Anneke Kleine Staarman: „Prin unda timpului”, de Galina Martea – originalitate, talent, vocație

Volumul de versuri „Prin unda timpului”, de Galina Martea, este o confirmare autentică în tot ceea ce se numește originalitate, talent, vocație. Fiind o ediție bilingvă în limba română și engleză, lucrarea în cauză are o eleganță aparte, iar calitatea poetică a versurilor se afirmă printr-o voce nespus de rafinată. Poemele Galinei Martea sunt bine definite și structurate, menținând procedeul tehnic clasic – rima și ritmul, dar și procedeul tehnic de stil modernist – versul alb. În ansamblu, este o poezie cuprinsă de patetism sobru ce exprimă esență în orice cuvânt scris, în orice metaforă ce are tangență cu lumea reală și cea imaginară a poetei.

Prin splendoarea versurilor, poeta Galina Martea reușește să cucerească publicul cititor, relatându-le descrieri despre trăiri reale ce sunt strâns legate de viața cotidiană a lumii contemporane: „Înrobiți de timpuri bune si rele/ Încercăm să trăim prin rutină/ Și prin unda luminii, sub stele,/ Subjugăm existența-n mocirlă./ Înrobiți de timpuri rele și bune/ Împletim bucuria cu ață/ Și prin unda luminii srtăbune/ Încercăm să trăim pentru viață…” (poemul „Cine suntem în mileniul trei”).

Poemele din acest volum se plasează între viață, existență, universul material și spiritual al omului, dragostea față de tot ceea ce este sublim în astă lume, iar autoarea își atribuie dreptul de a colabora insistent cu lumea înconjurătoare, cu lumea ce este un simplu actor în viața pământească: „Ca și frunza omul moare,/ Se topește, putrezește,/ Și la cruda întâmplare/ La pământ se-adăpostește./ Ca și frunza-mbătrânește/ Peste arșița din vară/ Și-n pământ se adâncește/ Ca să uite de povară” (poemul „Omul ca și frunza”).    

            Activând în câmpul scriitoricesc, cuvântul inteligent al Galinei Martea este stăpânit de modelul rafinat și talentat al vocației literare.

Anneke Kleine Staarman,

  scriitoare, Olanda

 

„Through the wave of time”, by Galina Martea – originality, talent, vocation

Textul original în limba engleză

 

The volume of poems “Through the wave of time”, by Galina Martea, represents an authentical confirmation of all is called originality, talent, vocation. Being a bilingual edition in Romanian and English, this specific work has a special elegance, and the poetic quality of the lyrics is asserted in an extremely refined voice. The poems of Galina Martea are well defined and structured, maintaining the classical technique – rhyme and rhythm, but also the technical process of modernist style – the white verse. Overall, this is a poetry of sober pathos expressing essence in any written word, in any metaphor that has tangency with the real and imaginary world of the poet.

Through the splendour of the verses, the poet Galina Martea manages to conquer the reader’s audience, telling them descriptions of real experiences that are closely related to the everyday life of the contemporary world: “Enslaved by good and bad times/ Through routine we tend to flood/ And ray of light, under the stars,/ We succumb our existence in mud./ Enslaved by bad and good times/ We knit our joy with thread/ Through ancestors ray of light/ To live through life we’re led…” (the poem „Who are we in the third millennium”).

The poems of this volume are placed between life, existence, the material and spiritual universe of man, the love for everything that is sublime in this world, and the author assigns her right to cooperate with the world around her, with the world that is a mere actor in the earthly life: „The man dies like a leaf,/ He rottens, he melts,/ In the cruel event grief/ At the ground he shelter finds./ Like a leaf he ages/ Throughout the summer heat/ In the earth he deepens/ Of the burden to forget.” (the poem „The man like a leaf”).    

By activating in the writing field, Galina Martea’s intelligent word is dominated by the exquisite and talented model of literary vocation.

 Anneke Kleine Staarman,

 writer, The Netherlands

Prefață la cartea de poezii „Prin unda timpului / Through the wave of time”, ediție bilingvă, în limba română și engleză. Bestelmijnbook, Olanda, 2018, pagini 91. Traducător Daniela Martea.

Sursa: http://www.bestelmijnboek.com/product/through-the-wave-of-time/

           http://www.bestelmijnboek.com/auteur-galina-martea/

Lasă un răspuns