festivitatea de la I.C.R. Dealtfel și din partea organizației H.O.R. a vorbit purtătoarea de cuvânt, doamna Sanda Feller, care a subliniat că îl cunoaște și-l apreciază pe Roni Căciularu încă de pe vre­mea când era Secretar General al organizației… „Apreciez și admir fap­tul că atât de multă lume este prezentă la această lansare” a accentuat Sanda Feller.

Seria vorbitorilor a fost încheiată de purtătorul unui nume legendar, în lumea jurnaliștilor de limbă română din Israel, vestitul Jean Steiger de la Europa Liberă, fostul redactor șef al marilor cotidiane „Viața Noas­tră” și „Ultima Oră”. Născut în același oraș cu Roni Căciularu,  la Bacău, Jean Steiger a evocat cu nostalgie vechile străzi și locuri  de întâlnire din urbea natală, emoționându-i în mod deosebit pe toți ori­ginarii din Bacău aflați în sală (și aceștia nu erau deloc puțini). Evident emoționat de elogiile și căldura cu care a fost primită recenta sa carte, Roni Căciularu a mulțumit tuturor și a primit din mâinile criti­cului literar Răzvan Voncu, di­rec­tor de programe ex­terne al Uniunii Scriito­rilor din România, presti­giosul carnet de membru al USR.

În aplauzele prelungite ale publicului, această seară fermecată, plină de căldură și de înțelegere s-a terminat cu… multi­tudinea de autografe acor­date de Roni Căciu­laru tuturor celor care i-au solicitat cărți. A urmat un bogat bufet și toți cei de față și-au promis unii altora că astfel de seri minunate  vor mai avea loc.

————————

Doina MEISELES

Directorul publicațiilor: „Jurnalul săptămânii” și „Magazin Expres”

Tel Aviv, Israel

Decembrie 2018

Lasă un răspuns